Tavaran toimituksen viivästys

Jos tavaran toimittaminen tai palvelun suorittaminen viivästyy, sinusta johtumattomasta syystä, kyseessä on myyjän sopimusrikkomus. Tavaran luovutuksen viivästyessä ostajalla on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, mutta myyjälle on yleensä annettava kohtuullinen lisäaika ennen kuin voi vaatia kaupan purkamista.

Kauppahinnan pidättäminen

Viivästymisen vuoksi kuluttaja voi lykätä maksamista. Kauppahinnasta voi jättää maksamatta vain osan, jos osa toimituksesta tai työstä viivästyy.

Maksamatta jätettävän summan on suurin piirtein vastattava puuttuvan toimituksen tai työn hintaa tai viivästyksestä aiheutuneita taloudellisia vahinkoja.

Jos viivästys aiheuttaa taloudellista vahinkoa, kuluttaja voi vaatia vahingonkorvausta kustannuksista, joita tuotteen viivästyminen on aiheuttanut.

Hinnanalennus

Laki ei anna mahdollisuutta vaatia viivästyksestä hinnanalennusta, mutta sellaisesta kannattaa kuitenkin neuvotella. Yritys saattaa haluta korvata viivästyksen hinnanalennuksella, jotta sen ei tarvitse purkaa kauppaa.

Kaupan purkaminen viivästyksen takia

Kuluttajalla on oikeus purkaa kauppa viivästyksen takia, jos hän on antanut myyjälle kohtuullisen lisäajan, eikä myyjä ole luovuttanut tavaraa lisäajan kuluessa. Lisäajan kuluessa kuluttajalla on oikeus purkaa kauppa vain, jos myyjä kieltäytyy toimittamasta tavaraa lisäajan kuluessa.

Kuluttaja saa purkaa kaupan ilman lisäajan antamista vain, jos:

 • myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa.
 • myyjän pitäisi tavaran luonteen ja käyttötarkoituksen perusteella tietää, että tavara on luovutettava ostajalle tiettyyn aikarajaan mennessä, esimerkiksi hääpuvun toimittaminen ennen häitä.
 • kuluttaja on ennen sopimuksen tekemistä ilmoittanut myyjälle, että tavara on luovutettava ostajalle tiettyyn aikarajaan mennessä.
 • Sopimuksen purkamisen jälkeen myyjän on viipymättä palautettava kuluttajan maksama summa.

Jos viivästys aiheuttaa taloudellisia vahinkoja, kuluttajalla saattaa olla oikeus vahingonkorvaukseen.

Luotonantajan ja operaattorin vastuu

Jos maksoit luottokortilla, voit vaatia myyjän lisäksi hyvitystä aina myös luotonantajalta. Voit kääntyä luotonantajan puoleen esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu.

Verkkokaupan toimituksen viivästyessä valituksen tekemisessä luottoyhtiölle voi hyödyntää Euroopan kuluttajakeskuksen valituskirjeen mallia.

Jos maksoit maksukortin debit-ominaisuudella, voit vaatia maksettujen ostosten osalta hyvitystä korttiyhtiöltä, jos yhtiö on korttiehdoissaan tai muutoin tähän sitoutunut.

Jos ostoksesi on veloitettu liittymän laskussa, voit vaatia myyjän tai palveluntarjoajan lisäksi hyvitystä aina myös operaattoriltasi. Voit kääntyä operaattorisi puoleen esimerkiksi tilanteessa, jossa yritys ei toimita ostosta, ostoksesta on laskutettu väärin tai tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään.  Operaattori ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin operaattorille on maksettu.

Vahingonkorvaus

Kuluttajalla on oikeus vaatia korvausta myös taloudellisista menetyksistä, jotka viivästyminen on aiheuttanut. Pahasta mielestä, henkisestä kärsimyksestä tai vapaa-ajan menetyksestä ei kuitenkaan voi saada vahingonkorvausta.

Kuluttajalla ja myyjällä on velvollisuus menetellä niin, että vahingosta aiheutuneet kulut jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää näyttöä vahingon syntymisestä. Kustannuksista pitää olla kuitti tai muu luotettava selvitys.

Myyjä ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan vahingonkorvausta, jos viivästys johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä (esim. lakko), jota ei ole voitu myyntihetkellä ottaa huomioon ja jonka seurauksia myyjä ei olisi voinut välttää. Sen sijaan pelkkä vetoaminen tavarantoimittajan aiheuttamaan viivästykseen ei vapauta vahingonkorvausvastuusta.

 • Kuluttajalla on aina oikeus vahingonkorvaukseen viivästyksen aiheuttamista asianhoitokuluista kuten matka- ja puhelinkuluista.

  Jos vakiokorvauksesta mainitaan kauppaa koskevissa sopimusehdoissa, kuluttaja voi sopimusehdoissa mainituissa tilanteissa vaatia yritystä maksamaan sovitun vakiokorvauksen. Esimerkiksi, jos kyseessä on rakennustarvikkeiden, kuten keittiökaapiston kauppa, kannattaa tarkistaa, mitä sopimuksessa lukee vakiokorvauksesta toimituksen viivästyessä.

  Jos viivästyksestä kuluttajalle aiheutuneet kulut ylittävät sopimusehdoissa sovitun vakiokorvauksen, kuluttaja voi vaatia korvausta todellisten kulujen mukaan.

 • Välillisen vahingon korvaamista voi vaatia silloin, kun vahingon on aiheuttanut yrityksen huolimattomuus kuten taitamattomuus tai varomattomuus. Välillisiä vahinkoja voi vaatia korvattavaksi, jos esimerkiksi

  • viivästys aiheuttaa tulonmenetystä. (Esimerkiksi, jos kuluttaja on joutunut olemaan viivästyksen vuoksi poissa työstään ja häneltä on vähennetty poissaolon ajalta palkka.)
  • viivästys aiheuttaa ostajalle vahinkoa muun sopimussuhteen yhteydessä. (Esimerkiksi, jos asennettavat kaapistot eivät tule ajallaan ja kuluttaja on hankkinut niitä varten turhaan asentajan. Tällöin kuluttaja voi vaatia asentajan palkkion korvaamista.)