KKV meddelade sitt första beslut om tillsynen av offentlig upphandling

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har sedan den första januari 2017 övervakat iakttagandet av upphandlingslagen samt i synnerhet olaglig direktupphandling. Ämbetsverket har nu gjort Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite) uppmärksam på hur ändamålen och principerna i upphandlingslagen uppfylls respektive iakttas i ett upphandlingsförfarande.

En upphandlingsannons om konkurrensutsättning av distansmedicinsk ansvarsläkarservice för Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun (Soite) har publicerats i den elektroniska annonseringskanalen HILMA den 9 januari 2017. Enligt en åtgärdsbegäran som lämnats in till KKV gynnar jämförelsegrunderna i anbudsförfrågan i praktiken en serviceproducent på marknaden och utestänger andra potentiella anbudsgivare och serviceproducenter.

Utifrån sina utredningar anser KKV att, på grund av viktningen av jämförelsegrunderna, sannolikt bara en aktör har möjlighet att vinna konkurrensutsättningen. Av den anledningen kan genuin konkurrens inte nödvändigtvis uppstå, och en aktör kan i praktiken prissätta sina tjänster som den vill. Jämförelsegrunderna i anbudsförfrågan kan leda till att den konkurrens som marknadsläget möjliggör mellan marknadsaktörer inte utnyttjas i konkurrensutsättningen.

I sitt beslut av den 18 april 2017 gjorde KKV den upphandlande enheten uppmärksam på de ändamål som framkommer i 2 § i upphandlingslagen och på principerna enligt 3 § i lagen. Upphandlingslagen har till ändamål att effektivisera användningen av allmänna medel och åstadkomma verklig konkurrens mellan marknadsaktörer. Deltagare i upphandlingsförfaranden ska behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Den upphandlande enheten ska också förfara öppet och med beaktande av proportionalitetskraven.

KKV ansåg att den upphandlande enheten borde ha genomfört konkurrensutsättningen av distansmedicinsk ansvarsläkarservice och fastställandet av jämförelsegrunder på ett sätt som möjliggör verklig konkurrens mellan olika aktörer inom hälsovårdstjänster, utan att kvaliteten på tjänsterna riskeras.

Mer information: specialforskare Keijo Ranta, telefon 029 505 3365, e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

I 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket getts i uppdrag att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av en lagstridighet verket lagt märke till ge en upphandlande enhet en anmärkning eller annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). Vid olaglig direktupphandling kan KKV med stöd av 140 § i upphandlingslagen förbjuda att ett upphandlingsbeslut verkställs. Vid direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärden kan KKV även göra en framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av påföljder, såsom påföljdsavgift, förkortning av kontraktsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller i bilaga E i upphandlingslagen avsedda tjänsteupphandlingar eller koncessioner som överstiger nationella tröskelvärden och som genomförts som direktupphandling utan en grund som anges i lagen.

KKV:s övervakningsbehörighet gäller upphandlingsförfaranden som inletts efter att upphandlingslagen trätt i kraft, dvs. efter den första januari 2017.