KKV godkände företagsförvärvet mellan Eurofins Scientific Group, VTT Expert Services och Labtium med villkor

KKV godkände 21.5.2018 med villkor ett företagsförvärv där Eurofins Product Testing Lux Holding SARL förvärvar VTT Expert Services Oy och dess dotterbolag Labtium Oy. Som villkor för godkännandet av företagsförvärvet förbinder sig Eurofins att avyttra den ekonomiska enheten i anslutning till analyser av fasta bränslen.

Eurofins Product Testing Lux Holding SARL är en del av koncernen Eurofins Scientific som i Finland erbjuder bioanalytik i form av laboratorie- och experttjänster inom livsmedels-, lantbruks- och miljösektorn. VTT Expert Services erbjuder tillsammans med sitt dotterbolag Labtium kommersiella tjänster såsom tester, kontroller och certifieringar (TIC-tjänster) för bland annat bygg-, miljö- och industriproduktsektorn.

KKV överförde ärendet till fortsatt utredning i februari 2018. Företagsförvärvet för samman den största och den näst största aktören inom marknaden för analyser av fasta bränslen och marknadsandelen för denna koncentration ökar till 70–90 procent. Enligt KKV:s utredningar är konkurrenstrycket mellan parterna i företagsförvärvet kraftigt och kunderna upplever parterna som sinsemellan utbytbara alternativ. På marknaden för bränsleanalyser finns det inte heller sådana motverkande faktorer som skulle kunna upphäva de konkurrensbegränsande effekter som koncentrationen åstadkommer.

Enligt KKV:s bedömning leder företagsförvärvet till en väsentlig konkurrenshämning på marknaden för bränsleanalyser. KKV har inte upptäckt skadliga konkurrenseffekter i andra segment för TIC-tjänster i anslutning till miljöanalytik. Båda parterna utför såväl vattenanalyser som avfalls- och markanalyser. Koncentrationens marknadsandel inom dessa segment förblir dock måttlig, parterna har endast lite överlappande verksamhet och därmed förändrar företagsförvärvet inte väsentligt den rådande konkurrenssituationen.

För att avlägsna de konkurrensproblem som iakttagits inom bränsleanalytik förbinder sig Eurofins att avyttra den ekonomiska enheten i anslutning till analyser av fasta bränslen. Enligt KKV:s bedömning avlägsnar avyttringen den konkurrensminskning som företagsförvärvet förorsakar, då marknadsställningen hos en redan befintlig konkurrent betydligt förstärks eller en ny aktör träder in på marknaden. Därmed kommer kunderna att ha tillräckligt med leverantörer av bränsleanalyser också efter koncentrationen.

I KKV:s beslut ingår flera affärshemligheter för parterna. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om cirka två veckor.

Läs mer:

Mer information:

  • forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576
  • forskningschef Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
    e-post fornamn.efternamn@kkv.fi.

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Behandlingen av anmälan om företagsförvärv sker i två steg om det behövs. Den så kallade första behandlingen tar högst en månad. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt utredning där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt. Förvärvet kan även då godkännas antingen som sådant eller villkorligt. Om de åtaganden som parterna föreslår inte är tillräckliga som villkor för godkännande av förvärvet, gör verket framställning till marknadsdomstolen om förbud mot förvärvet.