Harhaanjohtava sähkön puhelinmarkkinointi

Päivämäärä

23.4.2021

Diaarinumero

KKV/597/14.08.01.05/2020

Osapuolet

365 Hankinta Oy

Tiivistelmä

Kuluttaja-asiamies määräsi markkinointikiellon 365 Hankinta Oy:lle 23.4.2021.

Kuluttaja-asiamies kielsi 365 Hankinta Oy:tä vastaisessa kuluttajiin kohdistuvassa sähkönmyyntisopimusten ja niiden yhteydessä tarjotun sähkönsiirron optimointipalvelun markkinoinnissa:

  1. esittämästä väitteitä sähkönsiirron optimoinnin kautta saatavasta säästöstä kuluttajan verkkomaksuissa, jollei yhtiö voi luotettavasti osoittaa, että säästöväitteet ovat paikkansa pitäviä, ja
  2. esittämästä muitakaan väitteitä, jotka liittyvät kuluttajan mahdollisuuksiin saada optimoinnin kautta säästöä verkkomaksuissaan, kuten väitettä siitä, että siirtomaksut kattaisivat 70 % kuluttajien sähkölaskuista, jollei yhtiö voi luotettavasti osoittaa, että väitteet ovat paikkansa pitäviä.

Kieltoa on noudatettava seitsemänkymmenenviiden tuhannen (75.000) euron sakon uhalla.

Kielto perustuu kuluttajansuojalain 2 luvun 1, 3, 6 ja 16 §:ään ja Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:ään.

365 Hankinta Oy käytti keväästä 2020 lähtien sähkönmyyntisopimustensa markkinoinnissa keskeisenä ”myyntivalttina” sopimusten yhteydessä kuluttajille tarjottua sähkön siirron optimointipalvelua. Optimointipalvelun sisältönä oli se, että ”Selvitämme asiakkaan puolesta, pystyykö paikallisen siirtoyhtiön sähkönsiirtosopimuksen tuotteita vaihtaa tuotteisiin, jotka sopivat asiakkaalle kokonaistaloudellisesti paremmin. Asiakkaalle välitetään tarjous, sekä ohjeet miten mahdolliset muutokset saadaan voimaan”.

Kuluttajalle oli 365 Hankinnan puhelinmyynnissä kerrottu muun muassa, että optimointipalvelun avulla kuluttajan ”kiinteistöön tulevan sähkön siirtomaksut laskevat yhteen kolmasosaan”. Lisäksi yhtiön sopimusvahvistuksessa kerrottiin, että ”Keskimäärin kolme viidestä asiakkaasta, joka asuu omakotitalossa tai rivitalossa, pystyvät säästämään 50-250 euroa vuodessa optimoimalla sähkönsiirtosopimuksensa”.

Kuluttaja-asiamies pyysi 365 Hankinta Oy:ltä selvitystä siitä, mihin nämä säästöväitteet perustuvat ja minkälaista luotettavaa näyttöä yhtiöllä on väitteidensä tueksi? Yhtiö ei tällaista näyttöä kuluttaja-asiamiehelle kuitenkaan toimittanut. Yhtiö ei antanut selvitystä myöskään siitä, kuinka monelle kuluttajalle yhtiö on toimittanut tekemänsä optimoinnin tulokset ja kuinka moni heistä on saanut yhtiön lupaamaa säästöä siirtomaksuissaan.

Marraskuussa 2020 kuluttaja-asiamies edellytti 365 Hankinta Oy:lle lähettämässään sitoumuspyynnössä, ettei yhtiö käytä markkinoinnissaan ilmaisua ”sähkönsiirron kilpailuttaminen” eikä myöskään esitä markkinoinnissaan väitteitä sähkönsiirron optimoinnin kautta saatavasta säästöstä kuluttajan verkkomaksuissa, jollei yhtiö voi luotettavasti osoittaa, että säästöväitteet ovat paikkansa pitäviä. Yhtiö ilmoitti vastauksessaan noudattavansa sitoumusta 11.12.2020 alkaen.

Sitoumuksen antamisen jälkeen 365 Hankinta Oy kertoi kuluttajalle puhelinmarkkinoinnissaan, että  ”Onhan se nyt ihan järkyttävää, että melkein 70 % laskuista menee siihen siirron kustannukseen liittyvään maksuun” sekä, että ”Ihan 70 % näistä meidän asiakkaista on saanut keskimäärin sadasta eurosta neljään sataan euroon säästöä vuodessa meidän palvelumme kautta”.

Kuluttajansuojalain 2 luvun markkinointisäännökset edellyttävät, että mainostajan on pystyttävä todistamaan markkinoinnissa käyttämänsä tosiasiaväitteet oikeiksi. Väitteiden paikkansapitävyydestä on varmistauduttava jo ennen niiden esittämistä ja väitteiden on pidettävä paikkansa markkinoinnin esittämisajankohtana.

Tosiasiaväitteestä on kyse aina, kun väite koskee mitattavissa olevia vaikutuksia, jotka voidaan osoittaa oikeiksi tai vääriksi. Mitä ehdottomampi väite on, sitä varmemmin edellytetään näyttöä sen paikkansapitävyydestä. Väitteen pitää perustua puolueettomiin ja luotettaviin selvityksiin, tutkimuksiin, tilastoihin, testeihin, mittauksiin yms.

365 Hankinta Oy ei ollut esittänyt näyttöä siitä, mihin yhtiön esittämät väitteet sähkönsiirron optimoinnin avulla saatavasta rahallisesta säästöstä perustuivat. Myös väitteessä, joka koski siirtomaksujen osuutta kuluttajan sähkölaskussa, oli kyse tosiasiaväitteestä, jota koskee samanlainen näyttövelvollisuus kuin edellä mainittua säästöväitettäkin. Kuluttajien sähkölaskujen koostumuksesta on kuitenkin olemassa tutkittua tietoa, jonka perusteella väite siitä, että sähkön siirtomaksujen osuus olisi melkein 70 % kuluttajien sähkölaskuista, on paikkansa pitämätön.

Kuluttaja-asiamies määräsi 365 Hankinta Oy:lle markkinointikiellon vaikka yhtiö oli kiellon kuulemiskirjeeseen vastatessaan ilmoittanut tehneensä markkinointiinsa muutokset, jotka yhtiön mukaan tulevat noudattamaan yleisesti kuluttaja-asiamiehen esittämiä vaatimuksia.  Kuluttaja-asiamies katsoi, että mikäli kielto jätettäisiin määräämättä, ei ole poissuljettua, etteikö 365 Hankinta Oy voisi toistaa tai uudistaa puheena olevaa kuluttajansuojalain vastaista markkinointia myöhemmin. Kiellon määräämistä puolsi myös se, että yhtiön menettely, jossa kuluttajia on houkuteltu tekemään sähkönmyyntisopimus käyttämällä selvästi harhaanjohtavia ja katteettomia säästölupauksia, oli ollut kuluttajansuojan kannalta erityisen moitittavaa.

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain 10 §:n mukaan kuluttaja-asiamiehen päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Se, johon kielto kohdistuu, voi saattaa päätöksen hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa sen tiedoksisaannista. Muutoin päätös jää pysyväksi

Kielto annettiin haastemiehen toimesta sijaistiedoksiantona (OK 11:14) tiedoksi 365 Hankinta Oy:lle. Yhtiön hallituksen jäsentä ja varajäsentä oli yritetty tavoittaa turhaan sekä 365 Hankinta Oy:n osoitteesta että em. henkilöiden kotiosoitteesta. Jäljennös tiedoksi annettavasta kiellosta oli tämän jälkeen luovutettu poliisiviranomaiselle eli Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle.

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun ilmoitus sijaistiedoksiannosta tiedoksiannon vastaanottajalle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen on annettu postin kuljetettavaksi. Ilmoitus sijaistiedoksiannosta annettiin postin kuljetettavaksi 17.6.2021. Kieltoon ei ole haettu 30 päivän kuluessa muutosta markkinaoikeudelta.

Linkit