KKV godkände företagsförvärvet mellan Scandic och Restel med förbehåll

KKV har idag med förbehåll godkänt ett företagsförvärv genom vilket Scandic Hotels Ab förvärvar Restel Hotellit Oy. Som villkor för godkännandet av förvärvet förpliktade KKV Scandic att till sina konkurrenter sälja ett hotell i Björneborg, ett i Lahtis och ett i Kuopio. Dessutom förbinder sig Scandic att inte förvärva de två planerade hotell i Villmanstrand och Vanda för sig själv.

Scandic och Restel utövar hotell- och inkvarteringsverksamhet i Finland. Scandic har 24 hotell på 17 orter i Finland. Scandic driver även tre Hilton-hotell med franchisingavtal i Finland. Restel för sin del driver 43 hotell i Finland. Till dem hör den Restel-ägda hotellkedjan Cumulus City & Resort samt de Restel-drivna Holiday Inn-hotellen och hotellen Crowne Plaza, Indigo Helsinki Boulevard och Seurahuone i Helsingfors. Genom förvärvet blir Scandic-kedjans marknadsandel ca 30 procent och försäljningsintäkter de största i Finland. Scandics viktigaste konkurrent, S-gruppen, har 53 hotell och 20–25 procents marknadsandel i Finland.

Enligt KKV:s utredningar har företagsförvärvet negativa effekter på konkurrensen inom inkvarteringsmarknaden i Björneborg, Lahtis, Kuopio, Villmanstrand och Vanda. Hotellmarknaden på dessa orter är redan koncentrerad, och skulle koncentreras ännu mer till följd av företagsförvärvet. För företagskunder betyder Restels frånträde från marknaden att de tillgängliga alternativen minskar från tre till två, eftersom mindre hotellkedjor, självständiga hotell och övriga inkvarteringsformer såsom Airbnb inte utgör avtalspartner som motsvarar nationella hotellkedjor för dem. Likaså kommer Scandics konkurrenstryck att minska, vilket kan leda till prisökningar som är betydande för kunderna.

KKV förpliktade Scandic att sälja ett hotell i Björneborg, ett i Lahtis och ett i Kuopio till sina konkurrenter. Enligt KKV:s bedömning kan den konkurrensminskning som företagsförvärvet innebär elimineras på detta sätt. Dessa orter kommer fortfarande att ha samma antal hotelloperatörer som före företagsförvärvet och kunderna har tillräckligt med alternativ till sitt förfogande. Scandic har även förbundit sig till att inte köpa de avyttrade hotellen tillbaka.

Enligt KKV:s utredningar kommer det att öppnas nya hotell i Villmanstrand och Vanda inom de närmaste 2–3 åren. KKV ålade Scandic att förbinda sig att inte förvärva ifrågavarande hotellen för sig själv på någondera ort.  KKV:s bedömning är att tillträde av nya hotell på marknaden kommer att minska Scandics marknadsinflytande och konkurrensrelaterade problem.

Scandic strävar efter att själv hitta köpare till de hotell som avyttras, men efter en bestämd tidsfrist kommer försäljningen att övertas av en av parterna oberoende god man. Tidsfristerna för försäljningen kommer inte att offentliggöras.

I KKV:s beslut av i dag ingår flera affärshemligheter för parterna. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar verket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt. Förvärvet kan även då godkännas antingen som sådant eller villkorligt. Om de åtaganden som parterna föreslår inte är tillräckliga som villkor för godkännande av förvärvet, gör verket framställning till marknadsdomstolen om förbud mot förvärvet.