Konsumentombudsmannen ansöker om besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens XXL-beslut

Konsumentombudsmannen ansöker om prejudikat av högsta domstolen angående vad som avses med genomsnittskonsument och hur en genomsnittskonsument förstår det prislöfte som sportaffären XXL använt i sin marknadsföring.

Sportaffären XXL Sports & Outdoor Oy (XXL) har i sin marknadsföring använt ett prislöfte, enligt vilket XXL strävar efter att vara det förmånligaste alternativet på marknaden och kreditera konsumenter med prisskillnaden om de hittar en motsvarande produkt till ett billigare pris på annat håll. Enligt konsumentombudsmannen är syftet med prislöftet att ge en bild av att XXL är den förmånligaste aktören på marknaden.

Enligt marknadsdomstolens avgörande från november 2015 innebär dock inte XXL:s prislöfte att XXL påstår att den har de förmånligaste priserna och att en informerad och upplyst genomsnittskonsument inte förstår prislöftet på så sätt. Följaktligen förkastade marknadsdomstolen konsumentombudsmannens krav vad gäller användning av prislöftet i marknadsföringen. I enlighet med konsumentombudsmannens övriga krav förbjöd dock marknadsdomstolen XXL att ge ett vilseledande intryck av längden på dess erbjudanden och fördelaktigheten i dess priser.

Skillnader i bedömningen av begreppet genomsnittskonsument

Enligt direktivet om otillbörliga affärsmetoder bedöms det om marknadsföringen är vilseledande utifrån en så kallad genomsnittskonsuments synvinkel. Begreppet har sitt ursprung i Europeiska Unionens domstolens definition från 1990-talet av en informerad, skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument som noggrant undersöker reklam och produktuppgifter.

Beteendeekonomiska forskningsrön har sedan dess visat att folk de facto inte alltid beter sig rationellt och analyserar information på samma sätt som en dator. Detta har också beaktats i kommissionens anvisningar om tillämpning av direktivet, enligt vilka de nationella domstolarna och förvaltningsmyndigheterna ska bedöma om marknadsföringen är vilseledande bland annat utifrån senaste observationer om konsumenternas beteende.

I den finländska konsumentskyddslagen och den avgörandepraxis som grundar sig på denna har marknadsföring av tradition bedömts med en konsument som snabbt ögnar igenom reklam som utgångsläge. Detta synsätt är förenligt med de beteendeekonomiska forskningsrönen om konsumenternas beteende i verkligheten. Däremot anser marknadsdomstolen i sitt beslut att en konsument är rationell och bekantar sig med innehållet i prislöftet och utifrån detta förstår att priserna inte alltid är de förmånligaste på marknaden.

Högsta domstolen har inte tidigare bedömt begreppet genomsnittskonsument i sina domar om konsumentskyddet. Konsumentombudsmannen anser att det är viktigt att få ett prejudikat om ärendet. Det centrala är om det fortfarande är möjligt att använda det konsumentbegrepp som tillämpas i finländsk rättspraxis och de beteendeekonomiska forskningsrönen för att bedöma hur en genomsnittskonsument förstår det prislöfte som XXL marknadsför och om det vilseleder konsumenten.

KKV:s meddelande 24.11.2015
Marknadsdomstolens beslut MAO:829/15