Julkisten hankintojen epäillyistä lainvastaisuuksista voi ilmoittaa aiempaa helpommin

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) julkisten hankintojen valvonnan vuosiraportissa esitellään valvonnan tuloksia ja valvonnasta tehtyjä havaintoja vuodelta 2021. Usein tutkinnan käynnistämisen taustalla on ollut KKV:lle tehty vihje. Virasto julkaisi keväällä uuden vihjelomakkeen helpottamaan lainvastaisista hankinnoista kertomista.

KKV sai vuoden 2021 aikana 31 hankintojen valvontaa koskevaa toimenpidepyyntöä ja noin 200 vihjettä eri yhteydenottokanavien kautta. Yhteensä vireillä oli 62 julkisten hankintojen valvontaan liittyvää asiaa, joista noin puolet tuli vireille toimenpidepyynnön kautta. Puolet selvityksistä käynnistettiin oma-aloitteisesti, jolloin taustalla on KKV:n oma selvitystyö tai virastolle jätetty vihje. Vuonna 2021 virasto antoi kymmenen hallinnollisen ohjauksen päätöstä, joista yhdeksässä hankintayksikölle annettiin huomautus ja yhdellä päätöksellä kiinnitettiin huomiota hankintalainsäädännön noudattamiseen.

Yhteydenotoissa ja vireille saatetuissa tapauksissa korostuivat aiempien vuosien tapaan sosiaali- ja terveysalan hankintoihin liittyvät epäselvyydet. Tähän vaikuttaa se, että sote-hankintoja tehdään määrällisesti paljon, hankinnat ovat usein arvoltaan merkittäviä ja niiden sopimuskaudet ovat pitkiä. Lisäksi KKV selvitti vuoden aikana useita kuljetuspalveluiden hankintoja koskevia toimenpidepyyntöjä.

Vihjeet ovat tärkeä tietolähde julkisten hankintojen valvonnassa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto otti keväällä 2022 käyttöön uuden vihjelomakkeen, jonka kautta kuka tahansa voi vihjata epäilemästään laittomasta suorahankinnasta tai muusta lainvastaisesta hankinnasta, tarvittaessa myös nimettömänä. KKV käy läpi kaikki vihjeet ja harkitsee sisällön perusteella, onko tarpeen käynnistää laajempi selvitys. KKV keskittyy valvonnassaan hankintalainsäädännön kannalta merkittävimpiin virheisiin ja laiminlyönteihin. Toimenpiteisiin ryhdytään ensisijaisesti ilman hankintalain mukaista perustetta tehdyissä suorahankinnoissa.

”Vihjeillä on tärkeä merkitys valvonnalle. Monet viraston aloittamista tutkinnoista ovat tulleet vireille meille jätetyn vihjeen kautta. Mitä tarkempia tietoja vihjelomakkeella pystyy antamaan, sitä paremmin voimme arvioida tarvetta selvittää asiaa”, erityisasiantuntija Elisa Aalto  kertoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on valvonut julkisten hankintojen lainmukaisuutta vuodesta 2017. Tehtävänä on varmistaa, että julkisissa hankinnoissa toteutuvat yleisen edun ja julkisten varojen käytön tehokkuuden kannalta keskeiset periaatteet, kuten avoimuus ja syrjimättömyys.  Virasto on viiden toimintavuoden aikana tehnyt 11 markkinaoikeusesitystä ja antanut 26 hallinnollisen ohjauksen päätöstä. Vuosiraportista löytyy lisätietoa toiminnasta ja selvitetyistä tapauksista.

Lisätietoa: 

Elisa Haatainen

Tutkimuspäällikkö