Anvisningar om kraven på konsumentskydd i avtalsvillkoren för och marknadsföringen av förbindelser med optisk fiber

5/2023

Bakgrund

Konsumentombudsmannen har fäst uppmärksamhet vid avtalsvillkor, villkorspraxis och marknadsföring på marknaden för optisk fiber. Syftet med dessa anvisningar är att styra företag som verkar på marknaden för optisk fiber och skapa ramvillkor för hela marknadens verksamhet.  Konsumentombudsmannen uppmanar företag att sätta sig in i anvisningarna och vid behov korrigera sina avtalsvillkor, villkorspraxis och sin marknadsföring.

Anvisningarna grundar sig på konsumentombudsmannens avgöranden i sitt tillsynsarbete som har gällt avtalsvillkoren för avtal för förbindelser med fiber och marknadsföringen. I sina avgöranden har konsumentombudsmannen ingripit i problem som de observerat och dragit upp riktlinjer för de krav som konsumentskyddslagen enligt den övervakande myndighetens tolkning ställer på företag som är verksamma på marknaden för optisk fiber. Anvisningarna är dock inte en uttömmande förteckning över de krav som konsumentskyddet ställer på marknaden för optisk fiber.

Anvisningarna behandlar först orimligheten i avtalsvillkoren och villkorspraxisen. Den resterande delen behandlar marknadsföring av förbindelser med optisk fiber och bredbandstjänster i optisk fibernät.

Konsumentombudsmannen kommer även i fortsättningen att följa upp verksamheten på marknaden för optisk fiber och vid behov vidta tillsynsåtgärder.

Del 1 – Avtalsvillkor och villkorspraxis

Byggbeslut

  1. Den sista möjliga tidpunkten för byggbeslutet ska avtalas entydigt

I beställningsavtalet för förbindelse med optisk fiberanslutning ska man avtala om:

  • när byggbeslutet fattas. Den sista möjliga tidpunkten för byggbeslutet ska avtalas entydigt och tydligt
  • på vilka grunder fattas byggbeslutet. Kriterierna för byggbeslutet ska avtalas på ett transparent sätt.

2. Byggbeslutet ska vara ett genuint bindande beslut om byggande av den förbindelse som konsumenten beställt

Efter det avtalade byggbeslutet i beställningsavtalet för förbindelse med optisk fiber kan det inte längre råda oklarhet om huruvida en anslutning som konsumenten beställt ska byggas.

Att dra sig ur leveransen efter ett positivt byggbeslut är ett avtalsbrott från företagets sida.

3. Ett byggbeslut som gäller en beställd förbindelse ska alltid fattas utan obefogat dröjsmål

Byggbeslutet skall fattas så snart som möjligt. Konsumenten ska ha möjlighet att häva avtalet genast när det har blivit sannolikt att det företag som tagit emot beställningen inte kommer att bygga förbindelsen.

 

Slutlig tidsgräns för leverans

1. Den slutliga tidsgränsen för leverans av förbindelse med optisk fiber ska avtalas tydligt och entydigt

I beställningsavtalet för förbindelse med optisk fiber:

  • ska det tydligt och entydigt avtalas när förbindelsen senast ska stå till konsumentens förfogande.
  • det är inte tillräckligt att till exempel avtala om när företaget senast är skyldigt att inleda byggåtgärder.

2. Force majeure-klausulerna som gör det möjligt att avvika från den slutliga tidsgränsen för leveransens får inte tillämpas oskäligt brett

Villkoret Force majeure kan tillämpas endast i verkliga undantagsfall, när det finns ett oförutsägbart hinder för att leverera förbindelsen i enlighet med avtalet som företaget inte har möjlighet att påverka.

Man kan inte avvika från den slutliga tidsgränsen för leveransen till exempel med hänvisning till väderfenomen som är typiska för årstiden, eftersom de kan förutses av företaget redan när avtalet ingås.

I beställningsavtalet för förbindelse med optisk fiber ska man komma överens om när byggbeslutet fattas och när förbindelsen senast ska vara tillgänglig för konsumenten.

Avtalsvite

1. Före byggbeslutet får konsumenten inte debiteras mer i avtalsvite än skäliga kostnaderna till följd av konsumentens beställning

Skäligheten för avtalsvite bestäms på olika grunder före och efter byggbeslutet. Innan byggbeslutet fattas kan konsumenten inte debiteras andra kostnader än direkta kostnader till följd av beställningen.

Avtalsviten ska alltid också vara skäliga i euro.

2. Efter ett negativt byggbeslut får inga avgifter debiteras av konsumenten

Ett negativt byggbeslut innebär att företaget drar sig ur avtalet om förbindelse med fiber. Beslutet ska alltid också befria konsumenterna från sin avtalsbundenhet och därför kan man inte debitera konsumenterna några avgifter som grundar sig på avtalet eller hävningen av det.

Skäligheten för avtalsvite bestäms på olika grunder före och efter byggbeslutet.

Mer information om upprättande av avtalsvillkor i konsumentombudsmannens riktlinjer: Upprättandet av avtalsvillkor

DEL 2 – Marknadsföring

  1. Prismarknadsföringen får inte vilseleda konsumenten

Tjänstens pris är en central faktor som påverkar konsumentens köpbeslut. Det ligger i både konsumentens och försäljarens intresse att tjänstens totalpris eller grunderna för prissättningen anges så tydligt och öppet som möjligt redan i marknadsföringsskedet.

I marknadsföringen kan man inte ange endast en komponent av priset. Om det i marknadsföringen ges en enda uppgift om tjänstens pris, ska samtidigt också tjänstens slutliga totalpris eller, om det inte är möjligt att ange totalpriset, grunderna för prissättningen anges.

Om det marknadsförda priset på en förbindelse med optisk fiber är villkorligt till exempel så att en förutsättning för erbjudandet är ett tidsbundet bredbandsavtal, ska det erbjudandets villkorlighet anges i marknadsföringen liksom även månads- och totalpriset för det tidsbundna bredbandsavtalet.

Om en förbindelse med optisk fiber marknadsförs till ett pris av 0 euro eller annars särskilt förmånligt, och det marknadsförda priset förutsätter beställning av en bredbandstjänst, ska följande klart framgå av marknadsföringen:

  • Information om erbjudandets villkorlighet och om att endast en viss andel av det produktpaket som förbindelsen och bredbandstjänsten bildar är avgiftsfritt eller särskilt förmånligt.
  • Produktpaketets slutliga totalpris påverkas av andra prisuppgifter, såsom månads- och totalpriset för den tidsbundna bredbandstjänsten. Om konsumenten kan välja bredbandstjänst bland olika prisalternativ, kan prisinformationen om bredband uttryckas i formen ”från”.

2. Marknadsföringen får inte vilseleda konsumenten om tjänstens leveransinnehåll

I marknadsföringen ska begrepp som beskriver tjänstens innehåll så exakt som möjligt användas.

För att konsumenter som jämför olika alternativ inte utifrån marknadsföringen ska få en vilseledande bild av tjänstens leveransinnehåll, ska det i marknadsföringen tydligt framgå om det marknadsförda priset endast innehåller en fiberanslutning eller även en bredbandstjänst.

3. Man får inte ge konsumenten ett vilseledande intryck av vilka möjligheter konsumenten har att konkurrensutsätta leverantören av bredbandstjänster i en förbindelse med optisk fiber som hen beställt

En anslutning till ett slutet servicelager får inte marknadsföras genom en möjlighet att konkurrensutsätta bredbandstjänsten, om konsumenten inte har någon verklig möjlighet att konkurrensutsätta den.

Vid marknadsföring av öppna anslutningar får konsumenterna inte vilseledas av hur omfattande möjligheter konsumenten har att konkurrensutsätta leverantören av bredbandstjänsten.