KKV föreslår påföljdsavgifter på 22 miljoner euro för företag i disponentbranschen och Fastighetsförvaltningsförbundet för priskartell

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) föreslår att marknadsdomstolen påför sammanlagt cirka 22 miljoner euro i påföljdsavgifter till sex företag i disponentbranschen samt till Finlands Fastighetsförvaltningsförbund rf. Företagen och Fastighetsförvaltningsförbundet avtalade åren 2014–2017 sinsemellan om priserna på disponenttjänster och strävade efter att höja prisnivån inom disponentbranschen nationellt.

Enligt KKV:s utredningar kom Fastighetsförvaltningsförbundet och de företag som hörde till dess styrelse år 2014 överens om en harmonisering av prissättningen av disponenttjänsterna och om prishöjningar. Dessutom kom man överens om att de nya uppgifter som kommer till disponentföretagen i och med lagreformerna debiteras kunderna som tilläggstjänster utanför disponentavtalen. Diskussioner om prishöjningar och prisharmonisering fördes i huvudsak på styrelsemöten och seminarier.

Medlemsföretagen och hela disponentbranschen informerades aktivt om prishöjningen och förenhetligandet av prissättningen åren 2014–2017. Prisrekommendationer gavs till exempel i form av meddelanden, på evenemang och på Fastighetsförvaltningsförbundets webbsida. Målet att öka andelen tilläggstjänster som debiteras separat i prissättningen av disponentbranschen skrevs också in i Fastighetsförvaltningsförbundets strategi.

Prisöverenskommelser mellan konkurrenter och prisrekommendationer är mycket allvarliga konkurrensbegränsningar vars enda syfte är att på konstgjord väg höja priserna till nackdel för kunderna.  Verksamheten har varit ägnad att påverka prisnivån inom disponentbranschen i hela Finland, eftersom största delen av de företag som varit med i kartellen har varit verksamma på riksnivå. Dessutom har man med de prisrekommendationer som Fastighetsförvaltningsförbundet har gett uttryckligen strävat efter att höja prisnivån för disponentbranschen i hela Finland.

”Enligt vårt förslag är det fråga om en långvarig, systematisk kartellverksamhet”, konstaterar generaldirektör Kirsi Leivo. ”De företag som förslaget gäller har samarbetat systematiskt för att höja sina priser och påverka prisnivån inom hela branschen. I disponentbranschen betalas de högre priserna i sista hand av bostadsaktiebolagens invånare.”

KKV började utreda ärendet 2017 och utförde då inspektioner i disponentföretagens och Fastighetsförvaltningsförbundets lokaler. Bevisen på priskartellen grundar sig dels på dokumentbevis som samlats in under dessa inspektioner och dels på Fastighetsförvaltningsförbundets offentliga kommunikation.

KKV föreslår påföljdsavgifter för disponentföretagen och deras moderbolag samt för Fastighetsförvaltningsförbundet i enlighet med följande tabell. Påföljdsavgifterna uppgår till sammanlagt cirka 22 miljoner euro.

Föreslagen påföljdsavgift
Realia Services Oy (för Arenna Oy:s (f.d. Colliers Isännöinti Finland Oy och Ovenia Isännöinti Oy) delaktighet) och Colliers International Finland Group Oy (f.d. Ovenia Group Oy)  4 500 387 euro
Isännöinti Ilkka Saarinen Oy  220 371 euro
OP Koti Kainuu Oy (f.d. OP Kiinteistökeskus Kainuu Oy)  302 075 euro
Oulun Kiinteistötieto Oy och Suomen Kiinteistöhallinta Oy (Disponenttjänster erbjuds via regionala företag under namnet Kiinteistö-Tahkola) 1 693 950 euro
Realia Services Oy (f.d. Realia Isännöinti Oy), Realia Group Oy och Realia Holding Oy)13 887 627 euro
REIM Group Oy Ltd och REIM Hämeenlinna Oy  1 300 285 euro
Finlands Fastighetsförvaltningsförbund rf 73 106 euro

Mer information:
Direktör Maarit Taurula 029 505 3381
Specialsakkunnig Jussi Koivusalo 029 505 3831
Forskningschef Juuli Broms 029 505 3709
fornamn.efternamn@kkv.fi