Konsumentombudsmannen utfärdade Jysk Oy ett förbud mot vilseledande marknadsföring

Jysk Oy, som säljer möbler och inredningsprodukter, har inte slutat med sin vilseledande marknadsföring av erbjudanden trots konsumentombudsmannens anvisningar. Därför har konsumentombudsmannen utfärdat företaget förbud mot att fortsätta den här typen av marknadsföring. Förbudet har förenats med ett vite på 100 000 euro.

Med tanke på konsumenterna är det bra att priskonkurrensen fungerar och att varor säljs med rabatt. Men den vilseledande marknadsföringen fördunklar konsumenternas bild av den normala prisnivån inom handeln liksom hur stor den annonserade rabatten i själva verket är. I stället för erbjudande borde man tala om normalpris när produkten kontinuerligt säljs till priset i fråga eller om produkten aldrig har sålts för det pris som har använts för att räkna ut rabatten.

Ett fortlöpande erbjudande blir till en vilseledande osann rabatt

Jysk Oy har i sin marknadsföring påstått att kampanjprodukten erbjuds för ett visst pris bara under en kort begränsad period. I själva verket har samma produkt sålts utan avbrott månad efter månad för samma eller närapå samma pris som angetts vara nedsatt. Produkten har upprepade gånger marknadsförts med nya tidsbundna erbjudanden omedelbart efter att den föregående tidsbundna kampanjen har löpt ut.

Konsumentombudsmannens granskning från augusti 2017 och fram till februari 2018 visar att till exempel bäddmadrassen Wellpur har marknadsförts med tidsbundna erbjudanden 21 gånger efter varandra så att det nya erbjudandet träder i kraft omedelbart eller närapå omedelbart när det föregående erbjudandet har löpt ut.

I Jysk Oy:s marknadsföring har priserna angetts i form av procentrabatter, jämförelsepriser och andra typiska uttryck som hänvisar till nedsatta priser. Den här typen av uttryck är ägnade att ge konsumenten ett intryck av nedsatta priser

Även de uttryck som Jysk använder i reklambroschyrerna såsom ”Erbjudandena gäller 8–21.1.2018” och ”rabatten räknas från normalpris”, har gett en bild av att produkten erbjuds till ett visst pris bara under en mycket begränsad period. Eftersom den här typen av marknadsföring för samma produkt ändå har varit återkommande, har det i själva verket inte längre varit fråga om ett kortvarigt nedsatt pris utan man har informerat om en osann prissänkning.

”Konsumentombudsmannen har effektiviserat följt möbelbranschens marknadsföring sedan augusti 2016. Konsumentombudsmannen har utfärdat enskilda företag förbud, men trots det visar uppföljningen att det i marknadsföringen av möbler fortfarande används osanna uttryck som hänvisar till rabatter. Vi drar målmedvetet ärenden som gäller vilseledande erbjudandemarknadsföring inför marknadsdomstolen för att marknaden ska fungera på ett rejält sätt både med tanke på konsumenterna och konkurrensen”, säger konsumentombudsmannen Antti Neimala.

Konsumentombudsmannens främsta mål är att få företag att avstå från lagstridiga tillvägagångssätt eller ändra på dem frivilligt. Om detta inte lyckas, vidtar konsumentombudsmannen vid behov de tvångsåtgärder som ärendet förutsätter eller hänvisar ärendet till domstol för avgörande. I dessa situationer blir det i praktiken fråga om att domstolen meddelar ett förbud förenat med vite.

Konsumentombudsmannen kan själv utfärda förbud i ett ärende som inte med tanke på lagens tillämpning eller annars är av stor betydelse. Förbudet upphör att gälla om företaget inom utsatt tid motsätter sig förbudsbeslut. Därefter är det marknadsdomstolen som avgör förbudsärendet utifrån den ansökan som lämnats in av konsumentombudsmannen.

Både marknadsdomstolen och konsumentombudsmannen kan förena förbud med vite. Om företaget trots beslut om förbud fortsätter det lagstridiga förfarandet, kan konsumentombudsmannen hos marknadsdomstolen ansöka om att vitet ska betalas.

Mer information:

  • Konsumentombudsmannens beslut om förbud mot vilseledande marknadsföring för fyra möbelaffärer. Konsument- och konkurrens- och konsumentverkets meddelande 13.10.2017.
  • Konsumentombudsmannen: Prisbluffar på möbelmarknaden. Konsument- och konkurrens- och konsumentverkets meddelande 7.3.2017.