Keravan Energian hinnantarkistuksissa oli kyse sähkösopimusten yksipuolisesta muuttamisesta

Kuluttaja-asiamies on tarkastellut Keravan Energia Oy:n menettelytapoja sähkösopimusten hinnantarkistuksissa. Yhtiö sitoutui toimimaan jatkossa kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Kilpailu- ja kuluttajavirastoon saapuneiden kuluttajayhteydenottojen perusteella Keravan Energia oli 1.7.2022 lukien muuttanut kiinteähintaiset toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset ”Varttisähkösopimuksiksi”, joiden hintajaksot vaihtuivat neljä kertaa vuodessa. Erityisesti 1.10.2022 lukien Varttisähkösopimuksen hintoihin oli myös tehty suuria kertakorotuksia.

Keravan Energia Oy:ltä saadun selvityksen mukaan Varttisähkösopimus oli tuote, jonka hinta määritettiin etukäteen neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden pituisille hintajaksoille. Kun Keravan Energia määritti Varttisähkösopimuksen hinnan uudelle hintajaksolle, kysymys ei yhtiön mukaan ollut sopimusehtojen yksipuolisesta muuttamisesta, vaan sopimusehtojen mukaisesta hinnan tarkistamisesta. Näin ollen yhtiö piti riittävänä, että se ilmoitti Varttisähkösopimuksen hinnan omilla verkkosivuillaan yhtä kuukautta ennen kunkin hintajakson alkua.

Hinnantarkistuksille on tarkat vaatimukset

Sähkömarkkinalaissa säädetään sähkönmyyntisopimusten hintojen ja muiden sopimusehtojen yksipuolisesta muuttamista. Myyjällä on yksipuolisissa korotuksissa oltava muutokselle laissa mainittu peruste ja muutoksesta on ilmoitettava kuluttajalle lain vaatimalla tavalla.

Sähkömarkkinalaki ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat yleiset sähkönmyyntiehdot mahdollistavat tietyillä reunaehdoilla hinnan tarkistamisen niin, että kysymys ei ole sopimuksen muuttamisesta. Edellytyksenä on ensinnäkin, että hinnantarkistuksesta on sovittu sähkönmyyntisopimuksessa. Toiseksi hintatarkistuksen tulee olla sidottu tiettyyn viitearvoon tai -arvoihin, jotka on yksilöity sopimuksessa. Kolmanneksi sopijapuolilla ei saa olla viitearvoihin minkäänlaisia vaikutusmahdollisuuksia.

Näiden edellytysten ohella muista mahdollisista sähkön hintaeristä, kuten kiinteästä perus- tai kuukausimaksuista sekä sähkönmyyjän marginaalista, on sovittava sähkönmyyntisopimuksessa niin, että kuluttaja voisi näiden tietojen perusteella itse varmistua hintajakson sopimushinnasta.

Keravan Energian hintalauseke ei ollut riittävä

Kun Keravan Energia oli siirtänyt asiakkaitaan Varttisähkösopimukseen, yhtiö kertoi hinnanmuodostuksesta toukokuisessa asiakastiedotteessa muun muassa seuraavasti: ”Varttisähkösopimuksella saat aina markkinahintaista sähköä kiinteään hintaan. Energiahinta kullekin hintajaksolle muodostuu sähkön markkinahinnan mukaan aina hintajaksoa edeltävän kuukauden viimeisenä noteerauspäivänä. Hintaan lisätään sähkön hankintaan liittyvät kustannukset.” Lisäksi asiakastiedotteessa oli kerrottu Varttisähkösopimuksen hinta 1.7.2022 alkavalla hintajaksolla. Keravan Energia ilmoitti myös, että kulloinkin sovellettavat hinnat ilmoitetaan yhtiön verkkosivuilla ”viimeistään kuukautta ennen hintajakson alkamista”.

Kuluttaja-asiamies korosti, että sähkönmyyntisopimusten muuttamista koskevassa asiakaskirjeessä on kerrottava kuluttajille yksiselitteisesti, millaisia ovat sopimuksessa sovellettavat uudet ehdot ja hinnat. Kuluttaja-asiamiehen johtopäätös oli, että Keravan Energian asiakastiedotteen mukainen hintalauseke ei täyttänyt hinnan tarkistamisen reunaehtoja. Hinnankorotuksissa olisi pitänyt noudattaa sähkömarkkinalain säädöksiä sopimuksen yksipuolisesta muuttamisesta. Tämä tarkoittaa, että Varttisähkösopimuksen hintajaksojen hinnankorotuksille olisi pitänyt olla lain mukainen muutosperuste ja korotuksista olisi pitänyt ilmoittaa kuluttajille asiakaskohtaisesti vähintään kuukautta ennen kunkin korotuksen voimaantuloa.

“Sähköyhtiö voi tehdä yksipuolisia hinnankorotuksia vain laissa tarkasti säännellyin ehdoin. Muutoksista on myös kerrottava etukäteen selkeästi ja ymmärrettävästi.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies edellytti Keravan Energialta vahvistusta siitä, että jos se vastaisuudessa tekee mainitun kaltaisia hinnan tarkistuksia kuluttajahintoihin ilman sopimusten yksipuolista muuttamista koskevaa menettelyä, sen sähkönmyyntisopimuksien hintalausekkeiden on täytettävä hinnan tarkistusten edellytykset. Lisäksi kuluttaja-asiamies edellytti Keravan Energian sitoutuvan siihen, että jos se vastaisuudessa muuttaa kuluttajien sähkönmyyntisopimusten hinnoittelurakennetta, se ilmoittaa kuluttajille uuden hintalausekkeen sisällön selkeästi ja ymmärrettävästi.

Keravan Energia antoi kuluttaja-asiamiehelle pyydetyn vahvistuksen ja sitoumuksen, jonka myötä valvonta-asian käsittely päätettiin. Kuluttaja-asiamies on vastikään hakenut markkinaoikeuden ratkaisua kahden muun sähköyhtiön menettelyihin, jotta koko toimialan toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnankorotuskäytäntöihin saadaan selkeämmät reunaehdot. Siksi Keravan Energian kohdalla ei arvioitu Varttisähkösopimukseen tehtyjen hinnankorotusten muutosperustetta tai sen ilmoittamista, muutosoikeuden olemassaoloa tai toteutetun sopimusehtomuutoksen olennaisuutta kuluttajansuojalain tai sähkömarkkinalain kannalta.