KKV:s utredning: Bedrägerier riktade mot små och medelstora företag påverkar också hur bra konkurrensen fungerar

Bedrägerierna försämrar på många sätt verksamhetsmöjligheterna för små och medelstora företag. Enligt en utredning av Konkurrens- och konsumentverket (KKV) får bedrägerierna emellertid även mer omfattande konsekvenser för hela samhället. Genom att förbättra små och medelstora företags affärskompetens kan man förebygga att bedrägerierna lyckas. Också de möjligheter som lagstiftningen erbjuder borde utnyttjas mer effektivt för att bekämpa bedrägerier.

Bedrägerierna försvårar näringsverksamheten och företagens verksamhetsförutsättningar. Små företag är särskilt sårbara för bedrägerier eftersom de ofta har mindre sakkännedom om och metoder för att upptäcka bedrägerier än stora företag. Små företag kan också ha svårare att få tillbaka medel som de förlorat genom bedrägerier.

De vanligaste bedrägerierna som små och medelstora företag drabbas av anknyter enligt KKV:s utredning till registertjänster, bluffakturor eller förfalskade fakturor och till skatteåterbäringar. Utöver de direkta ekonomiska förlusterna förlorar de små och medelstora företagen tid och pengar när de reder ut bedrägerierna, tid och pengar som de kunde ha utnyttjat till att utveckla sin verksamhet. Dessutom påverkar bedrägerierna företagarens och de anställdas välmående.

Bedrägerierna får också mer omfattande samhälleliga konsekvenser. Företag som drabbas av bedrägerier försöker ersätta sina förluster genom att höja priserna, vilket leder till att konsumenterna tvingas betala mer för tjänsterna och produkterna. Myndighetsresurser som används till bedrägeriutredningar kunde användas till tjänster för företag och konsumenter.

Bedrägerierna stör också marknadens funktion och en sund konkurrens. De små och medelstora företagens konkurrensställning lider av att de har sämre möjligheter än stora företag att föra över de kostnader som bedrägerierna orsakar på sina tjänster och produkter. I sista hand försämrar bedrägerierna företagens och konsumenternas förtroende även för hederliga företag.

Affärskompetens nyckelfaktor i kampen mot bedrägerier

Det går inte att helt eliminera bedrägeriförsök riktade mot små och medelstora företag, men det går att begränsa hur bra bedrägerierna lyckas. Enligt KKV:s utredning förklaras en betydande del av bedrägerierna av bristande affärskompetens hos små och medelstora företagare. Företagen behöver särskilt kunskaper om avtal och indrivning samt förmåga att identifiera och undvika bedrägerier.

Näringslivet och myndigheterna kunde förbättra ställningen för små och medelstora företag som utsatts för bedrägerier genom att snabbt informera om aktuella bedrägerier och ge konkreta instruktioner. Också de möjligheter som lagstiftningen erbjuder borde utnyttjas mer effektivt för att bekämpa bedrägerier. Även rättspraxis och självreglering borde utvecklas i detta syfte. Å andra sidan har en allt större del av bedrägerierna sitt ursprung i utlandet, varför vi, vid sidan av den nationella lagstiftningen, behöver regler som omfattar hela EU.

Bedrägerier riktade mot små och medelstora företag, KKV:s utredning 2/2017 (på finska)

Mer information: specialforskare Helena Tuorila, tfn 029 505 3653