KKV hyväksyi Terveystalon ja Attendon välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 14.12.2018 yrityskaupan, jossa Terveystalo Healthcare Oy hankkii Attendo Terveyspalvelut Oy:n. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla.

Terveystalo on valtakunnallinen terveyspalvelukonserni, joka tarjoaa terveyspalveluja yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille ja julkiselle sektorille. Terveystalo Healthcare Oy on Terveystalo-konsernin emoyhtiön Terveystalo Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Attendo Terveyspalvelut Oy kuuluu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palvelukonserni Attendoon, jonka emoyhtiön kotipaikka on Ruotsissa. Attendo Suomen terveyspalvelut koostuvat lähinnä julkiselle sektorille tuotettavista henkilöstöpalveluista, perusterveydenhuollosta, työterveyshuollosta, suun terveydenhuollosta sekä kokonaisulkoistuksista.

KKV siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn 16.7.2018, koska viraston alustavien selvitysten perusteella yrityskauppa saattaisi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia kilpailulle Suomen terveyspalvelujen markkinoilla. Markkinaoikeus pidensi lokakuussa 2018 käsittelyaikaa 14.12.2018 asti. Lisäaika oli tarpeen sote-uudistuksen ja siihen liittyvien epävarmuuksien vuoksi. Koska sote-uudistus tulee toteutuessaan muuttamaan merkittävästi Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinaa, KKV on arvioinut yrityskaupan vaikutuksia sekä sote-uudistusta edeltävässä markkinatilanteessa että sote-uudistuksen jälkeisillä valinnanvapausmarkkinoilla.

Vaikka molemmat yrityskaupan osapuolet toimivat terveyspalvelujen markkinoilla, KKV:n selvitysten mukaan Attendo ja Terveystalo tuottavat sote-uudistusta edeltävässä markkinatilanteessa erilaisia palveluja erilaisille asiakasryhmille. Terveystalo on keskittynyt tuottamaan työterveyspalveluja yritysasiakkaille laajan toimipisteverkostonsa avulla. Lisäksi Terveystalo on vahva toimija erikoissairaanhoidon palvelujen tuottamisessa julkiselle sektorille. Attendo on puolestaan erikoistunut perusterveydenhuollon palvelujen tuottamiseen julkiselle sektorille. Yrityksillä on päällekkäistä toimintaa lähinnä julkisen sektorin terveyspalveluiden ulkoistusten markkinoilla. Viraston selvitysten mukaan Terveystalon toiminta etenkin laajoissa ulkoistuksissa on ollut kuitenkin vähäistä ja sen Attendolle tuottama kilpailun paine on ollut rajallinen. Attendon pääkilpailijat tällä markkinalla ovat markkinajohtaja Pihlajalinna ja Mehiläinen. KKV:n selvitysten mukaan yrityskauppa ei näin ollen olennaisesti estä tehokasta kilpailua julkisen sektorin terveyspalveluiden ulkoistuksissa.

Arvioidessaan yrityskaupan kilpailuvaikutuksia sote-uudistuksen jälkeisillä markkinoilla KKV ei ole voinut perustaa selvityksiään kilpailijoiden välisissä yrityskaupoissa tavallisesti käytettäviin menetelmiin, kuten markkinaosuuksien ja osapuolten välisen kilpailun läheisyyden tarkasteluun, koska markkinaa ei vielä ole olemassa. Sen sijaan viraston arvio perustuu näkemykseen siitä, miten kilpailu valinnanvapausmarkkinoilla tulee toimimaan sekä käytettävissä oleviin tietoihin siitä, miten eri toimijoiden toimipisteet tulevat mahdollisesti sijaitsemaan Suomen eri osissa. Viraston selvitykset eivät osoita yrityskaupan johtavan kilpailun olennaiseen estymiseen myöskään valinnanvapausmarkkinoilla.

Lue lisää:

Lisätietoja:

  • tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747
  • apulaisjohtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
    etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Kauppa voidaan tällöinkin hyväksyä joko sellaisenaan tai ehdollisena. Jos osapuolten esittämät sitoumukset eivät riitä ehdoksi kaupan hyväksymiselle, virasto tekee markkinaoikeudelle esityksen kaupan kieltämiseksi.