Elbolaget Väre marknadsförde tidsbundna elavtal med bristfälliga prisuppgifter

Konsumentombudsmannen har ingripit i elbolaget Väre Ab:s två reklamer som marknadsför tidsbundna elavtal. Den tryckta reklamen innehöll inte information på det sätt som konsumentskyddslagen förutsätter om grunderna för prissättningen av ett elavtal. Reklamen på Väres webbplats gav en vilseledande bild av elavtalets förmånlighet. Väre förband sig att ändra sin prismarknadsföring på det sätt som konsumentombudsmannen förutsatte.

I en annons på Helsingin Sanomats förstasida marknadsförde Väre ett 6 månaders tidsbundet Väikky-elavtal genom att ange avtalets prisuppgifter som ”Månadsavgifter 0 euro i 6 månader!”

När ett företag erbjuder ett specificerat elavtal till ett visst pris måste företaget i marknadsföringen ange det totala priset eller grunderna för prissättningen. Priset på avtalet är viktig information som påverkar konsumentens val och köpbeslut, och därför måste korrekta och tillräckliga prisuppgifter ges i marknadsföringen. El är också en nödvändig tjänst och därför är det särskilt viktigt med tillräckliga prisuppgifter.

Konsumentombudsmannen konstaterade att även om det ofta inte är möjligt att ange det totala priset för ett elavtal på grund av tjänstens natur, borde Väre vid marknadsföringen av det specificerade elavtalet ha nämnt grunderna för prissättningen, det vill säga energipriset och den förbrukningseffekt som påverkar priset. Konsumentombudsmannen fäste också Väres uppmärksamhet vid att de prisuppgifter som saknades i den tryckta reklamen om energipriset och den förbrukningseffekt som påverkade priset var betydligt större kostnader i prissättningen av elavtalet än månadsavgiften.

För att kunna ta del av de saknade prisuppgifterna var konsumenten tvungen att besöka företagets webbplats eller ringa kundtjänsten. Eftersom väsentliga prisuppgifter måste ges i marknadsföringen innan konsumenten fattar ett beslut om en sådan konsumtionsnyttighet försummade Väre sin informationsskyldighet som näringsidkare.

"Den väsentliga informationen ska ges till konsumenten i marknadsföringen i tillräcklig omfattning så att konsumenten inte behöver hämta den separat till exempel på företagets webbplats. Detta är särskilt viktigt när det är fråga om en nödvändig tjänst vars pris består av flera element"

konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannen ansåg att de prisuppgifterna om elavtalet som Väre presenterade på sin webbplats i komprimerad form också skulle ha kunnat presenteras i tidningsreklamen. Väre hade således inga grunder enligt konsumentskyddslagen att låta bli att ange grunderna för prissättningen av elavtalet i sin reklam.

Konsumentombudsmannen förutsatte att när Väre marknadsför ett specificerat elavtal där priset beror på flera faktorer, bör de i sin marknadsföring ange alla grunder för prissättningen och inte bara en del av priset.

Otydliga priser kan vara vilseledande

Konsumentombudsmannen evaluerar Väres marknadsföring även med tanke på vilseledande verksamhet. I en reklam på Väres webbplats marknadsfördes ett 24 månaders tidsbundet Välkky-elavtal: ”24 månaders Tidsbundet Välkky-elavtal nu 7,84 cent/kWh”.

Inga andra prisuppgifter uppgavs i reklamen eller på andra ställen på förstasidan, men på andra ställen på webbplatsen uppgavs att priset för det nämnda tidsbundna elavtalet bestod av energipriset samt en månadsavgift på 3,98 euro och att förbrukningseffekten också påverkade priset.

Om väsentliga prisuppgifter inte ges i samband med reklamen kan marknadsföringen bli vilseledande om erbjudandet kan missförstås. Konsumentombudsmannen ansåg att eftersom den reklam som publicerades på Väres webbplats endast uppgav priset för avtalet som ”nu 7,84 cent/kWh”, gav marknadsföringen en felaktig uppfattning om att det handlade om ett så kallat tidsbundet elavtal till fast pris där konsumenten endast behövde betala det energipris som uppgavs i reklamen.

Konsumentombudsmannen förutsatte att Väre åtar sig att inte ge vilseledande information om priset på elavtal och de faktorer som påverkar prissättningen genom att endast betona en del av elavtalets pris och samtidigt inte nämna eller presentera andra delar av priset på ett mera diskret sätt.

Konsumentombudsmannen påpekade också att bristen på prisuppgifterna och den därmed vilseledande helhetsbilden var särskilt klandervärd med tanke på att det var fråga om en nödvändig tjänst vars priser har varierat kraftigt under de senaste åren.

Läs mer

Konsumentombudsmannens avgörande: Prisuppgifter vid marknadsföring av tidsbundna elavtal (på finska)