Marknadsdomstolen: Sarastia är inte en anknuten enhet till Vanda och Kervo välfärdsområde

Marknadsdomstolen ansåg i enlighet med Konkurrens- och konsumentverkets framställning att Vanda och Kervo välfärdsområde inte hade den bestämmanderätt i Sarastia som upphandlingslagen förutsätter. Sarastia kunde således inte skaffa tjänster utan konkurrensutsättning på basis av ställningen som anknuten enhet. Marknadsdomstolen beslutade att upphandlingen ska avslutas 12 månader efter det att marknadsdomstolens beslut vunnit laga kraft.

Välfärdsområdet skaffade 2022 personalförvaltningstjänster och system som hör till dem som direktupphandling från Sarastia. Upphandlingen på cirka 9,3 miljoner euro gjordes som upphandling hos en anknuten enhet utan konkurrensutsättning. Välfärdsområdet äger 0,04 procent av aktiestocken i Sarastia.

Enligt upphandlingslagen behöver de upphandlande enheterna inte konkurrensutsätta upphandlingar hos anknutna enheter. För att bolaget ska vara en anknuten enhet enligt upphandlingslagen ska den upphandlande enheten utöva bestämmande inflytande över det ensam eller tillsammans med andra upphandlande enheter.

KKV förde välfärdsområdets direktupphandling till marknadsdomstolen våren 2023, eftersom de beslutsstrukturer som skapats i Sarastia enligt verkets bedömning inte uppfyllde förutsättningarna för bestämmande inflytande i upphandlingslagen.

Marknadsdomstolen ansåg i sitt avgörande att välfärdsområdet inte har utövat avgörande bestämmanderätt i Sarastia ensam eller ens tillsammans med andra ägare. Enligt marknadsdomstolens bedömning var välfärdsområdets möjligheter att påverka Sarastias verksamhet via aktieinnehavet eller något förvaltningsorgan i Sarastia mycket små.

”Vi är nöjda med marknadsdomstolens avgörande. Avgörandet och dess heltäckande motiveringar förtydligar tolkningen av ställningen som anknuten enhet. Formell bestämmanderätt uppfyller inte kraven i upphandlingslagen. Med Sarastias nuvarande ägarstruktur och förvaltningsmodell är det i verkligheten inte möjligt för minoritetsaktieägare som Vanda och Kervo välfärdsområde att utöva bestämmanderätt över bolaget. Vi hoppas att avgörandet också beaktas i större utsträckning i upphandlingsenheterna, eftersom den felaktiga tolkningen av regleringen under de senaste åren har varit ett vanligt fenomen”, konstaterar sakkunnig Heikki Puttonen.

I sitt beslut bedömer marknadsdomstolen också om direktupphandlingen kunde ha gjorts med hänvisning till synnerlig brådska. Enligt marknadsdomstolens bedömning fanns det en oförutsedd och av den upphandlande enheten oberoende orsak till upphandlingen, men den upphandlande enheten agerade lagstridigt när kontrakten ingicks att gälla tills vidare, dvs. längre än nödvändigt.

Utöver att avtalsperioden avslutas föreslog KKV en påföljdsavgift på 1 000 euro för välfärdsområdet. Avgiften fastställdes av marknadsdomstolen. KKV beaktar i sitt  framställning om påföljdsavgiftens belopp att flera upphandlande enheter är osäkra på hur förutsättningarna för ställning som anknuten enhet och uppfyllandet av kriteriet om bestämmanderätt ska tolkas.

Marknadsdomstolens avgörande har inte vunnit laga kraft.

Mer information 

Heikki Puttonen

Specialsakkunnig

Elisa Haatainen

Forskningschef

Arttu Juuti

Direktör, enhetschef