KKV föreslår påföljder för Storkyro kommun för olaglig direktupphandling av biljetter till skolskjutsar

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har den 1 juli 2022 gjort en framställning till marknadsdomstolen om påförande av en påföljdsavgift på 35 000 euro till Storkyro kommun för olaglig direktupphandling. Enligt KKV:s utredningar gjorde Storkyro kommun en direktupphandling av biljetter till skolskjutsar, även om upphandlingen borde ha konkurrensutsatts. Verket föreslår också att marknadsdomstolen ska bestämma att avtalsförpliktelser som inte fullgjorts och som grundar sig på ett upphandlingsbeslut ska vara ogiltiga och upphäva upphandlingsbeslutet.

Storkyro kommun beslöt att utnyttja marknadsbestämd kollektivtrafik för att ordna sina skolskjutsar. Kommunen köpte biljetter till skolskjutsar av Linja-autoliikenne Lehtonen Oy utan konkurrensutsättning. Det uppskattade värdet på direktupphandlingen var cirka 1,6 miljoner euro.

Storkyro kommun motiverade direktupphnadlingen med att det inte var fråga om en direktupphandling som avses i upphandlingslagen. Kommunen framförde emellertid inte för KKV vilka bestämmelser den grundar sin ståndpunkt på. Enligt KKV:s bedömning lämpar sig ingen av upphandlingslagens grunder för direktupphandling för upphandlingen, varvid upphandlingen borde ha konkurrensutsatts.

”Direktupphandlingar som genomförs utan grunder i upphandlingslagen bryter mot lagstiftningen om offentlig upphandling på ett mycket allvarligt sätt. Det är allas gemensamma intresse att upphandlingsförfarandena genomförs öppet, icke-diskriminerande och effektivt med offentliga medel”, säger KKV:s expert Sara Kurttila.

Den offentliga versionen av framställningen publiceras senare.

Konkurrens- och konsumentverket övervakar att lagstiftningen om offentlig upphandling iakktas. KKV kan ge den upphandlande enheten en anmärkning eller annan administrativ instruktion till följd av en uppmärksammad lagstridighet. KKV kan också förbjuda verkställandet av ett upphandlingsbeslut om olaglig direktupphandling. Dessutom kan verket göra en framställning till marknadsdomstolen om direktupphandling som överstiger EU-tröskelvärdena, såsom en påföljdsavgift, förkortning av avtalsperioden eller upphävande av upphandlingsbeslutet. Det samma gäller tjänsteupphandling som överstiger de nationella tröskelvärdena och som avses i bilaga E till upphandlingslagen, eller koncessionskontrakt som har genomförts som direktupphandling utan lagenlig grund. En framställning till marknadsdomstolen kan emellertid inte göras om den upphandlande enheten har gjort en anmälan om direktupphandling.

Läs mer om tillsynen över offentlig upphandling.

Mer information: 

Max Jansson

Forskningschef