Brister i iakttagandet av kommunernas bolagiseringsskyldighet

KKV har kartlagt hur kommunerna har iakttagit den bolagiseringsskyldighet som baserar sig på kommunallagen. Enligt utredningen finns det missförhållanden i kommunernas verksamhet, vilka KKV kommer att utreda närmare.

Enligt kommunallagen ska kommunerna före utgången av 2014 ha bolagiserat sådana uppgifter som de sköter i ett konkurrensläge på marknaden. Lagens syfte har varit att säkerställa jämlika verksamhetsbetingelser, dvs. konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat näringsverksamhet.

KKV kan under de förutsättningar och med de begränsningar som fastställs i konkurrenslagen ingripa i en kommuns ekonomiska verksamhet, om den hindrar eller snedvrider konkurrensen på marknaden. Dessutom övervakar verket att kommunens prissättning är marknadsmässig när verksamheten inte behöver bolagiseras på grund av undantagsbestämmelserna i kommunallagen.

Preliminär bedömning: tiotals affärsverk inte bolagiserade

KKV har i samarbete med regionförvaltningsmyndigheterna utrett hur bolagiseringsskyldigheten fullgörs i kommunerna. KKV begärde i april 2015 uppgifter av alla kommuner i Finland om deras affärsverk och den affärsverksamhet som de bedriver i ämbetsverksform. Sammanlagt 286 kommuner svarade på begäran om utredning.

Enligt svaren bedriver kommunerna affärsverksamhet i annan än bolagiserad form inom bland annat vattenförsörjning, måltidsservice, fastighets- och bostadsuthyrning, kommunaltekniska och fastighetstjänster, arbetshälsovård, avfallshantering samt ekonomi- och dataadministration och andra administrativa tjänster. Kommunerna har låtit bli att bolagisera sina verksamheter bland annat genom att hänvisa till verksamhetens obetydlighet, kommunens interna verksamhet, naturliga monopol eller bristen på marknad inom kommunen. Särskilt hamn- och energiverksamheterna i kommunerna har bolagiserats.

Enligt KKV:s preliminära bedömning kan tiotals av de affärsverk och andra verksamheter som kommunerna uppgett fortfarande verka i ett konkurrensläge på marknaden, och i detta fall kan de också omfattas av bolagiseringsskyldigheten. KKV måste emellertid bedöma fullgörandet av bolagiseringsskyldigheten från fall till fall, eftersom en del av verksamheterna inte nödvändigtvis behöver bolagiseras på grund av undantagsbestämmelser i kommunallagen eller en övergångsperiod.

Utifrån de svar som KKV mottagit förefaller det inte heller finnas tillräckliga förutsättningar hos kommunerna att säkerställa att prissättningen är marknadsmässig enligt kommunallagen. För många kommuner är det oklart vad som avses med marknadsmässig prissättning och när tjänsterna ska prissättas marknadsmässigt.

En del av kommunernas svar var så pass bristfälliga att det utifrån dem inte är möjligt att bedöma om kommunen verkar i ett konkurrensläge på marknaden eller om kommunens verksamhet på ett betydande sätt snedvrider konkurrensen. KKV kan ge kommunerna råd om innehållet i och tillämpningen av bestämmelserna om konkurrensneutralitet, men kommunen måste själv säkerställa att verksamheten är lagenlig och följa marknadsutvecklingen på sitt område.

KKV fortsätter utreda de viktigaste missförhållandena som framkommit vid kartläggningen. Resultaten används för att inrikta övervakningen av konkurrensneutralitet mot de mest betydande verksamheterna som snedvrider konkurrensen inom kommunerna och försummelserna av bolagiseringsskyldigheten.

Läs mer om utredningen (på finska)

Mer information:
Specialforskare Sari Valliluoto, tfn 029 505 3319
fornamn.efternamn@kkv.fi