Vahingonkorvaus tavaran kaupassa

Korvausvelvollisuus

Kuluttajalla on oikeus vaatia korvausta vahingosta, jonka tavaran virhe on aiheuttanut. Pahasta mielestä tai henkisestä kärsimyksestä ei kuitenkaan voi saada vahingonkorvausta.

Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää näyttöä vahingon syntymisestä. Kustannuksista pitää olla kuitti tai muu luotettava selvitys. 

Kuluttajalla ja myyjällä on velvollisuus menetellä niin, että vahingosta aiheutuneet kulut jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Esimerkiksi jos kuluttaja olisi perustellusti voinut vähentää virheestä aiheutuneita kuluja toimimalla toisin, turhiksi katsottavia kuluja ei tarvitse korvata.

Korvattavat vahingot

Vahingonkorvausta voi vaatia välittömistä ja välillisistä vahingoista sekä tuotevahingoista.

1. Välittömät vahingot

Välittömiä vahinkoja ovat muun muassa virheen aiheuttamat kohtuulliset matka-, posti- ja puhelinkulut, virheen selvittelykulut (tavarantarkastajan lausunto tms.) sekä tavaraa korvaavien palvelusten käyttämisestä aiheutuneet tarpeelliset menot. Myös korjauskulut ovat välittömiä vahinkoja, jos virhe on jouduttu perustellusta syystä korjauttamaan muun kuin myyjän toimesta tai myyjä on kieltäytynyt korjaamisesta.

2.  Välilliset vahingot

Välillisen vahingon korvaaminen edellyttää yrityksen huolimattomuudesta johtuvaa vahinkoa. Huolimattomuus voi olla velvollisuuksien laiminlyöntiä, taitamattomuutta, piittaamattomuutta tai varomattomuutta. Välillisiä vahinkoja voi vaatia korvattavaksi esimerkiksi, jos virhe aiheuttaa taloudellista vahinkoa, kuten 

  • tulonmenetystä
    Esim. kuluttaja on joutunut olemaan virheen selvittämisen tai korjauttamisen vuoksi poissa työstään ja häneltä on vähennetty poissaolon ajalta palkka.
  • kuluttaja ei voi käyttää tuotetta, mistä seuraa merkittävää haittaa
    Esim. kuluttajan auton rikkoutuminen virheen vuoksi johtaa siihen, että hän myöhästyy lennolta, jolle hänellä on ollut lippu sellaisin ehdoin, että matkan hintaa ei voi saada takaisin.

3.    Tuotevahingot eli tavaran aiheuttamat vahingot omaisuudelle

Kuluttaja voi vaatia korvausta tuotevahingosta eli tavaran virheen aiheuttamista vahingoista muulle omaisuudelleen kuin myydylle tavaralle. Vahingon laadusta riippuu se, kenelle vaatimus on esitettävä.

Myyjältä voi vaatia korvausta virheen muille esineille aiheuttamasta vahingosta, jos vahinkoa aiheuttaneella ja vahingoittuneella esineellä on välitön käyttöyhteys. Esimerkiksi myyjä voi joutua korvaamaan pesukoneen pilaamat tekstiilit tai pakastimen sulattamat elintarvikkeet, jos laitteessa on ollut virhe. Tavaran korjannut yritys voi joutua korvaamaan vahingon, jonka tavaran korjaukseen käytetyn varaosan tai materiaalin virheellisyys on aiheuttanut.

Valmistajalta tai maahantuojalta voi vaatia korvausta tuotteen puutteellisen turvallisuuden aiheuttamasta vahingosta henkilölle tai yksityiskäytössä olevalle omaisuudelle. Jos tuotteesta ei käy ilmi valmistaja, voi korvausta vaatia tuotetta omanaan markkinoineelta tai tuotteen tunnuksella varustaneelta yritykseltä. Kuluttajan on perusteltava todistettavasti vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä vahingon ja turvallisuuspuutteen välinen syy-yhteys.

  • Esinevahinkoja ovat muun muassa korjauskustannukset ja tavaran aiheuttamasta vahingosta aiheutuneet kulut, arvonalennus tai tuhoutuneen esineen arvo. Alle 395,25 euron jäävää omaisuusvahinkoa ei tarvitse korvata. Jos vahinko on yli alarajan, vahinko on korvattava kokonaisuudessaan.
  • Henkilövahinkona korvataan ilman alarajaa sairaanhoitokustannukset ja muut vahingosta aiheutuneet kulut. Lisäksi korvataan elatuksen vähentyminen, kipu, särky ja vika tai muu pysyvä haitta.
Päivitetty 12.3.2014 Tulosta