KKV:s utredning: Marknadsföring av hälsovårdstjänster främjar konkurrensen och kundernas valfrihet

KKV har kartlagt hur marknadsföringen av hälsovårdstjänster för närvarande regleras och vilka utmaningar reformen av social- och hälsovården ställer på marknadsföringen. Marknadsföringen av hälsovårdstjänster inverkar både på kundernas valfrihet och hur konkurrensen bland tjänsteleverantörerna verkställs. Det väsentliga är att marknadsföringen inte begränsas för mycket och att marknadsföringen och tillsynen av tjänsteleverantörerna inom den offentliga, privata och tredje sektorn är enhetlig.

Till följd av reformen av social- och hälsovården och den valfrihet som ingår i den kan kunderna i framtiden mer mångsidigt än för närvarande välja leverantör av hälsovårdstjänster. Då tjänsteleverantörerna inom den offentliga, privata och tredje sektorn blir tvungna att konkurrera om kunderna, blir marknadsföringen ett viktigt sätt att urskilja sig från konkurrenterna.

En kund som väljer hälsovårdstjänster behöver som stöd för sitt val mångsidig, lättförståelig och jämförbar information om kvaliteten och innehållet i samt tillgången på olika leverantörers tjänster och information om andra användares upplevelser om tjänsten. Informationen i anslutning till hälsovårdstjänsterna tillfredsställer inte nödvändigtvis informationsbehovet hos alla kunder eller så når den inte dem, och då kan med marknadsföring eventuella brister åtgärdas. Samtidigt främjar marknadsföring kundernas valfrihet och konkurrensen då den ger kunderna bättre möjligheter att få den information som behövs för att göra de val som passar dem.

Vid marknadsföring av hälsovårdstjänster finns inte en separat egen reglering, utan på den tillämpas de bestämmelser som finns i konsumentskyddslagen om marknadsföring. Vidare styrs marknadsföringen av självregleringsanvisningar i branschen. Lagstiftningen och bestämmelserna fastställer tydligt, vilken information som ska ges till kunden. Utmaningen är hurdana marknadsföringssätt som tjänsteleverantörerna till följd av reformen av social- och hälsovården i praktiken börjar tillämpa.

Enhetlig reglering för tjänsteleverantörer inom den offentliga, privata och tredje sektorn

KKV understryker i sin översikt att regleringen av hälsovårdstjänsterna inte får vara för detaljerad. En alltför strikt reglering inskränker tjänsteleverantörernas möjligheter att använda olika konkurrensmetoder och inverkar negativt på nya leverantörers inträde på marknaden. Samtidigt försvåras konsumenternas möjligheter att införskaffa information om de tjänster de behöver.

Problemet med den nuvarande regleringen av marknadsföringen av hälsovårdstjänster är att den försätter tjänsteleverantörerna inom den offentliga, privata och tredje sektorn i en olikvärdig ställning. Regleringen tillämpas endast på privata aktörer. Det finns inget regelverk eller någon myndighet som övervakar marknadsföring av tjänster som produceras av offentliga samfund. Därigenom kan offentliga tjänster marknadsföras på ett sätt som inte är tillåtet för privata tjänster.

En lösning kunde vara att marknadsföringsbestämmelserna i konsumentskyddslagen också skulle gälla marknadsföring som bedrivs av tjänsteleverantörerna inom den offentliga och tredje sektorn. Detta skulle minska behovet av ny reglering av tjänster som produceras av den offentliga och tredje sektorn och som omfattas av valfriheten. KKV har framfört samma sak också i utredningen Möjligheter och förutsättningar för konkurrens inom social- och hälsovårdstjänster som publicerades 2016 samt i det utlåtande om utkast till valfrihetslag som verket gav i december 2017.

Mer information:

  • specialforskare Helena Tuorila, tfn 029 505 3653