Snabblånen har förvärrat skuldproblemen

KKV:s utredning visar att snabblån är vanliga bland konsumenter som söker hjälp för sina skuldproblem. Även personer med penningspelproblem finansierar ofta sitt spelande med snabblån. Skuldbeloppen har stigit och lånetiderna blivit längre.

Syftet med KKV:s utredning var att få klarhet i snabblånsproblemens karaktär och omfattning. Med hjälp av Garantistiftelsens och Spelklinikens kundmaterial satte man sig in i hur vanliga snabblånen är bland dem som söker hjälp för skuld- och spelproblem. Förutom kundregistren gick man också igenom fall där konsumentmyndigheterna kontaktats på grund av snabblån och intervjuade experter som i sitt arbete möter personer med skuldproblem.

På befolkningsnivå finns det ännu inga exakta siffror som visar hur många som har tagit snabblån och hur många av dem som har fått skuldproblem. Det finns inte heller någon information om hur stor del av dem som fått problem som söker hjälp.

Inga slutsatser om snabblånsproblemens omfattning kan dras utgående från betalningsstörningarna

Snabblån är mycket vanliga bland personer som sökt hjälp för skuld- och spelproblem. Skuldbeloppen för dem som tagit snabblån har ökat under de senaste åren och lånetiderna har blivit längre. Samtidigt verkar det också ha blivit vanligare att nya snabblån tas för att betala gamla skulder. Det stora utbudet av snabblån, den aggressiva marknadsföringen och lättillgängligheten gör detta möjligt. Dyra ”saneringskrediter” har till och med marknadsförts som en lösning på en skuldspiral. När skulderna bildar en kedja blir problemen ännu längre och djupare.

Antalet skuldsatta som undviker en betalningsstörning genom att hela tiden ta nya snabblån är inte känt. Betalningsstörningarna på grund av snabblån visar således bara en del av problemens verkliga omfattning.

Stark koppling mellan snabblån och penningspelproblem

Största delen av dem som söker hjälp för spelproblem har finansierat sitt spelande med snabblån. Enligt sakkunniga som hjälper personer med spelproblem har snabblånens lättillgänglighet förvärrat spelproblemen. Det tillhör spelberoendets karaktär att tro att en stor vinst som gottgör de allt större förlusterna alltid är ”bara ett spel bort”. Att snabblånen är så enkla och snabba att få tag på har träffat mitt i prick när det gäller denna sårbarhet hos personer med spelproblem och avsevärt förvärrat mångas ekonomiska trångmål.

Bestämmelserna om räntetak som infördes 2013 hade överraskande oönskade följder

Bestämmelserna om räntetak från 2013 visade sig vara ett brytningsskede på marknaden för konsumentkrediter. I stället för små snabblån började det erbjudas större eurobelopp, krediter som uppgick till minst 2 000 euro, eftersom dessa inte omfattades av bestämmelserna. De totala skuldbeloppen ökade och krediternas återbetalningstider blev längre. Då inte heller bedömningen av kreditvärdigheten fungerade på önskat sätt hade bestämmelserna oförutsedda, oönskade följder. Inte heller bestämmelserna om kredittak som trädde i kraft i början av september 2019 löser som sådana problemen förorsakade av snabblån, eftersom bestämmelserna endast gäller konsumentkrediter som avtalats från och med 1.9.2019.

KKV fortsätter att utreda problemen med snabblån

KKV:s utredning anger också riktningen för fortsatta undersökningar. Marknadsföringen av snabblån och i synnerhet direktmarknadsföringen riktad till personer med skuld- och spelproblem har lett till att skuldproblem uppstått och förvärrats. KKV sätter sig in i marknadsföringen av snabblån och alternativen för att reglera den i en utredning som publiceras senare i höst.

Rapport om snabblånsproblemens karaktär och omfattning (på finska)

Mer information: forskningschef Anu Raijas, tfn 029 505 3650, fornamn.efternamn@kkv.fi