Tillsynen av konkurrensneutraliteten effektiveras – Skyldigheten att ha separat redovisning träder i kraft från och med början av 2020

En ny bestämmelse har införts i konkurrenslagen, enligt vilken ett offentligt samfund från och med den 1 januari 2020 ska ha separat redovisning för ekonomisk verksamhet som de bedriver i ett konkurrensläge på marknaden. Bestämmelsen förebygger uppkomsten av problem med anknytning till konkurrensneutralitet. Samtidigt effektiverar bestämmelsen tillsynen av konkurrensneutraliteten, då Konkurrens- och konsumentverket får tillförlitlig redovisningsbaserad information som omfattas av revision för sina utredningar.

Centralt innehåll i skyldigheten att ha separat redovisning:

  • Om kommuner, samkommuner eller staten eller enheter som de har bestämmande inflytande över bedriver ekonomisk verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden, ska de ha separat redovisning för denna verksamhet.
  • Intäkterna från och kostnaderna för den separat redovisade verksamheten ska presenteras i form av en resultaträkning som upprättas för varje räkenskapsperiod och som ska kunna härledas från aktörens bokföring.
  • Resultaträkningarna och tilläggsuppgifterna är offentliga och de ska presenteras som en not till bokslutet för att underlätta tolkningen och granskningen av informationen som gäller verksamheten.
  • Verksamhet i liten skala omfattas inte av skyldigheten att ha separat redovisning. Bestämmelserna tillämpas inte när omsättningen inom den ekonomiska verksamhet som bedrivs av en i bestämmelserna avsedd enhet i ett konkurrensläge på marknaden underskrider 40 000 euro.
    • Att verksamhet i liten skala faller utanför skyldigheten att ha separat redovisning innebär emellertid inte att verksamheten ska anses ske i så liten skala att den inte skulle kunna ha negativa marknadseffekter. Konkurrens- och konsumentverket gör också i fortsättningen alltid en bedömning av marknadseffekterna från fall till fall och kan vid behov ingripa i bristande konkurrensneutralitet också i fråga om sådan verksamhet som underskrider gränsvärdet för omsättning enligt ovan.
    • Gränsen för skyldigheten att ha separat redovisning enligt de nya bestämmelserna är lägre än gränsen för bibehållande av ställningen som anknuten enhet. Även om kommunens upphandling hos en anknuten enhet i bolagsform inte omfattas av upphandlingslagen, ska det bolag som består av en anknuten enhet ha separat redovisning, om värdet av dess ekonomiska verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden uppgår till eller överskrider 40 000 euro per år.

Läs mer:

Regeringens proposition om ändring av konkurrenslagen 68/2018 rd

Mer information:

Forskningschef Mia Salonen tfn 029 505 3007
Ledande sakkunnig Peter Karlsson tfn 029 505 3064
fornamn.efternamn@kkv.fi