Licenssystemet löser inte ensamt problemen på penningspelsmarknaden   

Enligt KKV:s undersökning är det möjligt att uppnå de spelpolitiska målen om en hög kanaliseringsgrad och förebyggande av skadeverkningar av penningspel både i ensamrättssystemet och licenssystemet. Valet av system räcker inte ensamt, utan det behövs också andra regleringsändringar. KKV har publicerat en forskningsrapport där man granskar konsekvenserna av regleringsreformerna för penningspelande i olika nordiska länder.

Finlands nuvarande penningspelssystem som grundar sig på ensamrätt fungerar inte på önskat sätt. En betydande del av penningspelandet sker via onlinespel utanför systemet. Speciellt de som lider av spelproblem spelar spel som ligger utanför systemet. Antalet personer som lider av spelproblem verkar ha ökat under de senaste åren. På grund av spelande på nätet fungerar inte tidigare regleringsmetoder för penningspelande, såsom monopol och begränsning av utbudet, på samma sätt som tidigare.

I Finland förbereds som bäst en övergång till ett licenssystem för penningspel på nätet. Det lönar sig att noggrant planera detaljerna i regleringen och det praktiska genomförandet även i Finlands kommande systemreform.

Erfarenheterna från de nordiska länderna visar att övergången till ett licenssystem för penningspelande inte ensam garanterar att målen för att minska skadeverkningar av penningspel uppfylls. Licenssystemet kan vara ett fungerande sätt att höja kanaliseringsgraden, men kanaliseringsgraden kan också höjas genom att stärka ensamrättssystemet. Kanaliseringsgraden beskriver den andel av penningspelandet som riktar sig till penningspelsutbudet som regleras i den nationella lagstiftningen.

Det lönar sig att ta lärdom av de nordiska ländernas erfarenheter

De nordiska länderna har reagerat olika på det förändrade penningspelandet. I Danmark och Sverige har man övergått från ett ensamrättssystem till ett licenssystem och i Norge har man strävat efter att stärka ensamrättssystemet genom att försvåra spelandet utanför systemet.

Enligt KKV:s undersökning verkar det som om alla tre länder har uppnått de mål som ställts upp för förändringarna. Erfarenheterna från Sverige och Danmark tyder på att den lösning som valts även i Finland, det vill säga övergången till ett licenssystem, är ett bra sätt att höja kanaliseringsgraden om övergången genomförs på rätt sätt.

Övergången till ett licenssystem garanterar dock inte i sig att andra mål, såsom att förebygga skadeverkningar av spel eller att staten får betydligt mer inkomster från penningspelsmarknaden än för närvarande, uppfylls.

Regleringen av penningspelsmarknaden ska planeras omsorgsfullt

Kanaliseringen av spelandet in i systemet minskar inte spelproblemen om spelandet inte är säkrare inom systemet än utanför systemet.

"Att till exempel begränsa summan som används för penningspelande kan vara ett effektivt sätt att minska skadeverkningarna av penningspelande. Om man däremot vill öka statens inkomster lönar det sig att höja lotteriskatten tillräckligt. Det danska exemplet tyder på att det är möjligt att fastställa en relativt hög skattenivå utan att kanaliseringsgraden sjunker."

Ledande sakkunnig Joel Karjalainen

Ytterligare information 

Joel Karjalainen

Ledande sakkunnig

Samuli Leppälä

Forskningsdirektör