KKV esittää seuraamuksia Isonkyrön kunnalle laittomasta koulukuljetusten matkalippujen suorahankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 1.7.2022 tehnyt markkinaoikeudelle esityksen 35 000 euron seuraamusmaksun määräämiseksi Isonkyrön kunnalle laittomasta suorahankinnasta. KKV:n selvitysten mukaan Isonkyrön kunta teki koulukuljetusten matkalippuja koskevan suorahankinnan, vaikka hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa. Virasto esittää myös, että markkinaoikeus määrää hankintapäätöksen perusteella tehdyn palvelusopimuksen täyttämättä olevat sopimusvelvoitteet tehottomiksi ja kumoaa hankintapäätöksen.

Isonkyrön kunta päätti hyödyntää koulukuljetustensa järjestämisessä markkinaehtoista joukkoliikennettä. Kunta osti koulukuljetusten matkaliput kilpailuttamatta Linja-autoliikenne Lehtonen Oy:ltä. Suorahankinnan ennakoitu arvo oli noin 1,6 miljoonaa euroa.

Isonkyrön kunta perusteli kilpailuttamatta jättämistä sillä, että kyseessä ei olisi hankintalain tarkoittama suorahankinta. Kunta ei kuitenkaan esittänyt KKV:lle, mihin lain säännöksiin se perustaa näkemyksensä. KKV arvion mukaan hankintaan ei sovellu mikään hankintalain suorahankintaperuste, jolloin hankinta olisi tullut kilpailuttaa.

”Ilman hankintalain mukaista perustetta toteutetut suorahankinnat rikkovat kaikkein vakavimmalla tavalla julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. On kaikkien yhteinen etu, että hankintamenettelyt toteutetaan avoimesti, syrjimättömästi ja julkisia varoja tehokkaasti käyttäen”, sanoo KKV:n asiantuntija Sara Kurttila.

Julkinen versio esityksestä julkaistaan myöhemmin.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön noudattamista. KKV voi antaa havaitsemansa lainvastaisuuden johdosta hankintayksikölle huomautuksen tai muuta hallinnollista ohjausta. KKV voi myös kieltää laittoman suorahankinnan hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Lisäksi virasto voi tehdä EU-kynnysarvot ylittävistä suorahankinnoista markkinaoikeudelle esityksen seuraamusten, kuten seuraamusmaksun, sopimuskauden lyhentämisen tai hankintapäätöksen kumoamisen määräämiseksi. Sama koskee kansalliset kynnysarvot ylittäviä hankintalain liitteessä E tarkoitettuja palveluhankintoja tai käyttöoikeussopimuksia, jotka on tehty suorahankintana ilman laissa säädettyä perustetta. Esitystä markkinaoikeudelle ei kuitenkaan voida tehdä, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinnasta suorahankintaa koskevan ilmoituksen.

Lue lisää hankintojen valvonnasta.

Lisätietoja: 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Max Jansson

Tutkimuspäällikkö