Fel på en be­gag­nad bil

Om en begagnad bil du köpt inte motsvarar säljarens uppgifter eller om den går sönder i förtid med tanke på dess ålder och hur mycket den är körd, är det fel på bilen. Bilaffären ansvarar för felet antingen på basis av felansvaret i enlighet med konsumentskyddslagen eller den garanti som bilaffären beviljat för bilen.

När är det fel på en be­gag­nad bil?

Alla fel på en begagnad bil är inte fel som försäljaren ansvarar för. En begagnad bil kan ganska snart efter köpet uppvisa fel som du får betala för. Säljaren behöver i allmänhet inte delta i reparationskostnaderna för fel som beror på normalt slitage.

Om du har köpt bilen i en bilaffär kan du vända dig till konsumentrådgivningen om problem uppstår. Konsumentrådgivningen behandlar inte bilaffärer som skett mellan privatpersoner.

Det är fel på en be­gag­nad bil om

 • en del har gått sönder i förtid i förhållande till dess förväntade livslängd
 • felet beror på en felaktig reparation före köpet
 • bilen är i sämre skick än vad du har haft skäl att anta utifrån bilens ålder, hur mycket den är körd, priset samt den information som säljaren har gett
 • ett fel uppstår som omfattas av garantin

Vid bedömningen av gottgörelsens belopp kan man utöver bilens ålder, pris och hur mycket den är körd även beakta felets art, reparationsmöjligheterna och -kostnaderna samt reparationens ändamålsenlighet för bilen i fråga. Även garantin eller andra tilläggsskydd påverkar de ersättningar som köparen får.

Si­tu­a­tio­ner då säl­ja­ren inte an­sva­rar för fel på en be­gag­nad bil

 • Säljaren har informerat om felet före köpet. För att säljaren ska kunna åberopa detta är det bra att ta upp det till exempel i köpeavtalet.
 • Orsaken till felet är en olycka, felaktig hantering av bilen eller försummelse av underhåll.
 • Felet beror på normalt slitage.
 • Det är fel på bilen om den inte motsvarar den information som säljaren har uppgett. Säljaren ansvarar för felet även om han eller hon inte själv skulle ha känt till de felaktiga uppgifterna. Säljaren ansvarar till exempel för felaktiga uppgifter i försäljningsannonsen, om de inte har korrigerats före köpet.

  Exempel på situationer där du som bilköpare kan ha rätt till ersättning på grund av felaktiga uppgifter:

  • felaktigt angiven årsmodell eller år då bilen tagits i bruk
  • körkilometerna som uppgetts är för låga
  • utrustning som uppgetts ingå saknas
  • bilens bruks- och underhållsanvisningar saknas
  • det har lämnats felaktiga uppgifter om bilens historia eller uppgifter som skulle ha inverkat på köpbeslutet har undanhållits
   • serviceuppgifterna är felaktiga/bristfälliga
   • bilen har registrerats på nytt på grund av en kollision
   • bilen har använts till exempel som taxi eller hyrbil

  Säljaren ska berätta om egenskaper hos bilen och användningsrelaterade omständigheter som han eller hon känner till och som kan vara av betydelse för köparen. Om den felaktiga informationen inte påverkar bilens värde eller användbarhet, är det inte fråga om ett fel som berättigar till gottgörelse.

  Ett sätt att rätta felaktiga uppgifter kan till exempel vara att montera utrustning som saknas i bilen på säljarens bekostnad. Om en ny del monteras i bilen blir köparen ofta tvungen att delta i kostnaderna, eftersom skicket på en begagnad bil anses bli bättre i och med den nya delen jämfört med om utrustningen redan skulle ha funnits i bilen.

  Om köparen inte vill delta i kostnaderna eller om felet inte kan rättas till genom en reparation, har köparen rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet. Sådana fel är till exempel att bilen är för mycket körd eller att serviceboken saknas.

 • Det är fel på bilen om den uppvisar behov av reparationer i förtid i förhållande till ålder, pris och hur mycket den är körd. Många bildelar har en riktgivande förväntad livslängd som används för att bedöma om felet är förtida.

  Det är också fel på bilen om felet beror på en felaktig reparation före köpet.

  Fel som beror på en olycka, felaktig hantering eller försummelse av att underhålla bilen på behörigt sätt hör inte till säljarens felansvar.

 • Om det under en kortare tid uppstår många fel på bilen och de orsakar betydande reparationskostnader, kan det vara fel på bilen även om felen i huvudsak skulle bero på normalt slitage.

  I en sådan situation gör man en bedömning av om de totala reparationskostnaderna är oskäliga i förhållande till köparens motiverade förväntningar. När det handlar om en gammal, billig bil som är mycket körd måste köparen vara beredd på att det kan uppstå många fel på bilen. På motsvarande sätt kan man förvänta sig att en nyare, dyr bil som är lite körd ska vara i bättre skick.

Vad ska jag göra när det uppstår problem i en bil jag köpt begagnad?

Sluta använda bilen om felet verkar vara sådant att det kan förvärra felet eller orsaka ytterligare skador om du fortsätter använda den.  Fråga vid behov av en expert på bilteknik om du kan köra bilen.  Du kan förlora din rätt till gottgörelse eller få lägre ersättning om du har gjort något som orsakat ytterligare skador.

 • Bilaffären ansvarar för fel på den begagnade bilen i enlighet med konsumentskyddslagen. Om bilgarantin fortfarande gäller ansvarar bilaffären tillsammans med importören och tillverkaren för att åtgärda fel som omfattas av garantin i enlighet med garantivillkoren. Bilaffären ansvarar inte för garantin om affären har frånsagt sig den i samband med köpet.

  Vid köp av begagnade bilar ansvarar varken importören eller tillverkaren för fel som inte omfattas av garantin.
  Bilaffärer erbjuder också olika tilläggsskydd för begagnade bilar, antingen som en del av köpesumman eller mot en separat avgift. Bakgrunden till tilläggsskyddet kan till exempel vara ett försäkringsavtal.

  Gottgörelsen som betalas på basis av tilläggsskyddet ska vara minst lika stor som den skulle vara enligt konsumentskyddslagen. Om termen ”garanti” ingår i tilläggsskyddet får inga avgifter tas ut av dig för reparationer som görs på basis av den.

  Om du har köpt en begagnad bil av en privatperson tillämpas inte konsumentskyddslagen utan köplagen och dess bestämmelser om fel. Den garanti som beviljas av importören eller tillverkaren gäller även bilar som köpts begagnade från privatpersoner.

 • Om det uppstår ett fel på bilen under garantitiden, ska du först ta reda på om felet omfattas av garantin. Garantin på en begagnad bil kan vara utfärdad av tillverkaren eller importören eller beviljad separat av säljaren. Säljaren ansvarar också för importörens eller tillverkarens garanti, om säljaren inte uttryckligen har frånsagt sig detta innan köpet fastställdes.

  Utredning och reparation av fel som omfattas av garantin ska göras avgiftsfritt. Garantigivaren har rätt att välja reparationsplats.
  Garantigivaren behöver inte åtgärda felet om garantigivaren kan redovisa att felet sannolikt beror på köparen, till exempel

  • att bilen har använts på fel sätt
  • på en yttre skada eller olycka
  • på försummelse av tillverkarens serviceanvisningar och försummelsen har påverkat uppkomsten av felet.

  Till exempel kan ett klart försenat byte av motorolja vara en tillräcklig grund för att avslå en garantiansökan om motorskada om felet kan anses ha orsakats av brist på smörjning. Det är allmänt känt att oljans smörjningsegenskaper snabbt försämras efter att bytesintervallen har överskridits.

  Köparen kan ha rätt till partiell ersättning om bilen till exempel har ett tillverkningsfel, men försummelse av underhållet eller något annat som köparen gjort har förvärrat felet.

  Du kan bli tvungen att ersätta skäliga kostnader för att utreda felet om du själv har orsakat felet och borde ha känt till detta.

 • Om det på en begagnad bil som du köper uppstår ett fel eller något annat problem som du tror hör till säljarens ansvar, ska du först kontakta affären.

  Den tid affären ansvarar för ett fel på en begagnad bil är inte begränsad, utan ansvarstiden varar under bilens eller den skadade delens förväntade livslängd. Till exempel kan fel på motorn och växellådan omfattas av säljarens felansvar ännu en lång tid efter att bilen köpts. Om ett sådant fel uppstår är det säkrast att alltid först kontakta den affär som sålde bilen innan bilen repareras.

  Läm­na en re­kla­ma­tion till fö­re­ta­get

Den primära gottgörelsesättet för ett fel på en begagnad bil är reparation

Den primära gottgörelsesättet för ett fel på en begagnad bil är reparation

Säljaren har rätt att konstatera felet och åtgärda det. Reparationen ska göras inom skälig tid, utan att varans värde sänks och utan att köparen orsakas betydande olägenhet.

Om säljaren tar bilen för att undersöka den och det inte konstateras något fel på bilen, kan säljaren ta ut en skälig avgift av dig för felsökningen, om detta har meddelats på förhand.

Om ett fel konstateras ska säljaren stå för kostnaderna för felsökningen i sin helhet.

Om säljaren i detta skede bestrider sitt ansvar och inte går med på att utreda felet, är det ditt ansvar att påvisa felet. För att ärendet ska framskrida måste du skaffa en feldiagnos och en uppskattning av reparationskostnaderna. Om bilen har ett fel kan du kräva att säljaren ersätter felsökningskostnaderna i efterhand.

När felet har utretts lönar det sig att kontakta säljaren på nytt och försöka förhandla om att felet ska åtgärdas eller om nan gottgörelse.

När en bil repareras med nya reservdelar anses den oftast vara i bättre skick på grund av dessa än bilar som motsvarar den när det kommer till ålder och körkilometer. På grund av att bilens skick förbättras kan du förväntas delta i reparationskostnaderna. Fördelningen av reparationskostnaderna bedöms till exempel utifrån den utbytta delens förväntade livslängd.

Om reparationen inte medför någon kvalitetsförbättringska säljaren helt och hållet stå för reparationskostnaderna. Detta kan vara fallet till exempel om det är möjligt att utföra reparationen med en hel, begagnad reservdel.

Hävning av köp av begagnad bil

Det kan bli aktuellt att häva köpet om felet inte kan åtgärdas eller om till exempel samma fel återkommer många gånger och felet har större än ringa betydelse för användningen av bilen.

Du kan också ha rätt att häva köpet om reparationskostnaderna är oskäliga för dig. Sådana situationer kan orsakas av fel som det inte längre är ekonomiskt ändamålsenligt att reparera eller situationer där du förutsätts delta med en betydande summa i reparationskostnaderna. Det går i allmänhet inte att häva köpet efter att felet har åtgärdats.

När köpet hävs returneras bilen till affären som sålt den. Du får tillbaka bilens köpesumma inklusive avkastningsränta avdraget med den nytta som du fått av bilen. I allmänhet beräknas nyttan utifrån antalet kilometer du kört. Normalt uppskattas nyttan av användningen till cirka 0,10 – 0,30 € / km beroende på priset på bilen.

Enligt konsumenttvistenämndens avgörandepraxis om köpet hävs under garantitiden kan ersättningen för bruksnyttan inte dras av.

Om nya delar har monterats i bilen under tiden du ägt den, ska säljaren i samband med köpet även ersätta dem, eftersom de är till säljarens fördel.

Skadestånd för fel på begagnad bil

Om du har lidit skada på grund av ett fel på en bil kan du kräva ersättning av säljaren.

Besvikelse och besvär orsakade av felet är inte ersättningsgilla skador. Du kan få ersättning till exempel för rese-, post- och telefonkostnader och kostnader för utredning av felet. Sådana kostnader kan bland annat utgöras av kostnader för felsökning eller utredning av orsaken till felet.

Om du på goda grunder behöver en bil under tiden felet åtgärdas, ska du först ta reda på om du kostnadsfritt kan få en ersättande bil av säljaren. Om säljaren inte tillhandahåller en ersättande bil, kan du kräva ersättning av säljaren för de nödvändiga kostnaderna för en hyrbil.

Du måste ha ett kvitto eller något annat tillförlitligt verifikat över kostnaderna. Båda parter ska se till att kostnaderna för skadorna blir så låga som möjligt.

Reklamation och lösning av meningsskiljaktigheter 

 • Om du har problem med din bil ska du alltid först kontakta säljaren. Bilens importör eller tillverkare ansvarar också för fabriksgarantin.  Om du dröjer med att anmäla problemet kan du förlora din rätt att framställa ett yrkande.

  Ofta löser sig problemet när du meddelar säljaren om saken så snabbt som möjligt.

  Om säljaren inte reagerar på önskat sätt ska du göra en skriftlig reklamation till säljaren där du noggrant beskriver problemet och meddelar dina krav.

  Motivera dina krav och presentera bevis för din ståndpunkt om möjligt. Till exempel kan fotografier, dokument, e-postkorrespondens eller andra bevis (feldiagnoser e.d.) vara till hjälp.

  Du kan använda reklamationstjänsten när du gör reklamationen. Reklamationstjänsten ger också information om dina rättigheter och hjälper dig att bedöma vad du kan kräva i ditt eget fall.

  Reklamationstjänsten – lämna en reklamation till företaget

 • Om motparten uttrycker sin önskan att reda ut saken lönar det sig att försöka hitta en ömsesidigt tillfredsställande lösning genom att förhandla.

  Överväg noggrant om tjänsteleverantörens förslag är godtagbart. Ofta finns det inte en enda rätt lösning. En överenskommelse är ofta en bättre och mer ekonomisk lösning än en utdragen tvist.

 • Om reklamationen och förhandlingarna inte leder till en förlikning kan du be konsumentrådgivningen om anvisningar.

  Behandlingen av ditt ärende förutsätter i allmänhet information om motpartens åsikt.

  Du måste själv skaffa de tekniska utredningar som behövs för att bedöma saken. Ibland behövs utöver feldiagnosen också en tilläggsutredning till exempel om orsaken till felet eller om försummelse av service eller felanvändning inverkat på felet.

  Obs! Konsumentrådgivningen eller konsumenttvistenämnden behandlar inte bilköpstvister när man har köpt bilen av en privatperson.

  Uträttande av ärenden hos konsumentrådgivningen

 • Om förlikning inte nås kan du föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande. Konsumenttvistenämnden ger avgiftsfritt en rekommendation om hur ärendet ska avgöras. En rekommendation är inte bindande för parterna på samma sätt som en dom som en domstol meddelat.

  Du kan även föra en tvist till domstol för avgörande. Domstolsbehandling medför en kostnadsrisk. Den förlorande parten är i allmänhet tvungen att helt eller delvis ersätta den vinnande partens rättegångskostnader. Domstolsbehandling är möjlig antingen direkt eller efter behandling i konsumenttvistenämnden, om säljaren inte följer nämndens rekommendation.