Finlands konkurrenslagstiftning bedömdes som världens effektivaste i en internationell jämförelse

Finland placerade sig i toppen i en ny jämförelse av World Economic Forum, där man undersökte hur effektivt landets konkurrenslagstiftning främjar konkurrensen. I en jämförelse av konkurrensens funktionsduglighet gick det dock inte lika bra för Finland. Jämförelseuppgifterna baseras på svar från representanter för näringslivet.

Finlands konkurrenslag förnyades i sin helhet 2011, och de centrala bestämmelserna för konkurrensbegränsningar reviderades redan 2004 för att motsvara EU:s konkurrenslagstiftning. Lagen förnyades senast i år, när man lade till bestämmelser om konkurrensneutralitet mellan näringsverksamheter inom den offentliga och privata sektorn och om dagligvaruhandeln.

Redan ifjol beslutade regeringen dessutom om programmet för främjande av sund konkurrens (på finska), vars målsättning uttryckligen är att öka konkurrensen på marknaden i Finland. Mervärdet av de olika sektorer som valts att ingå i programmet är uppskattningsvis 50 miljarder euro, eller cirka en fjärdedel av bruttonationalprodukten. Även det strukturpolitiska programmet som regeringen nyligen godkänt innehåller flera åtgärder som syftar till att främja konkurrensen.

– En fungerande konkurrens spelar en avgörande roll med tanke på ekonomins lönsamhet och utveckling, betonar Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) generaldirektör Juhani Jokinen. Konkurrenspolitiken har en central betydelse för upprätthållandet av välbefinnandet, eftersom konkurrensen mellan företagen i sista hand även är till fördel för kunderna och konsumenterna. Sammanslagningen av Konkurrensverket och Konsumentverket till ett verk i början av året och de nya bestämmelserna i konkurrenslagen ger enligt Jokinen goda förutsättningar för en ökning av både konkurrens- och konsumentpolitikens inflytande.

– En rättvis konkurrens mellan företagen ligger även i konsumenternas intresse, eftersom konkurrensen sänker priserna och främjar innovation, framhåller Pekka Timonen, överdirektör på avdelningen för arbetslivs- och marknadsfrågor på arbets- och näringsministeriet. World Economic Forums jämförelse visar att Konkurrensverket har gjort ett utmärkt och resultatinriktat arbete i Finland. Samtidigt visar den dock även att vi har ett stort rum för förbättring av konkurrensen inom ekonomin. Även med tanke på den internationella konkurrensförmågan är konkurrensen på hemmamarknaden ytterst viktig.

I själva jämförelsen av konkurrensförmåga placerade sig Finland även i år på tredje plats. Schweiz kom på första plats och Singapore på andra. Finlands särskilda styrkor i jämförelsen är välfungerande offentliga institutioner, hälsovård och grundutbildning samt högre utbildning, som man redan länge har satsat mycket på. De grundläggande förutsättningarna för att skapa och ta i bruk innovationer är därmed goda.