Konsumentombudsmannen, Konsumentförbundet och Dataombudsmannen kräver att telefonförsäljning görs tillståndspliktig

Konsumentombudsmannen, Konsumentförbundet och Dataombudsmannen understöder opt-in-modellen för telefonmarknadsföring. Opt-in innebär samtycke på förhand av konsumenten att ta emot säljsamtal. 

”Telefonmarknadsföring orsakar konsumenterna rikligt med problem och ekonomiska förluster år efter år. Opt-in-modellen skulle lösa problemen med telefonmarknadsföring effektivt och respektera konsumentens beslutanderätt vid mottagning av marknadsföring”, säger konsumentombudsman Päivi Hentunen.

Även konsumenterna understöder opt-in-modellen. Enligt den barometer som Europeiska kommissionen låtit utföra upplever hela 68 procent av de finländska konsumenterna att de får för många marknadsföringssamtal. Detta är sju procentenheter mera än i EU i genomsnitt. Endast en fjärdedel av konsumenterna stödde inte opt-in-modellen i en studie som Konkurrens- och konsumentverket utförde 2016.

”Konsumentenkäter visar att merparten av konsumenterna förhåller sig negativt till telefonmarknadsföring. Vid telefonmarknadsföring är konsumenten i en extraordinär situation: normalt tar konsumenten själv initiativet och fattar själv sitt köpbeslut. Vid telefonförsäljning kommer initiativet från säljaren och det förutsätts att konsumenten fattar ett snabbt beslut. Detta borde beaktas även i lagstiftningen”, konstaterar Hentunen.

Många problem

Flest problem i anslutning till telefonmarknadsföring har produkter kopplade till beställningsfällor orsakat. Dessutom förekommer problem i anslutning till marknadsföringen av tidskrifter, elavtal och tv-kanalpaket.

”Vid telefonmarknadsföring är det vanligt att konsumenterna inte inser att de utifrån telefonsamtalet har bundit sig vid ett avtal eller att avtalets innehåll till centrala delar har blivit oklart p.g.a. av att säljaren lämnat vilseledande information om avtalets innehåll”, sägerledande jurist Tuula Sario på Konsumentförbundet.

KKV:s studie visar att nästan hälften av dem som svarat på en telefonförsäljares samtal någon gång hade fått otillräcklig eller vilseledande information.  Över en tredjedel av konsumenterna är också oroliga över att bli lurade av telefonförsäljare.  Dessutom har över hälften av konsumenterna någon gång upplevt att ett säljsamtal varit pressande eller osakligt.

Dagens reglering räcker inte

Vid telefonmarknadsföring följs i Finland för närvarande den så kallade opt-out-principen, vilket innebär att telefonförsäljning är tillåten till de konsumenter som inte separat har förbjudit den.  Spärregistret har ändå visat sig otillräckligt för att minska konsumentproblemen eftersom konsumenterna inte aktivt reder ut hur de skulle kunna undvika telefonmarknadsföring. Dessutom följer inte alla aktörer förbudet mot telefonmarknadsföring som konsumenten har meddelat. I avsaknad av en effektivare reglering av telefonmarknadsföringen uppmanar ändå konsumentombudsmannen konsumenterna att anmäla sig till spärregistret mot telefonmarknadsföring.

“Konsumenterna har redan nu rätt att förbjuda användning av sina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Förbudet är dock registeransvarigspecifikt, så det är mycket tungrott som medel och inte tillräckligt effektivt. Vi skulle behöva ett system där alla är tvungna att följa ett givet förbud. Förbudet skulle bli effektivare om konsumenterna tog i bruk opt-in-modellen”, säger dataombudsman Reijo Aarnio.

Konsumentombudsmannen och Konsumentförbundet har redan länge krävt att opt-in-modellen införs för telefonförsäljning. Konsumentförbundet understödde konsumentombudsmannens initiativ om en reform av regleringen av telefonförsäljning som lämnades till justitieministeriet 2011. Initiativet har inte gått vidare till lagstiftning, utan bland annat en effektiviserad självreglering inom branschen ansågs vara ett mera ändamålsenligt medel för ingripande i problem.

Europeiska kommissionen lämnade i januari 2017 ett förslag till förordning om dataskydd vid elektronisk kommunikation, med bland annat reglering av telefonmarknadsföring. Konsumentombudsmannen kommenterade förordningen i sitt utlåtande till kommunikationsministeriet. Dataombudsmannen har behandlat opt-in-modellen i sitt utlåtande om en reform av det elektroniska dataskyddsdirektivet.

Konkurrens- och konsumentverkets utredning Kuluttajat ja puhelinmyynti publicerades den 7 april 2017. (Utredningen publiceras endast på finska).