Information som ska ges till konsumenten och hur den ska presenteras i webbutiker

Vid genomförandet av en webbplats för en webbutik ska företagets informationsskyldighet beaktas. Dessa anvisningar är utformade för de vanligaste situationerna där en näthandlare måste bedöma vilken information konsumenten ska ges i de olika skedena.

Även om näthandlaren kan besluta hur hens webbplats och köpprocess ska genomföras, måste hen se till att förhandsinformationen presenteras på det sätt som lagen kräver, dvs. på ett tydligt och begripligt sätt. Webbutiken måste också kunna bevisa att informationen har getts till konsumenterna.

I anvisningen beaktas de nya kraven i konsumentskyddslagen som träder i kraft 1.1.2023 och som gäller bland annat lämnande av kontaktuppgifter.

Informationen och presentationen av den på webbplatsen 

 • Ge alla kunder i nätbutiken information om:

  Ange dessa uppgifter på webbutikens webbplats så de är lätta att hitta innan konsumenten fattar det egentliga köpbeslutet.

  Det lönar sig att strukturera uppgifterna i tydliga helheter. Ett vanligt sätt är att samla informationen i en banner uppe eller nere på varje webbsida.

  Det rekommenderas att man ger informationen som en helhet också i webbutikens avtalsvillkor. Det är bra att placera länken till avtalsvillkoren på webbutikens webbplats så att konsumenten lätt hittar avtalsvillkoren.

  Information som är viktig för konsumentens köpbeslut ska också ges som en del av köpprocessen i de produktspecifika uppgifterna och på beställningssidan (varukorgen).

  Konsumenterna uppskattar att de enkelt och utan besvär hittar information.

 • På den produktspecifika sidan i webbutiken, ange information om:

  Webbutiken ska placera informationen i närheten av produktbilden eller så att konsumenten upptäcker den utan att leta efter den.

 • Uppgifter om beställningsvy och beställningsprocess

  Meddela konsumenten följande uppgifter i beställningsvyn:

  Uppgifter om betalningssätt och betalning

  Webbutiken ska meddela uppgifter om betalningssätten och betalningen senast när beställningsförfarandet inleds. Beställningsförfarandet inleds till exempel när konsumenten matar in sina personuppgifter eller andra uppgifter som behövs för beställningen på webbplatsen.

  Om det i en webbutik erbjuds kredit för att finansiera ett nätköp, ge konsumenten förhandsinformation om krediten och avtalsvillkoren i varaktig form i god tid innan avtalet ingås.

  Informationen ska vara tillgänglig för konsumenten i god tid innan avtalet ingås, dvs. innan konsumenten lämnar andra personuppgifter än sin e-postadress.

  Uppgifterna om krediten ska innan avtalet ingås lämnas till konsumenten i varaktig form, dvs. så att konsumenten får dem personligen och har en faktisk möjlighet att spara och återge dem i oförändrad form.

  Processen för ansökan om kredit kan till exempel

  • styra konsumenten att spara och skriva ut förhandsinformation och avtalsvillkor.
  • skicka uppgifterna till konsumenten per e-post. Dessutom ska uppgifterna alltid synas på ett naturligt sätt i processen för ansökan om kredit.

  Läs mer

  Betalningssätt
  Förhandsinformation om kredit
  Reklam för kredit
  Säkerheter

  Leveransbegränsningar

  Berätta senast när beställningsförfarandet inleds om eventuella leveransbegränsningar.

  Eftersom informationen ska ges innan beställningsförfarandet inleds, ska den placeras ut på webbplatsen så att konsumenten upptäcker den innan hen börjar mata in de uppgifter som behövs för att göra beställningen.

  Läs mer
  Leveransbegränsningar

  Uppgifter om köpet

  Ange på beställningssidan:

  • Varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
   • Man kan till exempel berätta om produktens huvudsakliga egenskaper genom att på beställningssidan presentera en bild av den beställda produkten och i samband med den en länk till produktsidan där egenskaperna beskrivs närmare.
  • Priset på varorna eller tjänsterna
   • Ange varornas eller tjänsternas totalpris inklusive skatter. Om det exakta priset inte kan beräknas på förhand, ange grunderna för prissättningen.
   • Om varans eller tjänstens pris har fastställts individuellt på basis av automatiskt beslutsfattande, ska konsumenten informeras om detta.
   • I totalpriset ska förutom produktens pris även leveranskostnaderna anges. Om leveranskostnaderna inte ingår i produktens pris, berätta om eventuella leveranskostnader eller åtminstone att leveranskostnaderna läggs till produktens pris.
  • Uppgifter om ett långvarigt avtals varaktighet och avslutande

  Innan beställningen görs ska uppgifter om produkten, priset samt ett avtals varaktighet och avslutande lämnas. De måste alltså i praktiken ligga ovanför beställningsknappen. Uppgifterna kan visas på beställningssidan eller i ett pop-up-fönster omedelbart innan beställningen bekräftas. Konsumenten måste enkelt och utan besvär kunna hitta information om produktens centrala egenskaper.

  Läs mer
  Produktens pris, huvudsakliga egenskaper samt ett avtals varaktighet och avslutande

  Bifogande av avtalsvillkor till beställningsprocessen

  I avtalsvillkoren lönar det sig att inkludera förhandsuppgifter om:

  Bifoga avtalsvillkoren till exempel på följande sätt:

  • På beställningsstigen finns en tydlig länk till avtalsvillkoren och en ruta som konsumenten måste kryssa för innan hen kan gå vidare till nästa skede av beställningen.
  • Konsumenten kan inte göra beställningen förrän hen har öppnat avtalsvillkoren.

  Godkännande av betalningsskyldighet

  I slutet av beställningsprocessen ska det säkerställas att konsumenten godkänner betalningsskyldigheten i anslutning till beställningen. Om det för att göra beställningen krävs att man trycker på en knapp eller motsvarande, ska denna funktion markeras med orden ”beställningen medför betalningsskyldighet” eller något annat motsvarande uttryck.

  Det kan till exempel vara fråga om en vy i direkt samband med beställningsknappen där det tydligt och entydigt framgår vilken produkt som beställs och alla kostnader som beställningen medför.

 • Konsumenten har rätt att få en bekräftelse på beställningen. Det ligger på företagets ansvar att vid behov bevisa att bekräftelsen levererats till konsumenten.

  Bekräftelsen ska levereras till konsumenten inom rimlig tid från det att avtalet ingicks, senast vid den tidpunkt då varorna avlämnas innan tjänsterna börjar utföras.

  I bekräftelsen ska samma information ges som till konsumenten före köpbeslutet. Bekräftelsen ska skickas på ett varaktigt sätt så att uppgifterna inte kan ändras i efterhand, till exempel per e-post eller på papper.

  Om uppgifterna redan tidigare har lämnats till konsumenten på ett varaktigt sätt, behöver uppgifterna inte levereras på nytt i bekräftelseskedet. Då har konsumenten dock rätt att få bekräftelse på att avtalet har ingåtts.

  I beställningsbekräftelsen ska följande uppgifter anges:

  Om elektronisk leverans av digitalt innehåll inleds innan ångerfristen går ut, ska bekräftelsen också innehålla konsumentens förhandssamtycke och godkännande av att ångerrätten går förlorad.

  Om konsumenten ingår ett kreditavtal i samband med beställningen, ska avtalet ingås skriftligen och ges till konsumenten i varaktig form.

Preciserande information

Uppgifter om företaget och kundservicen

Ångerrätt och retur

Ansvar för fel och garanti

Uppgifter om leveransen

Uppgifter om en vara eller en tjänst

Betalning och krediter

Läs mer