Konsumentombudsmannen överklagar marknadsdomstolens Finnairbeslut

Marknadsdomstolen höll inte med konsumentombudsmannen i fallet Finnair. Hösten 2017 drog konsumentombudsmannen flygbolag Finnair Abp inför marknadsdomstol för brott mot flygpassagerarnas rättigheter. Ärendet handlar om hur Finnair i sina kundrelationer och avtalspraxis sköter utbetalningen av standardersättningar i samband med försenade flygningar, det vill säga konsumentombudsmannen anser att Finnair berövar konsumenterna deras lagstadgade rättigheter i enlighet med EU-förordningen.

Enligt marknadsdomstolens beslut 4.1.2019 ger inte EU-domstolens rättspraxis någon rättslig vägledning om att en sådan extraordinära omständighet som avses i förordningen endast skulle kunna påvisas på förhand på något förutbestämt sätt när det gäller tekniska fel. Därför förkastade marknadsdomstolen de krav som konsumentombudsmannen hade framställt.

När det gäller frågan om huruvida Finnair ger konsumenterna en vilseledande bild av rådande rättspraxis, konstaterar marknadsdomstolen att konsumentombudsmannens krav på förbud inte hade specificerats tillräckligt exakt. Det räckte inte att dessa frågor hade förts fram i de skriftliga motiveringarna i konsumentombudsmannens ansökan liksom muntligt under rättegången.

Konsumentombudsmannen anser fortfarande att Finnair har gett konsumenterna vilseledande information.

”Beslutet är en stor besvikelse med tanke på konsumenterna. Konsumentombudsmannen anser fortfarande att Finnair har berövat konsumenterna sina rättigheter genom att låta bli att betala lagstadgade standardersättningar i sådana situationer som de borde har betalats ut. Finnair har agerat vilseledande genom att neka konsumenterna den standardersättning som de är berättigade till enligt EU:s tvingande regelverk, vidare genom att erbjuda ett presentkort som underskrider standardersättningens belopp och samtidigt låta bli att informera om de rättigheter som konsumenterna faktiskt har. Vi kommer att överklaga marknadsdomstolens beslut till Högsta domstolen för att skydda konsumentkollektivet och hävda dess rättigheter”, konstaterar konsumentombudsman Katri Väänänen.

Konsumentombudsmannens ansökan till marknadsdomstolen handlade om att Finnair har vägrat betala standardersättning och använt sig av motiveringar utan sakliga grunder för att vägra betala i enlighet med EU-förordningen eller rättspraxis. Konsumenterna har erbjudits penningmässiga förmåner i form av bolagets egna erbjudanden, till exempel ett presentkort, även om konsumenten i enlighet med förordningen skulle ha haft rätt att få en standardersättning till sitt fulla belopp. Konsumenterna har fått vilseledande information om på vilka grunder Finnair kan vägra betala ut en standardersättning.

Konsumentombudsmannens ansökan till marknadsdomstolen handlade om 13 fall och 11 olika Finnairflygningar från september 2015 och fram till januari 2017. De här fallen utgjorde ett slumpmässigt urval av hundratals anmälningar som kommit in till konsumentombudsmannens och konsumentrådgivningens gemensamma databas, och de beskriver hur Finnair agerar i kundrelationer i samband med försenade och inställda flygningar. I de fall som bifogats som bevis till domstolsansökan går det inte att bestrida att flygningen har varit försenad eller inställd, flygningen har hört till förordningens tillämpningsområde, Finnair har tillämpat förordningen och Finnair har vägrat betala ut eller uppskjutit passagerarens rätt till standardersättning med motiveringen att det i dessa fall har rört sig om extraordinära omständigheter i enlighet med punkt 3 i artikel 5 i förordning (EG) nr 261/2004.

När det gäller ett ärende i marknadsdomstolen är det dock inte fråga om att få beslut i enskilda tvister utan att skydda hela konsumentkollektivet från Finnairs lagstridiga förfarande. Det finns ett stort antal enskilda tvistemål där Finnair är part som behandlas i till exempel konsumentklagonämnden. Även konsumentrådgivningen har de senaste åren väglett hundratals konsumenter i Finnairs ersättningsfrågor.

Innan ärendet fördes till marknadsdomstolen för beslut har konsumentombudsmannen och Trafiksäkerhetsverket Trafi fört långa förhandlingar för att lösa ärendet i godo.

Mer information :