Otillåtna robotsamtal till besvär för många konsumenter – konsumentombudsmannen kräver förändringar

Från och med slutet av sommaren 2018 har konsumentmyndigheterna kontaktats av många konsumenter på grund av robotsamtal som erbjudit en prenumeration på tidskriften ELMO. Många konsumenter berättar att de inte gett sitt samtycke till robotsamtal. Konsumentombudsmannen har rett ut frågan tillsammans med LehtiMoguli Oy, som säljer tidningen, och krävt att man slutar med förfarandet eftersom det strider mot konsumentskyddslagen.

Konsumenterna beskriver robotsamtalen bland annat som aggressiva, osakliga och störande. En del berättar att de mottagit flera samtal med samma innehåll. Konsumentombudsmannen har förutsatt att LehtiMoguli upphör med telefonförsäljning med robot åt konsumenter som inte på förhand gett sitt samtycke till detta. Konsumentombudsmannen väntar sig en förbindelse av LehtiMoguli i januari.

Robotsamtal problematiska på många sätt

Automatiserade säljsamtal, där en robot sköter försäljningen i stället för en människa, kräver till skillnad från traditionell telefonförsäljning mottagarens samtycke. Om konsumenten inte har gett sitt samtycke till robotsamtal bryter det uppringande företaget mot bestämmelserna om direktmarknadsföring i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation. Det är dataombudsmannen som övervakar att bestämmelserna iakttas. Konsumentombudsmannen bad dataombudsmannen om ett utlåtande i ärendet. Enligt utlåtandet har LehtiMoguli inte samlat in sådana samtycken från konsumenterna, som möjliggör automatiserade telefonsamtal.

Enligt konsumentskyddslagen får marknadsföring inte stå i strid med god sed, det vill säga vara klart oförenlig med allmänt godtagna samhälleliga värden. I marknadsföring får man inte heller tillämpa aggressiva förfaranden. Upprepade och oönskade kontakter per telefon anses vara aggressivt förfarande.

”Robotsamtal är en ny form av marknadsföring och kan därför naturligtvis vara förvirrande för konsumenten, i synnerhet när samtalet sker på ett lagstridigt sätt. Det är viktigt att ingripa i sådana här fall för att hindra att det felaktiga förfarandet sprider sig. Det är också bra att konsumenterna är aktiva och hör av sig”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Det finns också andra utmaningar med robotsamtal än de som konsumentombudsmannen ingripit i den här gången. I samband med telefonförsäljning ska konsumenten informeras tydligt och begripligt om produkten, avtalet och sina rättigheter vid distansförsäljning. Roboten måste också kunna svara på konsumenternas frågor och läsa av köparens förmåga att förstå vad köpet innebär.

Meddelande 14.6.2019: En robot får inte ringa säljsamtal utan konsumentens samtycke