KKV gav anmärkningar till städerna Riihimäki och Vasa för upphandlingsavtal utan konkurrensutsättning

Enligt det avgörande som Konkurrens- och konsumentverket (KKV) gav 4.6.2018 har Riihimäki stad inte följt upphandlingslagen, då kommunen lät bli att publicera en sådan upphandlingsannons som förutsätts i lagen vid upphandlingen av hemvårdstjänster för området Peltosaari av Mehiläinen Oy. Vasa stad fick en anmärkning 20.6.2018, då staden inte i enlighet med upphandlingslagen konkurrensutsatt tjänster för rehabiliterande arbetsverksamhet.

Riihimäki stad beslutade i juni 2017 överföra cirka 60 klienter i området Peltosaari att omfattas av hemvårdstjänster som produceras av Mehiläinen Oy. Om upphandlingen publicerades inte en upphandlingsannons, eftersom den ansågs underskrida det tröskelvärde på 400 000 euro som gäller för social- och hälsovårdstjänster enligt bilaga E i upphandlingslagen. Avtalet ingicks för en bestämd tid på ett år, varefter avtalet skulle fortsätta tills vidare. Staden uppskattar att tjänster upphandlas för cirka 31 000 euro per månad. Maxvärdet på avtalet hade fastställts till exakt 400 000 euro.

Enligt KKV:s bedömning överskred avtalet mellan Riihimäki stad och Mehiläinen beloppet på det tröskelvärde som i upphandlingslagen fastställts för social- och hälsovårdstjänster. Dessutom bedömde KKV att den dåliga ersättarsituationen som rådde inom hemvården i Riihimäki stad 2017 inte förorsakade en sådan synnerlig brådska som skulle ha motiverat upphandlingsenheten att göra en direktupphandling, åtminstone inte för en avtalsperiod som fortsätter tills vidare.

KKV beredde i ärendet ett förslag till marknadsdomstolen för att fastställa påföljderna, men under ämbetsverkets utredningar meddelade Riihimäki stad att den konkurrensutsätter tjänsterna och avslutar avtalet med Mehiläinen. Staden har senare konkurrensutsatt tjänsterna i enlighet med upphandlingslagen för leverantörer och därför har det i ärendet inte funnits ett behov av en framställan av marknadsdomstolen.

Tjänsten SGEI är inte ett undantag i tillämpningsområdet för upphandlingslagen

Vasa stad förhandlade våren 2017 direkt med Vasa Settlementförening r.f. om ett tjänsteavtal för rehabiliterande arbetsverksamhet för cirka 150 klienter utan att publicera en upphandlingsannons. Tjänsten ansågs vara en så kallad SGEI-tjänst (Services of General Economic Interest) av ett allmänt ekonomiskt intresse. Staden ansåg att denna tjänst av denna orsak inte behövde konkurrensutsättas.

KKV bedömde att det ingångna avtalet uppfyllde definitionen i upphandlingsavtalet, överskred det tröskelvärde som fastställts för social- och hälsovårdstjänster samt att på upphandlingen inte kan tillämpas någon direktupphandlingsgrund. I upphandlingslagen finns inte något undantag i tillämpningsområdet för SGEI-tjänster, därför borde tjänsteleverantören ha valts enligt de förfaranden som avses i upphandlingslagen.

Noggrannhet vid upphandlingsförfaranden

KKV påminner om att beräkningen av förhandsvärdet på en upphandling är en viktig fas som kräver noggrannhet, eftersom förhandsvärdet avgör de normer som ska tillämpas på upphandlingen. Även förutsättningarna för att tillämpa undantag i tillämpningsområdet för upphandlingslagen ska utredas noggrant, eftersom upphandlingsenheten är skyldig att motivera att det finns förutsättningar för ett undantag.

KKV följer aktivt upphandlingar som görs i upphandlingsenheterna och kan vid behov närmare undersöka misstänkta fall av lagöverträdelser. Det är allas gemensamma intresse att upphandlingsförfaranden genomförs öppet, utan diskriminering och genom effektiv användning av offentliga medel.

Mer information:

  • specialforskare Niina Ruuskanen, telefon 029 505 3871, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen. En framställning till marknadsdomstolen kan dock inte göras, om upphandlingsenheten har gjort en i 131 § i upphandlingslagen avsedd annonsering om direktupphandling.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter 1.1.2017.