Ohjeistus kuluttajansuojan vaatimuksista valokuituliittymien sopimusehdoissa ja markkinoinnissa

5/2023

Tausta

Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota valokuitumarkkinan sopimusehtoihin, ehtokäytäntöihin ja markkinointiin. Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on ohjata valokuitumarkkinalla toimivia yrityksiä ja luoda reunaehtoja koko markkinan toiminnalle.  Kuluttaja-asiamies kehottaa yrityksiä perehtymään ohjeistukseen ja tarvittaessa korjaamaan sopimusehtojaan, ehtokäytäntöjään ja markkinointiaan.

Ohjeistus perustuu kuluttaja-asiamiehen valvontatyössään antamiin ratkaisuihin, jotka ovat koskeneet kuituliittymäsopimusten sopimusehtoja ja markkinointia. Ratkaisuissaan kuluttaja-asiamies on puuttunut havaitsemiinsa ongelmiin ja linjannut vaatimuksia, joita kuluttajansuojalaki valvovan viranomaisen tulkinnan mukaan asettaa valokuitumarkkinoilla toimiville yrityksille. Ohjeistus ei kuitenkaan ole tyhjentävä listaus kuluttajansuojan asettamista vaatimuksista valokuitumarkkinalle.

Ohjeistus käsittelee ensin sopimusehtojen ja ehtokäytäntöjen kohtuuttomuutta. Loppuosa käsittelee valokuituliittymien ja valokuituverkossa toimivien laajakaistapalveluiden markkinointia.

Kuluttaja-asiamies tulee jatkossakin seuraamaan valokuitumarkkinoiden toimintaa, ja ryhtyy tarvittaessa valvontatoimenpiteisiin.

Osa 1 – Sopimusehdot ja ehtokäytännöt

Rakentamispäätös

  1. Rakentamispäätöksen viimeisestä mahdollisesta ajankohdasta on sovittava yksiselitteisesti

Valokuituliittymän tilaussopimuksessa on sovittava:

  • milloin rakentamispäätös tehdään. Rakentamispäätöksen viimeisestä mahdollisesta ajankohdasta on sovittava yksiselitteisesti ja selkeästi
  • millä perusteella rakentamispäätös tehdään. Rakentamispäätöksen kriteerit on sovittava läpinäkyvästi.

2. Rakentamispäätöksen on oltava aidosti sitova päätös kuluttajan tilaaman liittymän rakentamisesta

Valokuituliittymän tilaussopimuksessa sovitun rakentamispäätöksen jälkeen ei voi olla enää epäselvyyttä siitä, rakennetaanko kuluttajan tilaama liittymä.

Liittymän toimituksesta vetäytyminen myönteisen rakentamispäätöksen jälkeen on yrityksen sopimusrikkomus.

3. Tilattua liittymää koskeva rakentamispäätös on tehtävä aina ilman aiheetonta viivytystä

Rakentamispäätös on tehtävä niin pian kuin mahdollista. Kuluttajalla on oltava mahdollisuus purkaa sopimus heti, kun on tullut todennäköiseksi, ettei tilauksen vastaanottanut yritys tule rakentamaan liittymää.

 

Toimituksen takaraja

1. Valokuituliittymän toimituksen takarajasta on sovittava selkeästi ja yksiselitteisesti

Valokuituliittymän tilaussopimuksessa:

  • on sovittava selkeästi ja yksiselitteisesti siitä, milloin liittymän on viimeistään oltava kuluttajan käytettävissä.
  • riittävää ei ole esimerkiksi sen sopiminen, milloin yritys on viimeistään velvollinen aloittamaan rakentamistoimet

2. Toimituksen takarajasta poikkeamisen mahdollistavia force majeure -lausekkeita ei saa soveltaa kohtuuttoman laveasti

Force majeure -ehto voi tulla sovellettavaksi ainoastaan aidoissa poikkeustilanteissa, kun liittymän toimittamiselle sopimuksen mukaisesti on ennakoimaton ja yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolelle jäävä este.

Toimituksen takarajasta ei voi poiketa esimerkiksi vuodenajalle tyypillisiin sääilmiöihin vedoten, koska ne ovat jo sopimusta tehtäessä yrityksen ennakoitavissa

 

Valokuituliittymän tilaussopimuksessa on sovittava, milloin rakentamispäätös tehdään ja milloin liittymän on viimeistään oltava kuluttajan käytettävissä.

Purkumaksut

1. Ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta ei saa veloittaa purkumaksuna enempää kuin kyseisen kuluttajan tilauksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut

Purkumaksujen kohtuullisuus määräytyy eri perustein ennen rakentamispäätöstä ja sen jälkeen. Ennen rakentamispäätöstä kuluttajalta ei voi veloittaa muita kuin välittömästi tilauksesta aiheutuneita kuluja.

Purkumaksujen on oltava aina myös euromääräisesti kohtuullisia.

 

2. Kielteisen rakentamispäätöksen jälkeen kuluttajalta ei saa veloittaa minkäänlaisia maksuja

Kielteinen rakentamispäätös merkitsee yrityksen vetäytymistä kuituliittymää koskevasta sopimuksesta. Päätöksen tulee aina vapauttaa myös kuluttajat sopimussidonnaisuudestaan, eikä kuluttajilta näin ollen voi veloittaa mitään sopimukseen tai sen purkamiseen perustuvia maksuja.

Purkumaksujen kohtuullisuus määräytyy eri perustein ennen rakentamispäätöstä ja sen jälkeen.

Lisätietoja sopimusehtojen laatimisesta kuluttaja-asiamiehen linjauksesta: sopimusehtojen laatiminen

OSA 2 – Markkinointi

  1. Hintamarkkinointi ei saa johtaa kuluttajaa harhaan

Palvelun hinta on kuluttajan ostopäätökseen keskeisesti vaikuttava tekijä. On sekä kuluttajan että palvelun myyjän etu, että palvelun kokonaishinta tai hinnan määräytymisen perusteet kerrotaan mahdollisimman selkeästi ja avoimesti jo palvelun markkinointivaiheessa.

Markkinoinnissa ei voi kertoa vain yhtä hinnan osatekijää. Jos markkinoinnissa annetaan yksikin palvelun hintaa koskeva tieto, on samalla kerrottava myös palvelun lopullinen kokonaishinta tai, jos kokonaishintaa ei ole mahdollista ilmoittaa, hinnan määräytymisen perusteet.

Jos valokuituliittymän markkinoitu hinta on ehdollinen esimerkiksi siten, että tarjouksen edellytyksenä on määräaikainen laajakaistapalvelusopimus, markkinoinnissa on kerrottava tarjouksen ehdollisuudesta ja ilmoitettava myös määräaikaisen laajakaistasopimuksen kuukausi- ja kokonaishinta.

Jos valokuituliittymää markkinoidaan 0 euron hintaisena tai muutoin erityisen edullisena, ja markkinoitu hinta edellyttää laajakaistapalvelun tilaamista, markkinoinnista tulee selvästi ilmetä seuraavat asiat:

  • Tieto tarjouksen ehdollisuudesta ja siitä, että veloituksetonta tai erityisen edullista on ainoastaan tietty osuus liittymän ja laajakaistapalvelun muodostamasta tuotepaketista.
  • Tuotepaketin lopulliseen kokonaishintaan vaikuttavat muut hintatiedot, kuten määräaikaisen laajakaistapalvelun kuukausi- ja kokonaishinta. Jos kuluttaja voi valita laajakaistapalvelun eri hintaisista vaihtoehdoista, voi laajakaistaa koskevan hintatiedon ilmaista muodossa “alkaen”.

2. Markkinointi ei saa johtaa kuluttajaa harhaan palvelun toimitussisällöstä

Markkinoinnissa on käytettävä palvelun sisältöä mahdollisimman täsmällisesti kuvaavia käsitteitä.

Jotta eri vaihtoehtoja vertaileville kuluttajille ei muodostuisi markkinoinnin perusteella harhaanjohtavaa kuvaa palvelun toimitussisällöstä, markkinoinnissa on selkeästi esitettävä, sisältääkö markkinoitu hinta pelkän kuituliittymän vai myös laajakaistapalvelun.

3. Kuluttajalle ei saa antaa harhaanjohtavaa vaikutelmaa siitä, millaiset mahdollisuudet hänellä on kilpailuttaa laajakaistapalvelun tarjoajaa tilaamassaan valokuituliittymässä

Suljetun palvelukerroksen liittymää ei saa markkinoida laajakaistapalvelun kilpailuttamismahdollisuudella, jos kuluttajalla ei ole todellista mahdollisuutta kilpailuttamiseen.

Avoimen liittymän markkinoinnissa ei saa johtaa kuluttajia harhaan siitä, miten laajat mahdollisuudet kuluttajalla on kilpailuttaa laajakaistapalvelunsa tarjoajaa.