KKV: Oenhetligheter mellan tillstånds- och tillsynspraxis stör företagens förutsättningar att verka på marknaderna

Myndigheternas oenhetliga tillstånds- och tillsynspraxis stör företagen att träda in i branschen och utvidga sin verksamhet, konstateras det i Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) undersökning som publicerades i dag. Osäkerhet om hur bestämmelser ska tolkas sporrar inte till investering, företagsamhet och nyskapande. Oenhetliga praxisar förvränger dessutom konkurrensförhållandena och försvagar företagens möjligheter att minska kostnaderna genom att använda samma affärsverksamhetsmodell i landets olika delar.

I undersökningen redogörs för oenhetligheter i tolkningspraxis speciellt inom byggnad och planläggning, social- och hälsovårdstjänster samt restaurang- och taxibranscherna. Det konstateras att motsvarande problem också förekommer inom dagligvaruhandeln och energibranschen.

Undersökningen fokuserar på regionförvaltningsverkens och närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhet, men den innehåller också exempel på kommunal byggnadstillsyn och Livsmedelssäkerhetsverket Valviras praxis. Syftet är dock inte att beskylla myndigheterna som naturligtvis handlar inom ramen för deras lagstadgade prövningsrätt. Problemen handlar snarare om reglering.

Omfattande reglering är svår att kontrollera

KKV har för undersökningen intervjuat flera branschorganisationer och olika tillståndsmyndigheter. Som den väsentligaste orsaken till oenhetlig praxis ansågs i allmänhet vara den stora mängden regler på olika nivåer och inofficiella anvisningar, och att detta är svårt att hantera.

Till exempel inom social- och hälsovårdsbranschen ändras anvisningarna snabbt och att hantera det är tungt, speciellt för små aktörer. På grund av ständiga ändringar och oenhetliga tillämpningspraxis har de serviceenheter som i dag verkar i branschen godkänts utifrån flera olika kriterier. Bland annat tillsynsprogram, byggnadsbestämmelser och föreskrifter gällande placering berörs av olika praxis.

Exemplen från de olika branscherna i undersökningen är som enskilda fall vanligtvis av ringa betydelse, men som helhet har de en stor inverkan på företagens verksamhetsförutsättningar. Enligt en enkät som Företagarna i Finland genomförde 2013 för denna undersökning upplever över 40 procent av företagen att deras affärsverksamhet har störts av myndigheternas oenhetliga tolkningar.

I slutändan är det konsumenten som betalar för ökade kostnader

Ett centralt missförhållande som belyses i undersökningen är medlen med vilka företag kan skapa framgång på marknaderna. Utgångsläget borde vara sådant att framgång tillkommer dem vars produkter eller tjänster är till priset, kvaliteten och tillgängligheten sådana att kunderna och konsumenterna vill köpa dem. En omfattande och komplicerad reglering och oenhetlig tillämpning av reglerna kan dock leda till det att de framgångsrika på marknaderna utgörs av företag som har de bästa förutsättningarna att kontrollera den varierande tolkningen av bestämmelser och samarbetet med myndigheter.

En annan central synpunkt hänger samman med investeringsbeslut. Då man fattar sådana beslut är det väsentligt att man med rimlig noggrannhet kan uppskatta de kommande avkastningsförväntningarna. Möjligheten att förutse kommande inkomster och utgifter kan betydligt försämras på grund av myndigheters oenhetliga praxis.

Det tredje problemet hänger samman med företagens mål att minska kostnaderna genom att kopiera sin affärsverksamhetsmodell i landets olika delar. Oenhetliga tillämpningspraxis kan leda till obefogade kostnadsökningar om en modell godkänns i en ort men inte i en annan. I slutändan är det konsumenten som betalar för de ökade kostnader.

Undersökningen Viranomaiskäytännön yhtenäisyys ja kilpailun edistäminen (pdf, 67 sidor, på finska)