KKV gör mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Parma och AS TMB

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling i företagsförvärvet där Parma förvärvar AS TMB.

Parma Oy arbetar med tillverkning och försäljning av betongelement i Finland. Parma erbjuder kunderna också transport-, installations- och planeringstjänster för element. Parma ingår Consolis-koncernen som verkar inom planering, tillverkning och produktion av betongelement. Koncernen verkar i totalt 30 länder i Europa, Sydostasien och Nordafrika.

AS TMB är moderbolag för TMB-koncernen som verkar inom tillverkning, planering och installation av betongelement. TMB-koncernen verkar i Skandinavien, i Finland utövar koncernen affärsverksamhet genom Betonimestarit Oy. Betonimestarit Oy tillverkar och säljer stommar, plattor och väggelement av betong, dessutom ingår i bolagets produktsortiment infrastrukturprodukter.

Utifrån KKV:s preliminära granskning kan företagsförvärvet leda till skadliga konkurrenseffekter regionalt, åtminstone ifråga om vissa betongelementprodukter. Som ett resultat av företagsförvärvet kan parterna i företagsförvärvet också få ett sådant marknadsinflytande som möjliggör prishöjningar på nationellt plan.

KKV anser det vara nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet på ett väsentligt sätt förhindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en väsentlig del av den. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännande av förvärvet eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Mer information:

  • specialforskare Anu Ala-Outinen, tfn 029 505 3010, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

  • Läs mer om tillsyn över företagsförvärv