Kuluttaja-asiamies ohjeisti nuohoojia markkinoinnista

Piirinuohousjärjestelmästä luovuttiin heinäkuussa 2019, ja tämä merkitsi muutoksia myös nuohousten markkinointiin. Nuohoojilla ei ole enää yksinoikeutta tarjota nuohouspalveluita alueellaan eikä nuohouksen hintaan sovelleta pelastuslaitoksen määrittämää taksaa. Kuluttajat voivat valita nyt itse, keneltä nuohoojalta ja millä hinnalla he nuohouspalvelunsa hankkivat. Kuluttaja-asiamies on lähettänyt alan yrityksille ohjeistuskirjeen nuohousten markkinoinnista.

Nuohousalan kilpailun avaamisen kannalta on tärkeää, että sekä alueella aiemmin toimineet nuohousalan yrittäjät että mahdolliset uudet toimijat ovat markkinoinnin osalta tasavertaisessa asemassa. Nuohoojat eivät myöskään saa markkinoinnillaan rajoittaa kuluttajien valinnanmahdollisuuksia.

Aluehallintovirastot keräsivät vuoden 2020 jälkipuoliskolla tietoja nuohouksen markkinoinnista eri puolilla Suomea. Tiedonkeruussa havaittiin puutteita erityisesti seuraavilla markkinoinnin osa-alueilla:

  • yrityksen verkkosivuilta puuttuu hinnasto
  • käytössä on piirinuohousajalta peräisin oleva nuohousilmoitus
  • kuluttajalle ilmoitetaan nuohousaika niin, että hänen edellytetään peruuttavan sen, jos aika ei hänelle sovi
  • hinnasta ei saa kunnolla tietoa ennen kuin nuohouksesta sovitaan.

Kuluttaja-asiamies lähetti keväällä 2021 ohjeistuskirjeen yli neljällesadalle tiedonkeruun piirissä olleelle nuohousyritykselle. Kirjeessä kuluttaja-asiamies edellytti, että nuohousyritykset ottavat huomioon markkinoinnin perusasiat.

Nuohouksen hinnan on käytävä selkeästi ilmi

Aluehallintovirastojen tiedonkeruun perusteella nuohousyrityksillä on puutteita hinnan ilmoittamisessa. Hinta on oleellinen tieto, kun kuluttaja valitsee nuohouspalvelun. Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi nuohouspalvelun hinta tai hinnan määräytymisperusteet, jos täsmällisiä myyntihintoja ei voida esittää.

Nuohouksesta sovitaan usein etämyynnissä jollakin etäviestimellä, kuten sähköpostitse tai puhelimitse. Tällöin sopimus syntyy ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan puolestaan sopimusta, joka tehdään muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä.

Tavat, joilla nuohouksen hintatiedot annetaan kuluttajalle, voivat vaihdella eri sopimuksentekotilanteissa. Hinta voidaan ilmoittaa esimerkiksi silloin, kun yritys sopii nuohouksesta kuluttajan kanssa puhelimessa tai sähköpostilla. Kotimyynnissä hinnasto annetaan kuluttajalle ennen nuohouspalvelusta sopimista.

Hinnaston pitää olla esillä myös nuohousyrityksen verkkosivuilla. Jos nuohousyritys jakaa tai lähettää mainoksia postilaatikoihin, hintatiedot voidaan antaa ilmoittamalla mainoksessa nuohouksen perusveloitus yhden tulisijan ja hormin osalta.

Kuluttajille jaettavan nuohousilmoituksen käyttö on kiellettyä

Selvityksen perusteella osa nuohousalan yrityksistä käyttää markkinoinnissaan edelleen piirinuohousaikana käytössä ollutta postilaatikoihin jaettavaa nuohousilmoitusta. Piirinuohousjärjestelmästä luopumisen myötä tällaisia ilmoituksia ei voida kuluttajille enää jakaa.

Kuluttaja-asiamies korosti ohjeistuksessaan, että markkinoinnista on aina käytävä ilmi, että kyse on yrityksen markkinoinnista eikä markkinointi saa olla sekoitettavissa esimerkiksi viranomaisten lähettämiin ilmoituksiin. Nuohousilmoitus antaa kuluttajille harhaanjohtavan vaikutelman siitä, että lakisääteinen nuohouspalvelu olisi hankittava juuri ilmoituksen jakaneelta yritykseltä, vaikka tällaista velvoitetta ei enää ole.

Palveluun oltava kuluttajan nimenomainen suostumus

Aluehallintoviraston keräämän aineiston mukaan osa nuohousyrityksistä merkitsee postilaatikoihin jakamiinsa mainoksiin päivän ja kellonajan, jolloin nuohooja tekee nuohouksen ja kuluttajan edellytetään ilmoittavan, jollei ilmoitettu aika hänelle sovi.

Tällainen nuohousajan ilmoittamismenettely on peräisin piirinuohousajalta. Kuluttajansuojan kannalta ongelmana on, että kuluttaja voi ymmärtää hänelle ilmoitetun nuohousajan niin, että hänen on hankittava palvelu juuri kyseiseltä nuohoojalta. Kuluttajan tulee kuitenkin voida valita vapaasti, mistä hän hankkii nuohouspalvelunsa.

Kuluttaja-asiamies painotti ohjeistuksessaan, ettei markkinoinnissa kuluttajille saa tarjota nuohouspalveluita toimittamalla niitä kuluttajalle ilman nimenomaista tilausta. Siksi nuohooja ei voi ilmoittaa tulevansa tekemään nuohouksen tiettynä aikana ja edellyttää samalla, että kuluttajan olisi erikseen ilmoitettava, jos nuohous ei sovi hänelle kyseisenä aikana.

Markkinoinnissa ei kuitenkaan ole estettä tietyn nuohousajan ehdottamiseksi. Tällöin nuohousyritys voi ehdottaa tiettyä aikaa ja pyytää kuluttajaa esimerkiksi vahvistamaan, että ehdotettu aika sopii hänelle.

Lisää aiheesta:


Tämä artikkeli on osa Kuluttaja-asiamiehen uutiskirjettä 2/2021