KKV godkände företagsaffär mellan Ruokakesko och Suomen Lähikauppa med villkor

KKV har i dag med villkor godkänt en företagsaffär, där Ruokakesko Oy förvärvarSuomen Lähikauppa Oy. Som villkor för godkännande av affären förpliktade KKV Ruokakesko att till sina konkurrenter sälja 60 av Suomen Lähikauppas butiker och att under en bestämd tid fortsätta sin upphandling hos den partileverantör som anlitas av Suomen Lähikauppa.

Ruokakesko och Suomen Lähikauppa är båda verksamma inom dagligvaruhandeln. K-gruppens affärsnätverk omfattar ca 900 matbutiker och gruppens marknadsandel av dagligvaruhandeln uppgår enligt branschens statistik till 32,7 procent. Lähikauppas nätverk omfattar för närvarande drygt 600 Siwa- och Valintatalo-butiker samt en Euromarket. Bolagets marknadsandel motsvarar 6,4 procent.

I och med företagsförvärvet koncentreras marknaden för dagligvaror ytterligare i Finland, när en riksomfattande kedja lämnar marknaden. Suomen Lähikauppas konkurrensställning och ekonomiska situation har emellertid länge varit synnerligen svår. Den information som lämnats till KKV om Lähikauppas ekonomiska situation tyder på att bolaget i vilket fall som helst hade frånträtt marknaden inom den närmaste framtiden. I KKV:s redogörelser konstaterades även att Suomen Lähikauppa inte hade några andra inhemska eller utländska potentiella köpare än Ruokakesko. Dagligvarumarknaden skulle följaktligen ha koncentrerats även utan detta företagsförvärv.

Bakgrunden till beslutet utgjordes av en omfattande utredning om konkurrenspåverkan

KKV undersökte med hjälp av ekonometriska metoder hur de butiker som öppnades och nedlades mellan åren 2006 och 2014 påverkade omsättningen i Ruokakeskos och Suomen Lähikauppas butiker och hur butiker av olika typ har förberett K-gruppens butiker för den förestående konkurrensen.  Utifrån resultatet av en analys uteslöt KKV 467 lokala stormarknader från undersökningen, med vilka företagsaffären inte väsentligt reducerar den konkurrens som Ruokakesko ställs inför. För de 200 stormarknader som utvalts utförde KKV en detaljerad marknadsanalys, i vilken särskild uppmärksamhet fästes vid butikernas läge i förhållande till varandra och till färdlederna, butikernas proportionella storlek samt till det förnyande av butiksnätet som planerats av affärsgrupperna.

KKV undersökte även hur koncentrationen av marknaden påverkade Ruokakeskos prisnivå. I regel leder en hög koncentrationsgrad till att priserna stiger. I genomsnitt visade sig företagsaffärens inverkningar på priserna likväl vara obetydliga, men på en del lokala marknader skulle prisstegringen faktiskt kunna vara betydande. I denna undersökning definierade KKV 60 lokala storbutiker för vilka företagsförvärvet skulle leda till negativ konkurrenspåverkan (se bilaga).

Strukturella villkor och beteenderelaterade villkor

KKV förpliktade Ruokakesko att i dessa 60 områden sälja Suomen Lähikauppas verksamhetsställe till redan marknadsetablerade eller potentiella konkurrenter inom dagligvaruhandeln. För en del butiker är det troligtvis svårt att hitta lämpade eller intresserade köpare. KKV betraktade inte ett eventuellt misslyckat försäljningsresultat som hinder för genomförandet av företagsaffären, eftersom det medan KKV:s utredningar pågick hade blivit uppenbart att Suomen Lähikauppa på grund av sina ekonomiska svårigheter skulle frånträda marknaden.  Ruokakesko försöker till att börja med själv hitta köpare till butikerna, men efter en bestämd tidsfrist övertas försäljningen av en av parterna i affären oberoende godeman. Objekten har inget minimiförsäljningspris.

Suomen Lähikauppas huvudsamarbetspartner inom upphandling och logistik har varit Andelslaget Tuko Logistics. Övergången av upphandlingsvolymen hos Suomen Lähikauppas butiker från Tuko till Ruokakeskos upphandlings- och logistiksystem kan försvaga Tukos konkurrenskraft och företagsaffären kan följaktligen medföra konsekvenser även för konkurrensen på grossistnivå. För att lindra denna svårighet förpliktade KKV Ruokakesko att under en bestämd tid fortsätta upphandlingen hos Tuko och successivt minska uppköpen från Tuko. Utan denna företagsaffär skulle Suomen Lähikauppas affärsverksamhet högst sannolikt ha upphört inom den närmaste framtiden, varvid även Suomen Lähikauppas upphandling hos Tuko skulle ha slutat med en plötslig kollaps. De villkor KKV ställde för Ruokakesko underlättar en kontrollerad anpassning av Tukos affärsverksamhet.

Det beslut som i dag meddelades av KKV omfattar ett stort antal av båda parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. efter ca två veckor.

Mer information:

Generaldirektör Juhani Jokinen, tfn 029 505 3389
Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
Specialforskare Hanna Kaiponen, tfn 029 505 3620

Mer information om den ekonomiska utredningen:

Specialforskare Olli Kauppi, tfn 029 505 3394
Specialforskare Emmi Martikainen, tfn 029 505 3321