KKV, Finsk Handel och Företagarna i Finland: En god konsumentrelation är både till företagets och konsumentens nytta

Konkurrens- och konsumentverket (KKV), Finsk Handel och Företagarna i Finland inleder i samband med Företagarens dag den 5 september 2019 kampanjen Goda konsumentrelationer. Under kampanjen ger man små och medelstora företag inom handeln handledning i grunderna i konsumentskydd. Med kampanjen vill man öka försäljarnas medvetenhet och kompetens, så att alla faser i köpprocessen genomförs på rätt sätt. Slutresultatet är en bra konsumentrelation, som ökar konsumenternas förtroende för företaget.

Inom handeln har både försäljaren och konsumenten sina egna rättigheter och skyldigheter. Undersökningen om kännedom om konsumentskydd bland konsumenter och näringsidkare (på finska), som KKV publicerade 2018, visade dock att det finns luckor i båda parternas kunskaper om konsumentskydd. Det rådde till exempel okunskap om när en vara kan returneras, hur en felaktig produkt ska gottgöras och vad det innebär att garantin för en produkt går ut.

För att förebygga missförstånd och onödiga tvister satsar KKV, Finsk Handel och Företagarna i Finland på att informera små och medelstora företag inom handeln om grunderna i konsumentskydd. Man tar fram tips, olika test och annat material åt försäljarna, som de kan ha nytta av under de olika faserna i köpprocessen. Målet är att skapa goda konsumentrelationer, där både försäljarens och konsumentens rättigheter och skyldigheter tillgodoses likvärdigt. En försäljare behöver till exempel inte göra en kund som ställer orimliga krav nöjd.

”Det är både till företagets och konsumentens nytta att företagen känner till och har kunskap om grundprinciperna för konsumentskydd. När man är uppmärksam på konsumentskyddet ökar företagets pålitlighet i konsumentens ögon. Då man följer gemensamma principer blir det samtidigt smidigare att hitta lösningar om det uppstår problem”, konstaterar KKV:s överdirektör, konsumentombudsman Katri Väänänen.

”Konsumentskyddet i Finland omfattar inte länder utanför EU. När man på ett fungerande sätt genomför konsumentskyddet, kan det här vara en konkurrensfördel i konkurrensen mot nätbutiker utanför EU”, konstaterar Finsk Handels ledande expert Janne Koivisto.

”Konsumentskyddslagstiftningen är ett mycket stort och detaljerat paket. Genom den här kampanjen får företagaren och eventuella anställda enkelt tillgång till den viktigaste informationen för en smidig handel”, säger Marjut Viding, sakkunnig i företagslagstiftning vid Företagarna i Finland.

Kampanjens material publiceras på KKV:s webbplats, och Finsk Handel och Företagarna i Finland delar också ut materialet via sina kanaler.  Du kan följa temat också på Twitter och Instagram #kuluttajasuhde.