Konkurrens- och konsumentverkets beslut om utredningen av OP Gruppens bonussystem

I sin utredning hittade KKV ingenting som tyder på att bonusprogrammet skulle begränsa konkurrensen inom marknaden för skadeförsäkringar på ett väsentligt sätt till skada för konsumenterna. Skattehanteringen av bonusarna bör dock ändras för att bli konkurrensneutral.

Enligt If:s åtgärdsbegäran som presenterades till KKV i augusti 2015, har Kooperationen OP missbrukat sin dominerande marknadsställning, när de via OP-bonusprogrammet har förbundit OP Gruppens erbjudna skadeförsäkringstjänster samt enskilda Andelsbankers erbjudna banktjänster till varandra.

OP beviljar sina ägarkunder 0,25 % bonus av totalkostnaden för hantering av bankärenden och förmögenhet samt försäkringsärenden. Exempelvis ett bostadslån på 200 000 euro, ger på ett år 500 euro bonus, som kunden kan använda för att täcka bland annat bankens serviceavgifter och försäkringsavgifter inom OP Gruppen. I praktiken är bankens serviceavgifter relativt låga i antal euro, vilket innebär att en betydande del av bonusarna används till försäkringsavgifter. Exempelvis år 2017 användes OP-bonusar till ett värde av 114 miljoner euro för betalning av skadeförsäkringspremier.

OP:s bonusprogram i sin nuvarande form har till stor del tagits i bruk till en följd av riktlinjer för beskattning i november 2011. Vid den tidpunkten ändrade OP bonusreglerna till att motsvara Skatteförvaltningens ändrade tolkning av skattehantering av bonusar, för att bevara skattebefrielsen för bonusar. Dessförinnan hade kunderna möjlighet att ta ut oanvända bonusar som pengar, istället för att använda bonusen till serviceavgifter för de tjänster som erbjuds av OP. Vid sådana situationer uppbärdes källskatt på kapitalinkomsten, för de utbetalade bonusarna.

If presenterar i sin åtgärdsbegäran att det verkliga priset för skadeförsäkringar som erbjuds av OP på grund av bonusprogrammet underskrider kostnaderna för att erbjuda försäkringarna. Ärendet som har utretts av KKV handlar om ifall OP:s bonussystem på ett väsentligt sätt minskar på konkurrensen på skadeförsäkringsmarknaden på ett sätt som kan komma till skada för konsumenterna.

Den ekonomivetenskapliga analysen påvisade inget missbruk av dominerande marknadsställning

OP:s andel av de finska hushållens bostadslån har vuxit i jämn takt under de senaste 10 åren och har gått upp från under 35 % till den nuvarande nivån på nästintill 40 %. Marknadsandelen för den största konkurrenten Nordea är ca 29 % och för Danske Bank ca 11 %. KKV tar i sitt beslut inte någon ställning till, ifall OP har en dominerande marknadsställning på marknaden för privata banktjänster eller hypotekslån.

Ekonomerna på KKV har genomfört bedömningar för ifall bonusarna som betalas av OP, medför en så stor sänkning på priset för skadeförsäkringar att det skulle kunna leda till att konkurrenter utestängs från skadeförsäkringsmarknaden.

KKV:s utredningar visar att andelen som utesluter konkurrenter är ca 1-5 procent av hela skadeförsäkringsmarknaden, beräknat både baserat på antal kunder samt avgiftsintäkter. Verket har som helhetsbedömning konstaterat, att det i ärendet inte har kunnat påvisas att OP:s bonusprogram på ett väsentligt sätt skulle begränsa konkurrensen på skadeförsäkringsmarknaden. Tröskeln för att vidta åtgärder på grund av missbruk av dominerande marknadsställning, överskrids därmed inte.

Bonusprogrammet är inte problemfritt för konsumenternas och konkurrenternas del

Att jämföra innehåll och priser för skadeförsäkringstjänster är ofta svårt för konsumenterna, och OP:s bonusprogram försvårar prisjämförelsen av försäkringsprodukter än mer. Även jämförelse av olika bostadslån kan vara utmanande, eftersom konsumenterna utöver bankernas erbjudna marginaler också måste jämföra påverkan av OP-bonusarna på lånets helhetskostnad.

År 2011 angavs som förutsättning för att bonussystemet skulle vara skattefritt, att bonusar inte längre skulle kunna tas ut som pengar. Det finns anledning att ändra skattereglerna till att bli konkurrensneutrala, så att skattehanteringen av bonussystemet inte längre skulle påverkas av kundens möjlighet att ta ut bonusen i pengar. Alternativt finns det anledning att överväga, ifall det överhuvudtaget finns anledning att jämställa försäkringspremier med serviceavgifter.

KKV:s beslut (på finska)

Ytterligare information:

Generaldirektör Kirsi Leivo, tfn 029 505 3351
Biträdande direktör Maarit Taurula, tfn 029 505 3381

Närmare upplysningar om den ekonomiska analysen lämnas av:

Ledande ekonom Olli Kauppi, tfn 029 505 3394