KKV hyväksyi ehdollisena Eurofins Scientific Groupin, VTT Expert Servicesin ja Labtiumin välisen yrityskaupan

KKV hyväksyi 21.5.2018 ehdollisena yrityskaupan, jossa Eurofins Product Testing Lux Holding SARL hankkii VTT Expert Services Oy:n ja sen tytäryhtiö Labtium Oy:n. Kaupan hyväksymisen ehtona Eurofins sitoutuu divestoimaan kiinteiden polttoaineiden analytiikkapalveluihin liittyvän liiketoimintakokonaisuuden.

Eurofins Product Testing Lux Holding SARL kuuluu Eurofins Scientific -konserniin, joka tarjoaa Suomessa bioanalytiikan laboratorio- ja asiantuntijapalveluja elintarvike-, maatalous- ja ympäristösektoreilla. VTT Expert Services tarjoaa yhdessä tytäryhtiönsä Labtiumin kanssa kaupallisina palveluina testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluja (TIC-palvelut) muun muassa rakennus-, ympäristö- ja teollisten tuotteiden sektoreilla.

KKV siirsi asian jatkokäsittelyyn helmikuussa 2018. Yrityskaupassa yhdistyvät kiinteiden polttoaineiden analytiikkapalveluiden markkinoiden suurin ja toiseksi suurin toimija, ja keskittymän markkinaosuus näillä markkinoilla nousee 70–90 prosenttiin. KKV:n selvitysten mukaan yrityskaupan osapuolten toistensa taholta kohtaama kilpailupaine on voimakasta, ja asiakkaat pitävät osapuolia toisiaan korvaavina vaihtoehtoina. Polttoaineanalytiikan markkinoilla ei ole myöskään sellaisia tasapainottavia tekijöitä, jotka pystyisivät kumoamaan keskittymän aikaansaamat kilpailuvastaiset vaikutukset.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa johtaa kilpailun olennaiseen estymiseen polttoaineiden analyysipalveluiden markkinoilla. KKV ei havainnut haitallisia kilpailuvaikutuksia muilla ympäristöanalytiikkaan liittyvien TIC-palveluiden segmenteillä. Molemmat osapuolet toimivat sekä vesianalytiikassa että jäte- ja pilaantuneen maa-aineksen analytiikassa. Keskittymän markkinaosuus näissä segmenteissä jää kuitenkin maltilliseksi, osapuolten toiminnoissa on vain vähäistä päällekkäisyyttä, eikä yrityskauppa siten muuta merkittävästi vallitsevaa kilpailutilannetta.

Polttoaineanalytiikassa havaittujen kilpailuongelmien poistamiseksi Eurofins sitoutuu divestoimaan kiinteiden polttoaineiden analytiikkapalveluihin liittyvän liiketoimintakokonaisuuden. KKV:n arvion mukaan divestointi poistaa yrityskaupan aiheuttaman kilpailun vähentymisen, kun jo olemassa olevan kilpailijan markkina-asema vahvistuu merkittävästi tai markkinoille tulee uusi toimija. Asiakkailla säilyy siten keskittymän jälkeenkin riittävästi kiinteiden polttoaineiden analyysipalveluiden tarjoajia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy lukuisia osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576
  • tutkimuspäällikkö Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
    sähköposti etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Kauppa voidaan tällöinkin hyväksyä joko sellaisenaan tai ehdollisena. Jos osapuolten esittämät sitoumukset eivät riitä ehdoksi kaupan hyväksymiselle, virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen kaupan kieltämiseksi.