Nya bestämmelser för digitala tjänster träder i kraft – så förbättras användarens ställning

Rättsakten om digitala tjänster (DSA) börjar tillämpas i mitten av februari. Den försöker trygga ställningen för användare av olika nätgemenskaper och marknadsplatser. Om du i framtiden gör en anmälan om misstänkt olagligt innehåll ska tjänsteleverantören behandla ärendet och berätta om sin lösning. Om du producerar innehåll eller säljer via en onlineplattform har du rätt att få information och motivering om allt slags begränsning av användningen av tjänsten.

Leverantörer av digitala tjänster ska följa de nya skyldigheterna fr.o.m. den 17 februari 2024. I Finland är Transport- och kommunikationsverket Traficom den som huvudsakligen har tillsyn över förordningen om digitala tjänster, men konsumentombudsmannen och dataskyddsombudsmannen har tillsyn över vissa skyldigheter. Vad gäller mycket stora onlineplattformar trädde regleringen i kraft redan sommaren 2023 och EU-kommissionen har tillsyn över dem.

”Det är bra att vara medveten om sina rättigheter eftersom man kan möta många olika slags situationer och utmaningar vid användningen av digitala tjänster och då ska man kunna agera rätt. Alla ändringar visas dock inte för användarna på ett mycket konkret sätt eller kräver inte någon aktivitet utan syftet med dem är att förbättra säkerheten och öppenheten i digitala tjänster så att säga inifrån”, konstaterar ledande sakkunnig Sirpa Sillstén från Traficom.

Alla kan avvärja olagligt innehåll för sin del

Enligt rättsakten om digitala tjänster ska alla kunna enkelt göra en anmälan till tjänsteleverantören, t.ex. till onlineplattformar, om man i tjänsten möter innehåll som man misstänker vara olagligt eller strida mot användningsvillkoren. Användaren har också rätt att få veta vilket slags beslut som tjänsteleverantören gjort på basis av anmälan. Det är möjligt att söka ändring i beslutet om man vill. För detta ska plattformen erbjuda en effektiv och avgiftsfri mekanism för hantering av klagomål.

Olagligt innehåll kan till exempel vara hatpropaganda, anstiftan till terrorism, dold reklam eller kränkningar av upphovsrätten. Myndigheter som har tillsyn över att akten om digitala tjänster följs kan dock inte ta ställning till innehållets olaglighet utan olagligheten anges av lagstiftningen. Myndigheternas tillsyn gäller tjänsteleverantörernas förfaranden. I problemsituationer kan användaren göra en anmälan till myndigheter om användaren först har utrett saken med tjänsteleverantören.

Innehållsproducenterna får ökad rätt att få information

Genom den nya regleringen strävar man också efter att trygga rättigheterna för dem som producerar innehåll i digitala tjänster, oberoende av om de är privatpersoner, företag eller andra organisationer. Till innehållsproduktion räknas till exempel alla slags publikationer i sociala medier och på diskussionsforum eller försäljningsannonser på onlinemarknadsplatser.

Om tjänsteleverantören begränsar innehållsproducentens verksamhet eller innehåll i tjänsten ska den ge en anmälan jämte motivering om begränsningarna. Begränsningen kan betyda till exempel att tjänsteleverantören avlägsnar användarens innehåll, stänger användarens konto, hindrar användningen av tjänsten eller upphäver penningutbetalningar. I motiveringen ska också anges hur innehållsproducenten kan få beslutet prövat.

Rättsakten om digitala tjänster försöker trygga användarnas ställning även på många andra bestämmelser som till exempel förbättrar transparens vad gäller annonsering online och skyddet av minderåriga online. Närmare information om den nya regleringen hittar du bland annat på Traficoms webbsidor.

Läs mer:

Nya skyldigheter för digitala aktörer ‒ säkrare och öppnare onlinetjänster som mål meddelande 12.11.2024

Rättigheter och skyldigheter för användare av onlineplattformar

Skyldigheter för onlineplattformar

Inspelning och materialen från DSA-webbinariet 19.1.2024, (på finska)