Taksien välitysjärjestelmään liittyminen Sotkamon ja Vuokatin alueilla

Päivämäärä

11.12.2013

Diaarinumero

1184/14.00.00/2010

Osapuolet

Sotkamon Taksikeskus Oy

Tiivistelmä

Kilpailulain tavoitteiden mukaisesti viraston tulee keskittyä erityisesti kansantalouden ja yleisen edun kannalta merkittävien kilpailunrajoitusten selvittämiseen. Koska toimenpidepyyntö näyttäisi koskevan yksittäistä tapausta rajatulla alueella, asiassa ei ilmeisemmin ole kyse kansantaloudellisesti merkittävästä asiasta.

Virasto kiinnittää huomiota erityisesti siihen, että taksialaa koskee Suomessa oma erityislainsäädäntönsä, jonka perusteella muun muassa taksipalvelujen tarjontaa ja palveluista perittyä hintaa säännellään. Tarjonnan määrä ja hinnoittelu määräytyvät siten käytännössä suoraan sääntelyn kautta, minkä vuoksi normaalit markkinamekanismit eivät toimi alalla.

Näin ollen viraston suorittamalla tutkinnalla ja siitä saatavalla tuloksella ei todennäköisesti olisi olennaista merkitystä kilpailulain perustavoitteen eli terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaamisen kannalta. Vaikka taksialan kilpailua ei voidakaan lain 32 §:n 2 momentin 2 kohdan sanamuodon mukaisesti pitää kokonaisuudessaan toimivana, näyttäisi kuitenkin siltä, ettei toimenpidepyynnössä esitetyn kilpailunrajoituksen tarkempi tutkiminen todennäköisesti johtaisi siihen, että terve ja taloudellinen kilpailu taksimarkkinoilla toteutuisi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto jättää asian tutkimatta.

Vireilletulo

Toimenpidepyynnön tekijä on vuonna 2010 tehnyt toimenpidepyynnön Poh-jois-Suomen aluehallintovirastolle Sotkamon Taksikeskus Oy:n tilausväli-tysjärjestelmään liittymisen ehdoista. Aluehallintovirasto on tutkinut asiaa (PSAVI-2010-01871/Yr-61) ja todennut lausunnossaan 24.11.2010, ettei asiassa ole saatu näyttöä siitä, että toimenpidepyynnön tekijälle olisi asetettu muista yrittäjistä poikkeavia ehtoja Sotkamon Taksikeskus Oy:n välityspalveluun liittymiselle tai että ehdot sisältäisivät kilpailunrajoituslain (nykyisin kilpailulaki) vastaisia menettelyjä.