Konsumentombudsmannen tilldelas en ny uppgift som övervakare av geoblockeringsförordningen

Företag, som erbjuder varor eller tjänster inom EU, kan inte utifrån EU:s geoblockeringsförordning oberättigat diskriminera kunder utifrån nationalitet eller boplats. Konsumentombudsmannen börjar övervaka att geoblockeringsförordningen följs från och med 1.4.2019.

I och med geoblockeringsförordningen måste företag behandla kunder inom EU på samma sätt oberoende av deras boplats eller verksamhetsort. Utgångsläget är tanken att kunder i andra medlemsstater kan införskaffa samma saker och tjänster på samma villkor som företags lokala kunder.

Geoblockering är exempelvis det då en nätbutik hindrar andra medlemsstaters kunder tillgång till deras webbplats, kräver att utländska kunder betalar sina inköp med ett visst lands betal- eller kreditkort eller tar ut extra avgifter av utländska kunder.

Företag kan ändå välja till vilka länder de säljer produkter eller tjänster, så länge som de inte diskriminerar kunder utifrån nationalitet, boplats eller verksamhetsort. Dessutom kan företag själva bestämma på vilket språk de erbjuder sina tjänster. Nätbutiker behöver alltså inte erbjuda alla de språk som kunder möjligtvis kan vilja använda. Exempelvis en finländsk konsument kan uträtta ärenden i en tysk nätbutik utan att nätbutiken behöver erbjuda service på finska.

Geoblockeringsförordningen gäller inte exempelvis rese- eller flygbiljetter. Förordningen betyder inte heller att priset för en produkt måste vara den samma för alla EU-länders medborgare, eftersom olika länders varierande momssatser påverkar priserna.

Konsumentombudsmannen övervakar att geoblockeringsförordningen följs i Finland. Man kan be om hjälp från Konsumenteuropa i Finland för enskilda fall som berörs av geoblockering.