Kuluttajasaatavan perintä

Päivämäärä

29.3.2001

Diaarinumero

KUV/2000/45/1493

Osapuolet

Contant Oy

Tiivistelmä

Markkinatuomioistuimen 29.3.2001 antama päätös MT:2001:005. Lainvoimainen.

Markkinatuomioistuin kielsi Contant Oy:tä perintätoiminnassaan perimästä velkojalle aiheutuviin perintäkuluihin sisältyvän arvonlisävero-osuuden velalliselta silloin, kun on kysymys kuluttajasaatavien perinnästä ja toimeksiantajana oleva velkoja on elinkeinonharjoittaja, joka on oikeutettu vähentämään perintätoimeksiannon palkkioon sisältyvän arvonlisävero-osuuden omassa verotuksessaan.

Kiellon tehosteeksi asetettiin 300.000 markan uhkasakko.

Saatavien perinnästä annetun nojalla velkojalla oli oikeus saada velalliselta korvaus tarpeellisista kuluistaan, jotka velan perinnästä olivat aiheutuneet. Perintätoimiston palkkioon sisältyvä arvonlisävero oli perintätoimiston palveluja käyttävän velkojan kannalta osa niitä kuluja, jotka velkojan oli perinnän suorittamisesta maksettava.
Contant Oy oli perinnästä velkojalle syntyneitä kuluja velalliselta periessään perinyt laskuun sisältyvän arvonlisävero-osuuden velalliselta myös sellaisissa tapauksissa, joissa velkojalla oli oikeus vähentää kyseinen arvonlisävero-osuus omassa verotuksessaan. Kuluttajan asemassa oleva velallinen ei voinut vähentää maksamaansa arvonlisäveroa omassa verotuksessaan, jonka vuoksi hänen aiheettomasti maksamansa arvonlisävero jäi kaikissa tapauksissa kuluttajan omaksi vahingoksi. Arvonlisävero-osuuden perimisestä oli tällöin aiheutunut velalliselle tarpeettomia kuluja.