Det är lättare än tidigare att anmäla misstänkta lagstridigheter i offentliga upphandlingar

I Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) årsrapport om tillsynen över offentliga upphandlingar presenteras resultaten av tillsynen och de observationer som gjorts i tillsynen 2021. Ofta har det varit tips till KKV som har inlett utredningen. På våren publicerade ämbetsverket en ny tipsblankett för att göra det lättare att berätta om lagstridiga upphandlingar.

Under 2021 fick KKV 31 begäran om åtgärder som gällde tillsyn av upphandlingar och cirka 200 tips via olika kontaktkanaler. Sammanlagt 62 ärenden i anslutning till tillsynen över offentliga upphandlingar var anhängiga, varav cirka hälften anhängiggjordes via en begäran om åtgärd. Hälften av utredningarna inleddes på eget initiativ, varvid bakgrunden är KKV:s eget utredningsarbete eller ett tips som lämnats till verket. År 2021 gav verket tio beslut om administrativ styrning, av vilka nio upphandlande enheter fick en anmärkning och ett beslut fäste uppmärksamhet vid att upphandlingslagstiftningen ska följas.

I kontakterna och de anhängiggjorda fallen framhävdes liksom tidigare år oklarheter kring upphandlingar inom social- och hälsovården. Detta beror på att det görs många upphandlingar inom social- och hälsovården, upphandlingarna har ofta ett betydande värde och avtalsperioderna är långa. Dessutom utredde KKV under året flera begäran om åtgärder som gällde upphandling av transporttjänster.

Tips är en viktig informationskälla i tillsynen över offentliga upphandlingar

Konkurrens- och konsumentverket tog våren 2022 i bruk en ny tipsblankett. Via den kan vem som helst tipsa om misstänkt olaglig direktupphandling eller annan lagstridig upphandling, vid behov även anonymt. KKV går igenom alla tips och överväger utifrån innehållet om det är nödvändigt att inleda en mer omfattande utredning. KKV fokuserar i sin tillsyn på de fel och försummelser som är mest betydande med tanke på upphandlingslagstiftningen. Åtgärder vidtas i första hand vid direktupphandling som gjorts utan grund enligt upphandlingslagen.

”Tips har stor betydelse för tillsynen. Många av de undersökningar som ämbetsverket har inlett har anhängiggjorts via ett tips som lämnats till oss. Ju noggrannare information man kan ge med tipsblanketten, desto bättre kan vi bedöma behovet av att utreda ärendet”, berättar specialsakkunnig Elisa Aalto.

Konkurrens- och konsumentverket har övervakat lagenligheten i offentliga upphandlingar sedan 2017. Uppgiften är att säkerställa att de principer som är centrala med tanke på det allmänna intresset och effektiviteten i användningen av offentliga medel, såsom öppenhet och icke-diskriminering, iakttas vid offentlig upphandling.  Verket har under fem verksamhetsår gjort 11 framställningar till marknadsdomstolen och gett 26 beslut om administrativ styrning. I årsrapporten finns mer information om verksamheten och de utredda fallen.

Mer information: 

Elisa Haatainen

Forskningschef