KKV yrkar på sammanlagt 160 000 euro i påföljdsavgifter för HUS för olaglig direktupphandling

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har den 18 november 2019 lämnat fyra framställningar till marknadsdomstolen i vilka verket yrkar på påföljdsavgifter för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) för brott mot upphandlingslagen. Enligt KKV:s utredningar har HUS genomfört upphandlingar för ett totalvärde på flera miljoner euro utan anbudsförfarande. Påföljdsavgifterna som verket yrkar på uppgår sammanlagt till 160 000 euro.

KKV började utreda upphandlingarna på eget initiativ i maj 2019. Upphandlingarna för vilka KKV yrkar på påföljdsavgifter gäller DNA-analystjänster, produkter för sårbehandling med undertryck, mjukpappersprodukter och sopsäcksprodukter. HUS upphandlar dessa produkter och tjänster för åtskilliga miljoner euro varje år.

Utredningarna har gett vid handen att HUS har beställt DNA-analystjänster och produkter för sårbehandling med undertryck direkt av leverantörerna och att dessa upphandlingar aldrig har varit föremål för anbudsförfarande. I upphandlingarna av mjukpapper- och sopsäcksprodukter har anbudsförfaranden använts 2013 och 2014. Efter avtalsperioderna började HUS emellertid köpa produkterna direkt av de leverantörer som hade vunnit de tidigare anbudsförfarandena, fast distriktet borde ha utlyst nya anbudsförfaranden.

I många fall har HUS avtalat om beställningarna per e-post och det finns inga avtalshandlingar i egentlig mening för dem.

”Det finns tecken på systematiska brister i avtalshanteringen och i hur upphandlingar organiserats på HUS. Avtalshantering är en ytterst viktig komponent av offentliga upphandlingar. Det gör att den upphandlande enheten till exempel vet när ett avtal baserade på anbudsförfarande är på väg att gå ut”, konstaterar Max Jansson, forskningschef inom området tillsyn av upphandling.

Syftet med upphandlingslagen är att vi ska använda våra offentliga medel effektivare. Upphandlande enheter som utför direktupphandlingar i strid med upphandlingslagen låter bli att ta vara på konkurrensen mellan olika företag. Direktupphandlingar ger ingen garanti på bästa kvalitet eller lägsta pris. Vi alla har ett gemensamt intresse av att upphandlingar genomförs öppet, utan diskriminering och med effektiv användning av offentliga medel.

Mer information:

Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688

Enligt 139 § i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) har Konkurrens- och konsumentverket fått i uppgift att övervaka att lagstiftningen om offentlig upphandling iakttas. KKV kan med anledning av lagstridigheter som observeras ge en upphandlande enhet en varning eller tillämpa annan administrativ styrning som avses i 53 c § i förvaltningslagen (434/2003). När det gäller olagliga direktupphandlingar kan KKV i enlighet med 140 § i upphandlingslagen förbjuda verkställandet av upphandlingsbeslut. När det gäller direktupphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena kan KKV också lägga fram förslag för marknadsdomstolen om fastställande av påföljder, såsom påföljdsavgifter, förkortade kontraktsperioder eller upphävande av upphandlingsbeslut. Det samma gäller tjänsteupphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena och som avses i bilaga E till upphandlingslagen, eller koncessionskontrakt som har genomförts som direktupphandling utan lagenlig grund. Om den upphandlande enheten har annonserat om direktupphandling i enlighet med 131 § i upphandlingslagen kan dock inget förslag läggas fram för marknadsdomstolen.