Konsumentombudsmannen söker om temporärt förbud för snabblåneföretaget Vipster Ab hos marknadsdomstolen

Vipster Ab, som erbjuder smålån, har en effektiv ränta på sina lån som har överskridit det räntetak på 50,5 procent som tillåts enligt lag.

Vipster Ab har via sidorna www.vippi24.fi erbjudit konsumenter smålån på högst 1 000 euro, vars nominella ränta är 50 procent. Den reella årsräntan på penningkrediter under 2 000 euro har från och med den 1 juni 2013 fått vara högst 50,5 procent.

För att få en kredit från Vipster har konsumenten varit tvungen att skaffa en personborgen eller en borgen som beviljats av Vipsters samarbetspartner First Guarantee OU, som kostar 16–36 procent av beloppet på krediten. Med den avgiftsbelagda borgen inkluderad överskrider den reella årsräntan på en kredit från Vipster de enligt lagen tillåtna 50,5 procenten.

Konsumentombudsmannen anser att den avgiftsbelagda borgen är en oundviklig utgift för krediten i de fall konsumenten inte kan få personborgen. Därför ska den inkluderas i den reella årsräntan.

Konsumentombudsmannen kräver nu av marknadsdomstolen att den förbjuder Vipster att bevilja konsumenter krediter vars reella årsränta överstiger det i lagen tillåtna räntetaket. Det är viktigt att få ett prejudikat om beräkningen av den reella årsräntan, eftersom också andra smålåneföretag tagit i bruk liknande avgiftsbelagda borgen, som leder till tilläggskostnader och med vilka företagen försöker ta sig runt regleringen av räntetak.

Mera information om begränsningar för att lyfta krediter behövs

Konsumentombudsmannen har också fäst uppmärksamhet vid begränsningar för att lyfta krediter. Eftersom regleringen av räntetak endast gäller krediter under 2 000 euro, erbjuder smålåneföretagen numera konsumenter fortgående krediter på 2 000 euro och överstigande delar. Typiskt för fortgående krediter är att krediten i sin helhet kan användas av konsumenten utan att kreditgivaren utan sakenliga grundade orsaker begränsar användningen av krediten.

Om kreditgivaren utan grund begränsar konsumentens möjligheter att på en gång använda hela krediten på 2 000 euro är det inte fråga om en fortgående kredit utan en engångskredit på under 2 000 euro, som omfattas av regleringen av räntetak.

Konsumentombudsmannen har bett ett antal företag om redogörelser om eventuella begränsningar för att lyfta krediter. Företagen har bestridit att de använder begräsningar för att lyfta krediter eller berättat att de endast ger konsumenterna rekommendationer för hur krediterna ska lyftas. En del av företagen har försvarat sig med att den reella räntan för krediter under 2 000 euro är inom de gränser som lagen tillåter eller att tidsbundna begränsningar för att lyfta krediter används för att reda ut kundens betalningsförmåga.

För att noggrannare kunna reda ut ärendet ber konsumentombudsmannen kunderna om specificerade uppgifter om sådana krediter som de bev i ljats och som har marknadsförts som minst 2 000 euro stora, men som i själva verket beviljats som und e r 2 000 euro och vars reella årsränta inklusive alla kostnader i anslutning till att få krediten har överskridit det i lagen tillåtna 50,5 procent.