JM:s arbetsgrupp föreslår att konsumentombudsmannen får effektivare metoder för att ingripa mot företags lagstridiga verksamhet

En arbetsgrupp inom justitieministeriet föreslår ett förändrat förfarande vad gäller företag som motsätter sig konsumentombudsmannens förbud. För närvarande förfaller ett förbud om en näringsidkare motsätter sig det. Dessutom borde konsumentombudsmannen kunna ansöka om påföljdsavgift för en näringsidkare som avsiktligt eller av vårdslöshet bryter mot konsumentskyddsbestämmelserna.

Den arbetsgrupp som justitieministeriet tillsatte har utrett hur konsumentombudsmannens nuvarande utbud av åtgärdsalternativ fungerar och vilka eventuella förnyelsebehov det finns. Arbetsgruppen föreslår reformer av de tvångsmedel som konsumentombudsmannen har till sitt förfogande i de fall när en näringsidkares lagstridiga förfarande inte kan fås att upphöra genom förhandlingar. Syftet är att snabbare få stopp på lagöverträdelser och myndigheternas resurser använda på ett effektivare sätt.

Det viktigaste ändringsförslaget hänför sig till förbud som konsumentombudsmannen utfärdar. För närvarande förfaller ett förbud om en näringsidkare motsätter sig det. Enligt arbetsgruppens förslag skulle en näringsidkare som är missnöjd med konsumentombudsmannens beslut om förbud bli tvungen att föra ärendet till marknadsdomstolen för fortsatt behandling. På det här viset skulle ett förbud utfärdat av konsumentombudsmannen motsvara sedvanlig praxis för administrativa förbud. Dessutom borde konsumentombudsmannen kunna ansöka om påföljdsavgift hos marknadsdomstolen för ett företag som avsiktligt eller av vårdslöshet bryter mot konsumentskyddsbestämmelserna. Marknadsdomstolen skulle i påföljdsavgiftens belopp beakta åtminstone överträdelsens art, omfattning och längd.

Man föreslår även att regionförvaltningsverkens befogenheter ska utökas i övervakningen av konsumentskyddslagstiftningen. Detta skulle främja övervakningen av näringsidkare som har enbart lokal eller regional verksamhet. Regionförvaltningsverken skulle i sin övervakningsuppgift fungera som myndigheter underställda konsumentombudsmannen.

”Konsumentombudsmannens primära medel skulle även i fortsättningen vara förhandling. Eftersom företagen ändå inte alltid upphör med eller ändrar lagstridig verksamhet frivilligt, vore det i dessa situationer viktigt att kunna ingripa med effektivare metoder än de nuvarande. Detta skulle gynna både konsumenterna och andra företagare och samtidigt främja marknadernas funktionsduglighet”, säger konsumentombudsmannen Päivi Hentunen.

Reformerna skulle genomföras genom att stifta en lag om påföljdsavgift i konsumentärenden samt genom en ändring i konsumentskyddslagen och Lagen om Konkurrens- och konsumentverket. Dessutom skulle justeringar av teknisk karaktär göras i vissa andra lagar.

Bakgrunden till förslagen är statsrådets konsumentpolitiska program 2012–2015, enligt vilket det finns anledning att utreda huruvida det utbud av åtgärdsalternativ som står till konsumentmyndigheternas förfogande är ändamålsenligt och tillräckligt. Förutsättningarna för konsumentmyndigheternas tillsynsarbete har uppmärksammats redan tidigare. Både i de statliga revisorernas berättelse och i anslutning till bedömningen av Konsumentverkets (nuvarande Konkurrens- och konsumentverket) juridiska verksamhet har man framställt att det är nödvändigt att utveckla det utbud av åtgärdsalternativ som står till konsumentmyndigheternas förfogande när det gäller att ingripa i osakliga marknadsföringskampanjer och i andra av företag vidtagna åtgärder som bryter mot konsumentskyddsbestämmelserna.

Näringslivets centralförbund EK och Företagarna i Finland, som var representerade i arbetsgruppen, reserverade sig till betänkandet.

Läs även justitieministeriets meddelande 5.3.2015