Tillsynskampanj avslöjade brister i prisinformation på bilar och i reklam för bilkrediter

Konsumentombudsmannens och regionförvaltningsverkens tillsynskampanj visade att bilreklam inte alltid ger tydlig information om bilens totalpris eller om bilfinansieringen. Också bilkreditens effektiva ränta saknades i flera reklamer.

Syftet med tillsynskampanjen var att skapa en övergripande bild av med vilka prisuppgifter och med vilken finansiering bilar marknadsförs i tryckt media och i bilaffärer. I kampanjen bedömdes totalt 5 300 bilreklamer och granskades 337 bilaffärer sommaren 2015.

När det gäller reklam för bilkrediter i tryckt media hade det skett förbättringar jämfört med tidigare tillsynskampanjer. Bilen och presentationen av den är nu på rätt sätt reklamens huvudbudskap till konsumenten. Tidigare har fokus ofta varit på finansieringen i stället för på bilen. Enskilda kredituppgifter, såsom krediträntan, användes knappt alls längre som lockbete i reklam.

Bristfälliga och oklara uppgifter

Enligt konsumentskyddslagen ska bilens totalpris anges som pris i reklam, och för finansieringen ska, förutom effektiv ränta, också andra uppgifter om krediten anges. Tillsynskampanjen visade att man i tryckt media och bilaffärer inte alltid uppgav bilens slutgiltiga totalpris, inklusive leveranskostnader.

I tryckt media presenterades finansieringsexemplet inte i lättläst form och de uppgifter som ingick var ofta bristfälliga. Om reklamen innehåller ett tal som beskriver kreditvillkoren, till exempel storleken på månadsraten, måste också de andra uppgifterna som lagen kräver uppges i samma sammanhang. Uppgifterna som ska uppges är bland annat nominell ränta, övriga kreditkostnader och effektiv ränta.  Bilkreditens effektiva ränta saknades emellertid i flera reklamer. Effektiv ränta är en viktig uppgift för konsumenten, eftersom konsumenten med hjälp av den kan jämföra olika finansieringsalternativ. I bilaffärer förekom finanseringserbjudanden knappt alls.

Under kampanjen kontrollerade konsumentombudsmannen också hur uppgifterna om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp för nya bilar angavs. Syftet med skyldigheten att ange uppgifterna är att påverka konsumenterna så att de gynnar bilar som förbrukar mindre bränsle och orsakar mindre koldioxidutsläpp. Uppgifterna hade angetts rätt väl i marknadsföringen av bilar. I en del reklam hade uppgifterna emellertid utelämnats helt eller så hade de angetts med så liten font att det var svårt att läsa texten.

Parallellt med tillsynskampanjen ingrep konsumentombudsmannen i sådan televisionsreklam för bilkrediter där det förekom brister i presentationen av kreditavtalens villkor. Om till exempel nollränta (0 %) nämns i reklamen måste också andra villkor i kreditavtalet presenteras på ett tydligt sätt. Konsumentombudsmannen påminner att både finansiären och detaljhandlaren ansvarar för att innehållet i reklamen är korrekt.

Konsumentombudsmannen diskuterade med Bilimportörerna rf och Bilbranschens Centralförbund om tillsynskampanjens resultat. Tillsynskampanjen genomförs på nytt under 2016.