Digivihreän kaksoissiirtymän kuluttajiin kohdistuvat siirtymähaitat (KKV:n Katsauksia 2/2024)

  • Kirjoittaja

    Tuorila, Helena

  • ISBN

    978-952-6684-43-7

  • ISSN

    2814-6794

Tiivistelmä

Digivihreällä kaksoissiirtymällä tarkoitetaan hiilineutraalius- ja digitalisaatiotavoitteiden yhteen kytkeyty­mistä yhteiskunnan, teollisuuden ja talouden uudistamiseksi. Katsauksessa esitetään ajan­kohtainen kuvaus kuluttajille aiheutuvista digivihreän kaksoissiirtymän siirtymähaitoista. Kuluttajiin kohdistuvista siirtymähaitoista ei ole systemaattista tietoa, koska huomio on kiinnittynyt kaksois­siirtymän myönteisiin piirteisiin. Laadullisella tutkimusotteella on jäsennetty siirtymähaittojen ilme­nemismuotoja, niiden kohdis­tumista kuluttajiin sekä tarkasteltu siirtymähaittojen vähentämisen yhteiskuntapoliittisia edellytyksiä.

Siirtymähaittoja ilmenee asumisessa, liikkumisessa, syömisessä sekä kestokulutushyödykkeissä ja kierto­taloudessa. Kuluttajille aiheutuu hyvin erilaisia siirtymähaittoja. Tuotteiden ja palveluiden hankkimiseen ja käyttämiseen liittyvien siirtymähaittojen perusta on siinä, etteivät markkinat kykene vastaamaan kulutta­jien tarpeisiin nopeasti muuttuvissa oloissa. Kuluttajien syrjäytymistä ilmentäville siirtymähaitoille on yhteistä rajoittunut valinnanvapaus digivihreillä markkinoilla. Kuluttajille tarjotta­vaan tietoon liittyvät siirty­mähaitat kohdistuvat siihen, missä määrin ja minkälaista tietoa kuluttajille tarjotaan digivihreistä tuotteista ja palveluista sekä miten kuluttajien päätöksentekoon vaikutetaan tiedottamisessa. Kuluttajadatan hyödyntämiseen kohdistuvissa siirtymähaitoissa on kyse henkilö­datan hyödyntämistavoista ja vastuulli­suudesta huolehtimisesta. Yhteistä siirtymähaitoille on, että ne kohdistuvat kaksoissiirtymän markkina­infrastruktuuriin, joka muovautuu kuluttajien ja yritysten toiveita ja tarpeita vastaavaksi digivihreiden markkinoiden kehittyessä.

Siirtymähaitat aiheuttavat kuluttajille taloudellisia, ajallisia, psykologisia ja sosiaalisia seurauksia, jotka muokkaavat kuluttajien luottamusta kaksoissiirtymään. Siirtymähaitat ja niiden seuraukset ilmenevät myös kuluttajalle aiheutuvana mentaalihaittana. Mentaalihaitta voi ilmetä tiedon ylikuormituksena, mutta myös tiedon puutteena uusista tuote- ja palveluvaihtoehdoista, mikä vaikeuttaa kuluttajien kykyä tehdä tietoisia ja kestäviä valintoja. Kaksoissiirtymässä haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia ovat digitalisaation ulkopuolelle jääneet kuluttajat, puutteellisen media­lukutaidon omaavat kuluttajat ja pienituloiset kotitaloudet.

Kaksoissiirtymän omaksumisessa tarvitaan taloudellisia kannusteita, jotka ohjaavat kuluttajien osto­päätöksiä digivihreisiin tuotteisiin ja palveluihin. Lainsäädännöllä luodaan perusta sille, että kaksois­siirtymä on kaikkien kuluttajien saavutettavissa. Kestävä, oikeudenmukainen ja osallistava kaksois­siirtymä edellyttää toimivaa kuluttajapoliittista ohjausta. Kuluttajapolitiikasta päättävien ja kuluttajansuoja­lainsäädännön toimeenpanosta vastaavien viranomaisten tehtävänä on varmis­taa kuluttajien hyvin­vointia edistävät markkinapuitteet sekä ehkäistä kuluttajille merkittävää haittaa tuottavia ongelmia. Kuluttajakollektiivin voimavarojen hyödyntäminen on tärkeää kaikkien kuluttajien osallistamisessa kaksois­siirtymään. Kansalaisten ja yhteisöjen osallistamisella kaksois­siirtymän suunnitteluun, päätöksentekoon ja toteutukseen tuodaan esiin erilaisia näkemyksiä ja varmistetaan, että kaksoissiirtymän ratkaisut vastaavat kuluttajien tarpeita.