Kuluttajansuojan keinot energiaköyhyyden torjumisessa (KKV:n Katsauksia 1/2024)

  • Kirjoittaja

    Tuorila, Helena

  • ISBN

    978-952-6684-39-0

  • ISSN

    2814-6794

Tiivistelmä

Kirjallisuuskatsauksessa kuvataan energiaköyhyyttä kokonaisuutena ja siihen sisältyviä piirteitä suomalaisesta näkökulmasta sekä pohditaan kuluttajansuojan keinoja energiaköyhyyden torjumisessa. Energiaköyhyydellä viitataan vaikeuksiin tyydyttää elämisen perustarpeet kalliiden energiahintojen vuoksi. Energiaköyhien kuluttajien määrää arvioitaessa huomioidaan tyypillisesti kuluttajan tulotaso, energian hinta suhteessa tulotasoon ja asuinolot, kuten kodin energiatehokkuus.

Korkeat energiakustannukset vaikuttavat kuluttajien jokapäiväiseen elämään. Ongelmat suurten sähkölaskujen maksamisessa vaikuttavat välittömästi muuhun kulutuskäyttäytymiseen. Energiakustannukset vaikuttavat muun kulutuksen hintoihin, sillä monien kulutushyödykkeiden hinnoissa sähkön hinta näkyy niiden valmistusprosessin kautta, kuten elintarvikkeissa. Näiden välittömien vaikutusten lisäksi maksamattomien sähkölaskujen aiheuttamat maksuhäiriömerkinnät aiheuttavat pidempiaikaisia vaikutuksia kuluttajien elämään.

Energiaköyhyys kohdistuu erilaisiin kuluttajiin, mutta se vaikuttaa erityisesti taloudellisesti haavoittuviin ryhmiin. Energiaköyhyys kohdistuu usein pienituloisiin kotitalouksiin, eläkeläisiin, yksinhuoltajaperheisiin ja työttömiin. Myös kyvyttömyys käyttää uusia älykkäitä digitaalisia energiapalveluita voi altistaa energiaköyhyydelle, mikä korostuu pörssisähkön käyttämiseen tarkoitettujen digitaalisten palvelujen ja laitteiden käyttämisessä.

Sähkö on kuluttajille välttämättömyyshyödyke. Sähkösopimukset ovat kuitenkin muuttuneet kuluttajanäkökulmasta monimutkaisiksi ja ne edellyttävät asiantuntemusta sekä omasta sähkönkulutuksesta että sähkömarkkinoista. Ajantasaisella kuluttajansuojalla parannetaan kotitalouksien sopeutumiskykyä sähkömarkkinoilla. Kuluttajansuojalla pystytään tukemaan monia haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajaryhmiä, kuten digitalisaation ulkopuolelle jääneiden kuluttajien oikeuksien toteutumista. Lisäksi yleisellä kuluttajien tietoisuutta ja osaamista parantavalla neuvonnalla voidaan parantaa kuluttajien sähkömarkkinoihin liittyvää tietotaitoa, jotta kuluttajat voivat tehdä parempia sähkösopimuksiin ja energiankulutukseen liittyviä päätöksiä.

Kuluttajansuoja täydentää sosiaaliturvaa, sillä parhaimmillaan se estää haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien putoamista energiaköyhyyteen ja sosiaaliturvan käyttäjäksi. Kuluttajansuoja ja sosiaaliturva muodostavat sähkömarkkinoilla tärkeän yhdistelmän haavoittuvassa asemassa olevien kuluttajien suojaamiseksi. Kuluttajansuojassa on kuitenkin kehitettävää siinä, miten kuluttajien suojaaminen huomioidaan yllättävissä ongelmatilanteissa.