Bättre fungerande marknader – mer medvetna konsumenter

KKV säkerställer att marknaden fungerar så effektivt och rättvist som möjligt till förmån för samhällsekonomin och konsumenterna. En välfungerande konkurrens  på marknaden uppmuntrar företag att utveckla produkter och tjänster som är förmånliga för konsumenten och bättre motsvarar kundernas olika behov. Konsumenterna har tillräckligt med alternativ att välja mellan.

Konsumentombudsmannen vid KKV övervakar att konsumentskyddslagstiftningen följs. Tillsynen är i synnerhet inriktad på marknadsföring och avtalsvillkor. Verket balanserar förhållandet mellan företagen och alla konsumenter – även de som har det sämre ställt.

KKV erbjuder konsumenter och företag information och anvisningar som förebygger problem. KKV:s konsumentrådgivning och Konsument Europa medlar objektivt i tvister. Målet är att säkerställa att konsumenterna får gottgörelse då de är berättigade till det.

KKV övervakar att företagen är framgångsrika på marknaden med sina egna meriter och inte med hjälp av förfaranden som på konstgjord väg begränsar konkurrensen eller ogrundade förmåner. Verket ingriper i karteller och företagsförvärv för att priserna inte ska stiga eller kvaliteten sjunka till nackdel för kunderna.

KKV ser också till att offentliga samfund i sin näringsverksamhet inte utnyttjar ogrundade konkurrensfördelar som beror på deras ställning och på så sätt åsidosätter effektivare konkurrenter från marknaden eller förhindrar marknadsreformer. Dessutom ser verket till att våra gemensamma skattemedel används så effektivt som möjligt genom att övervaka att offentlig upphandling konkurrensutsätts på ett öppet och rättvist sätt. På det sättet förebyggs också korruption.

Beslutsfattarna drar nytta av KKV:s mångsidiga sakkunskap, som bygger på forskning och kännedom om marknaden. Med hjälp av våra analyser kan beslutsfattarna beakta den inverkan olika alternativ har på marknadens funktion samt på konsumenternas och företagens ställning.

Värderingar som styr KKV:s arbete

 • Oberoende: Vi arbetar kompromisslöst för konsumenterna och samhällsekonomin
 • Ansvarsfullhet: Vi grundar vår verksamhet på sakkunskap och noggrant övervägande och
 • Uppnå saker tillsammans: Vi söker de bästa lösningarna genom att utnyttja hela verkets kompetens
 • Konkurrens- och konsumentverket (KKV) leds av generaldirektör Kirsi Leivo. Överdirektör med ansvar för konkurrensfrågor är Timo Mattila. Överdirektör med ansvar för konsumentfrågor är Katri Väänänen, som verkar också som konsumentombudsman.

  Följande enheter verkar inom ansvarsområdet för konkurrensfrågor:

  • Konkurrensövervakning 1, direktör Jarno Sukanen
  • Konkurrensövervakning 2, direktör Valtteri Virtanen
  • Konkurrensövervakning 3, direktör Juuli Broms
  • Tillsyn av företagsförvärv, direktör Sanna Syrjälä
  • Tillsyn av offentlig upphandling och konkurrensneutralitet, direktör Arttu Juuti
  • Internationella konkurrensärenden, direktör Rainer Lindberg

  Följande enheter och funktioner verkar inom ansvarsområdet för konsumentfrågor:

  • Konsumentskydd 1, direktör Miina Ojajärvi
  • Konsumentskydd 2, direktör Paula Hannula
  • Konsumentskydd 3, direktör Satu Toepfer
  • Rådgivning, direktör Maija Puomila

  Dessutom lyder följande enheter i myndigheten direkt under överdirektören

  • Forskning och analys, forskningsdirektör Samuli Leppälä
  • Kommunikationsenheten, kommunikationsdirektör Laura Salmi
  • Förvaltningsenheten, förvaltningsdirektör Anna Saharinen
  • ICT- och digienheten, ICT- och digitaliseringsdirektör Juho Härme
 • Planerna och uppföljningsinformationen för verkets verksamhet framgår av resultatstyrningsdokumenten har sammanställs på en egen sida.

 • Tjänste- och kollektivavtalshandlingarna är preciserande avtalshandlingar som är specifika för enskilda myndigheter och verk samt specifika för enskilda förvaltningsområden.